Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizjologii zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L1-8-PFZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizjologii zwierząt
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia (1) międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia służą omówieniu podstawowych zagadnień z fizjologii zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Poruszane tematy koncentrować się będą wokół siedmiu podstawowych zagadnień:

1) historia badań fizjologicznych

2) układy komunikacji wewnątrz organizmu

3) układy utrzymujące życie

4) ruch

5) układy komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym

6) rozród

7) stres

Pełny opis:

Wykład i ćwiczenia

Wykład rozpocznie się przedstawieniem rozwoju nauk fizjologicznych i zmian jakie na przestrzeni wieków zachodziły w rozumieniu funkcjonowania organizmu zwierząt. Następnie omówione zostaną sposoby komunikacji pomiędzy różnymi częściami organizmu ze szczególnym uwzględnieniem powiązania pomiędzy budową i funkcją pełnioną przez układy: nerwowy, hormonalny i krwionośny (krew). Przedstawiona zostanie budowa, fizjologia i ewolucja ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, różnorodność neurotransmiterów, rola ośrodków korowych i łuku odruchowego. W układzie endokrynowym omówiona zostanie różnorodność chemiczna hormonów, mechanizmy ich działania oraz regulacja ich wydzielania. Przedstawiona zostanie funkcja transportowa krwi. Wprowadzone zostanie pojęcie homeostazy. Na podstawie funkcjonowania układu oddechowego, pokarmowego i wydalniczego omówione zostaną mechanizmy niezbędne do zaspakajania zapotrzebowania organizmu na tlen, energię i wodę. Przedstawiona zostanie różnorodność diety i zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe w świecie zwierząt. Studenci zostaną zaznajomieni z pojęciem ruchu nie tylko pojmowanego jako przemieszczanie się przestrzenne (mięśnie szkieletowe) ale także jako zjawisko niezbędne do podtrzymania funkcji życiowych (mięśnie gładkie i mięsień sercowy). Sposoby odbierania i reagowania na bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego przedstawione zostaną na przykładzie działania zmysłów, procesów termoregulacji i układu odpornościowego. Na koniec omówiona zostanie fizjologia rozmnażania się zwierząt. Wykład podsumuje przedstawienie reakcji stresowej i stresu jako jednego z mechanizmów adaptacyjnych.

Ćwiczenia będą praktycznym uzupełnieniem i konwersatoryjnym rozszerzeniem zagadnień poruszanych na wykładzie.

Literatura:

- Schmidt-Nielsen K. – Fizjologia zwierząt Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa 2008.

- Ganong W.F. – Fizjologia, podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 2009.

- Willmer P., Stone G. , Johnston I. – Environmental Physiology of Animals Willey 2004

- Randall D., Burggren W., French K. – Eckert Animal Physiology. W.H. Freeman 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po wykładzie student zna:

- podstawowe pojęcia fizjologiczne,

- budowę i funkcjonowanie podstawowych układów występujących w organizmach zwierzęcych

- podstawowe funkcje życiowe i sposoby zaspokajania potrzeb organizmu

- mechanizmy koordynacji procesów zachodzących wewnątrz organizmu

- różnorodność sposobów reagowania zwierząt na bodźce pochodzące ze środowiska

Umiejętności:

Po wykładzie student potrafi

- wykazać związek pomiędzy strukturą a funkcja narządu

- wykazać powiązania funkcjonalne pomiędzy układami w organizmie zwierząt

- powiązać różnorodne mechanizmy fizjologiczne z warunkami środowiskowymi

Kompetencje społeczne:

Po zajęciach student

- rozumie potrzeby zwierząt wynikające z ich fizjologii

- rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w

prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa

- krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

- rozumie podstawowe zasady etycznego przeprowadzania eksperymentu biologicznego

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów:

Wiedza:

Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska

Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych

Umiejętności:

Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

KW_01, KW_10

KU_08

KK_02 KK_04, KK_09

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest końcowy egzamin testowy zdany na ocenę pozytywną. Egzamin końcowy obejmuje zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach. Student jest dopuszczony do egzaminu na podstawie obecności na ćwiczeniach i pozytywnej oceny prezentacji opracowanych zagadnień. Dopuszczalna jest nieobecność maksymalnie na dwóch ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska
Prowadzący grup: Magda Markowska, Magdalena Markowska, Robert Meronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska, Robert Meronka
Prowadzący grup: Magdalena Markowska, Robert Meronka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)