Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody nauczania i uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-WMNIU-OW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne metody nauczania i uczenia się
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Współczesne Metody Nauczania i Uczenia się poświęcony jest badaniu i zrozumieniu nowoczesnych strategii i narzędzi stosowanych w dziedzinie nauczania i uczenia się. Uczestnicy będą zgłębiać tematy związane z edukacją we współczesności, w tym z nauką hybrydową, personalizacją

nauczania, pracą w grupach, samokształceniem, motywowaniem do nauki, technologiami edukacyjnymi i oceną formatywną. Celem kursu jest rozwijanie umiejętności pedagogicznych i przygotowanie do skutecznego nauczania i uczenia się w współczesnym świecie.

Pełny opis:

Przedmiot Współczesne Metody Nauczania i Uczenia się służy zrozumieniu, jak współczesne metody nauczania mogą przyczynić się do bardziej efektywnego procesu uczenia się, zarówno w tradycyjnych jak i wirtualnych środowiskach edukacyjnych. Podczas tych 30 godzinnych zajęć uczestnik będzie miał okazję do zgłębienia różnorodnych tematów związanych z edukacją we współczesności, w tym naukę hybrydową, personalizację nauczania, metody aktywnego uczenia się,

motywowanie do nauki, technologie edukacyjne, ocenę formatywną, kreatywność, pracę w grupa i samokształcenie. Celem wykładu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także inspiracja do twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i samodzielnego uczenia się. Podczas wykładu rozważane są kwestie związane z tym, jak nowoczesne technologie mogą być wykorzystywane do uatrakcyjnienia procesu nauczania, jak personalizować naukę, by dostosować ją do indywidualnych potrzeb uczniów oraz jak motywować ich do bardziej zaangażowanego uczenia się. Wykład służy przygotowaniu uczestnika do świadomego i efektywnego nauczania i uczenia się w XXI wieku. W erze dynamicznych zmian edukacyjnych, przedmiot ten jest koniecznością dla nauczycieli, pedagogów i wszystkich

zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności pedagogicznych.

Literatura:

Garrison, R, i Norman D. Vaughan, Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines;, 2007.

Knowles, M.S, Holton, E, Swanson, R. A., The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 2020.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2021.

Mietzel, G., Psychologia dla nauczycieli, GWP, Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

1. Zrozumienie zmian, jakie zachodzą w dziedzinie edukacji we współczesnym świecie. Świadomość wyzwań stawianych przed systemem edukacyjnym i nauczaniem w erze dynamicznych przemian.

2. Zdolność do zrozumienia i oceny zalet oraz wyzwań nauki hybrydowej i online.

3. Rozumienie znaczenia dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb osób uczących się.

4. Zrozumienie różnych metod i strategii aktywnego uczenia się. Umiejętność projektowania zajęć, które promują aktywną rolę uczniów w procesie nauki.

5. Rozumienie psychologicznych aspektów motywacji w kontekście nauczania i uczenia się. Umiejętność tworzenia środowiska edukacyjnego sprzyjającego motywacji.

6. Zrozumienie różnych technologii edukacyjnych i ich zastosowań w edukacji.

7. Zrozumienie roli regularnego i konstruktywnego feedbacku w procesie nauczania.

8. Zrozumienie roli kreatywności w procesie nauczania i uczenia się.

9. Zrozumienie korzyści płynących z pracy w zespole i zdolność do rozwiązywania konfliktów w grupie.

10. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy. Motywacja do ciągłego rozwoju i samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest na zaliczenie.

Zaliczenie na podstawie aktywności uczestnika:

 Wymóg uczestnictwa w co najmniej 90% wykładów online.

 Wykonywanie krótkich testów lub quizów podczas wykładów online w celu sprawdzenia zrozumienia materiału.

 Przygotowanie krótkich prezentacji lub referatów na wybrane tematy związane z przedmiotem i ich prezentacja w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Madalińska-Michalak
Prowadzący grup: Joanna Madalińska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Współczesność to era dynamicznych zmian, a edukacja nie jest wyjątkiem. Wykład "Współczesne Metody Nauczania i Uczenia się" służy zrozumieniu, jak współczesne metody nauczania mogą przyczynić się do bardziej efektywnego procesu uczenia się, zarówno w tradycyjnych jak i wirtualnych środowiskach edukacyjnych. Podczas tych 30 godzinnych zajęć uczestnik będzie miał okazję do zgłębienia różnorodnych tematów, od nauki hybrydowej po personalizację nauczania, technologie edukacyjne, feedback i ocenę formatywną, aż po przyszłość edukacji. Celem wykładu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale także inspiracja do twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i samodzielnego uczenia się. Podczas wykładu rozważane są kwestie związane z tym, jak nowoczesne

technologie mogą być wykorzystywane do uatrakcyjnienia procesu nauczania, jak personalizować naukę, by dostosować ją do indywidualnych potrzeb uczniów oraz jak motywować ich do bardziej zaangażowanego uczenia się. Wykład służy przygotowaniu uczestnika do świadomego i efektywnego nauczania i uczenia się w XXI wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)