Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2S4-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 4
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany

Pełny opis:

Zajecia prowadzone na 4 semestrze są poświęcone prowadzeniu analiz i pisaniu pracy magiserskiej w oparciu o zebrane materiały/dane.

Podczas zajęć omawiane są fragmenty przygotowanych wcześniej rozdziałów prac magisterskich.

Omawiane lektury dotyczą w szczególności metod analizy danych oraz procedur wyjaśniania i budownaia teorii.

Warunkiem zaliczenia semestru jest oddanie ostateczej wersji pracy magisterskiej.

Literatura:

Kathy Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, przekł. Barbara Komorowska, Warszawa 2017

Kaja Kazimierska, Autobiograficzny wywiad narracyjny, Łódź 2020

David Silverman, Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa 2008

Richardson, L. i Adams St. Pierre, E. Pisanie jako metoda badawcza. W: N. K. Denzin i Y. S. Lincoln (Red.), Metody badań jakościowych (Tom 2, s. 457-482). Warszawa 2209

Efekty uczenia się:

Student/ka potrafi samodzielnie opracować tekst o charakterze naukowym o objętości min. 60 stron znormalizowanego maszynopisu.

Student/ka potrafi dokonać analizy zebranego materiału badawczego w oparciu o sformułowane uprzednio założenia badawcze.

Student/ka przestrzega przepisów związanych z prawem autorskim.

Student/ka potrafi formułować wnioski w oparciu o przeprowadzoną analizę materiału badawczego.

Student/ka potrafi formułować odpowiedzi na postawione pytania badawcze w oparciu o przeprowadzone badania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie gotowej pracy magisterskiej.

Poszczególne umiejętności wyszczególnione w efektach nauczania będą sprawdzane na podstawie wypowiedzi pisemnych (fragmentów pracy magisterskiej).

Student/ka otrzyma ustną informację zwrotną na temat poziomu nabytych umiejętności podczas konsultacji indywidualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)