Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie1.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-HE5-SM1.2
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie1.2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Znajomość hebrajskiego współczesnego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przedstawienie studentom problemów z zakresu kultury izraelskiej i żydowskiej, językoznawstwa hebrajskiego, zwłaszcza współczesnego i literaturoznawstwa, oraz zaznajomienie ich z aktualnym stanem badań na ten temat. Ma także pomóc w doborze tematu pracy magisterskiej i sformułowaniu jej problematyki, a także doborze literatury i metodologii.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze drugiego roku seminarium pogłębiane są zagadnienia związane z zainteresowaniami studentów. Omawiane są także techniki doskonalenia warsztatu pisarskiego i akademickiego. Na zajęciach studenci prezentują fragmenty swojej pracy oraz prezentują stan badań z interesującej ich dziedziny.

Literatura:

Duża część literatury omawianej na zajęciach zależy od zainteresowań i propozycji studentów.

Pozycje ogólne:

Berman, Ruth A. Usage-Based Studies in Modern Hebrew, John Benjamins: Amsterdam, 2020.

Dekel, Nurit. Colloquial Israeli Hebrew. A Corpus-based Survey. Mouton: the Gruyter, 2014.

Doron, Edit. Language Contact and the Development of Modern Hebrew. Leiden: Brill, 2016.

Izre’el, Shlomo. ‘Ma’agar ha-ivrit ha-meduberet bisra’el.’ [in Hebrew] Lešonenu 64 (2001-2), 289-314.

Schwarzwald Rodrigue, Ora. ‘Pe’alim ‘alulim ba-ivrit ha-xadaša.’ [in Hebrew] Hebrew Computational Linguistics 12 (1977): 25-36.

—. ‘Analogy and Regularization in Morphophonemic Change: The Case of the Weak Verbs in Post-Biblical Hebrew and Colloquial Modern Hebrew.’ AfroAsiatic Linguistics 92, no 2 (1984), 87-100.

Tel Aviv University. The Corpus of Spoken Israeli Hebrew (CoSIH) (מעמ''ד) [online]. http://cosih.com/english/copyright.html.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent

-Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej [K_W02]

-Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury żydowskiej i izraelskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) [ K_W03]

- Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku hebrajskim [ K_W04]

- Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki judaizmu i Izraela i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie [K_W05]

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury żydowskiej i izraelskiej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii [ K_W06]

- Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Izraela [ K_W07]

- Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Izraela [ K_W08]

- Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Izraela w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową [ K_W10]

- Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej [ K_W11]

Absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy [ K_U01]

-wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na podstawie materiałów źródłowych [ K_U02]

- samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej [ K_U03]

- wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych [K_U04]

- czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Izraela, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [ K_U08]

-porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Izraela (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności [ K_U09]

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Izraela i judaizmu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, filozofii lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki [K_U10]

- zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ językowej/ kulturowej Izraela [ K_U11]

-ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury żydowskiej i izraelskiej [K_U12]

- Posługiwać się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ [ K_U14]

- Posługiwać się językiem hebrajskim na poziomie co najmniej C2 [ K_U15]

- wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła języku hebrajskim, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł[ K_U17]

- Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej judaizmu i Izraela w języku polskim oraz w języku hebrajskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Izraela [ K_U18]

- Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku hebrajskim [ K_U19]

- posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów [ K_U20]

- biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku hebrajskim [ K_U21]

Absolwent jest gotów:

-Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [ K_K01]

- Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [ K_K02]

- Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [ K_K04]

- Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową [ K_K05]

- Rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Izraelu [ K_K07]

- Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej oraz Izraela [ K_K08]

- Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe judaizmu i Izraela, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną [K_K09]

- Aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i współczesnego Izraela [ K_K10]

- Aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury żydowskiej i izraelskiej [ K_K11]

Metody i kryteria oceniania:

- obecność

- aktywność na zajęciach

- prezentacje

- złożenie rozdziału pracy magisterskiej jest warunkiem zaliczenia semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Adamczyk
Prowadzący grup: Angelika Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)