Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy obrazowania medycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3900-1POM
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy obrazowania medycznego
Jednostka: Wydział Medyczny
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przybliża zasady działania nowoczesnych urządzeń diagnostyki obrazowej, ich konstrukcję oraz podstawowe informacje dotyczące praw fizycznych wykorzystywanych do obrazowania wnętrza ciała człowieka. Wyjaśnione zostaną też podstawowe pojęcia używane do opisu jakości obrazowania. W ramach warsztatów studenci wykorzystają oprogramowanie do prezentacji i analizy obrazów medycznych.

Pełny opis:

Celem wykładu będzie wyjaśnienie podstawowych zasad powstawania obrazów wykorzystywanych w diagnostyce medycznej: konstrukcji urządzeń diagnostycznych oraz zjawisk i praw fizycznych, na których opierają swoje działanie. W pierwszej części wykładu zostanie omówione zastosowanie do obrazowania promieniowania jonizującego, w szczególności promieni Roentgena. Następnie wprowadzona zostanie koncepcja trójwymiarowej rekonstrukcji obrazów w metodach diagnostycznych takich jak rentgenowska tomografia komputerowa (CT), tomografia komputerowa pojedynczej emisji fotonu (SPECT) i tomografia emisji pozytonów (PET). W końcu zostaną omówione podstawy metod obrazowania nie wykorzystujących promieniowania jonizującego, a więc rezonansu magnetycznego (MRI), ultrasonografii (USG). Dodatkowo warsztaty z wykorzystaniem komputerów pozwolą studentom zapoznać się z podstawowymi metodami analizy obrazów medycznych płaskich i trójwymiarowych zapisanych w formie cyfrowej.

Literatura:

1. Cieszanowski A., Prószyński B., Radiologia Diagnostyka obrazowa RTG TK USG i MR, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022

2. Pruszyński B. Diagnostyka obrazowa. Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. 2013

3. Materiały online: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Obrazowanie_Medyczne

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć:

B.W6. student zna i rozumie naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią

B.W8. student zna i rozumie fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania

B.W9. student zna i rozumie fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań

B.U1. student potrafi wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy

B.U11. student potrafi dobierać odpowiedni test statystyczny, przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne, posługiwać się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników, interpretować wyniki metaanalizy i przeprowadzać analizę prawdopodobieństwa przeżycia

K_K7. student jest gotów do korzystania z obiektywnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie efektów uczenia weryfikowane jest dwoma poziomami sprawdzianów pisemnych.

Na pierwszym poziomie, do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu niezbędne jest uzyskanie zaliczenia warsztatów. Zaliczenie warsztatów dokonuje się na podstawie oddanego raportu z wykonanego zadania. Niezaliczony raport można raz poprawić.

Na drugim poziomie, przeprowadzany jest sprawdzian pisemny na koniec semestru, obejmujący materiał przedmiotu. Sprawdzian można raz poprawić.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.

Obecność na warsztatach jest obowiązkowa. W wypadku usprawiedliwionej przez lekarza nieobecności należy ją odrobić w sposób uzgodniony z prowadzącym. Dopuszcza się jedną nieobecność na warsztatach bez usprawiedliwienia, o ile sposób jej odrobienia zostanie wcześniej uzgodniony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Ginter
Prowadzący grup: Józef Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)