Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2S3-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 3
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem poznanych metodologii badawczych tak, by na podstawie samodzielnie zaplanowanego i przeprowadzonego badania mogli przygotować pracę magisterską.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot trwa cztery semestry. Każdy semestr ma własną specyfikę, wynikającą ze sposobu zaplanowania pracy słuchaczy nad pracą magisterską. Każdy semestr jest osobno zaliczany.

Pełny opis:

Zajęcia w 3 semestrze są poświęcone prowadzeniu badań własnych oraz przygotowywaniu pisemnej wersji wybranego rozdziału pracy magisterskiej. Podczas zajęć omawiane są wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem badań w nawiązaniu do indywidualnie zgłaszanych potrzeb.

Omawiane lektury dotyczą w szczególności zagadnień związanych z etyką badań, przyjmowaniem określonych strategii badawczych oraz pracy z informatorami.

Warunkiem zaliczenia semestru III jest oddanie minimum 1 rozdziału pracy magisterskiej.

Literatura:

Paddy Ladd, Understanding Deaf Culture. In search of Deafhood, Multilingual Matters LTD, 2003

Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący, Warszawa 2013

Paul Rabinow, Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Warszawa 2010

Etyczne problemy badań antropologicznych, red. K. Kaniowska, N. Modnicka, Łódź 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć:

[Wiedza]

Zna metody badawcze używane w studiach kulturowych.

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju Deaf Studies oraz o najważniejszych nowych odkryciach naukowych w tym zakresie, w kraju i za granicą.

[Umiejętności]

Potrafi w sposób pogłębiony wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

Posiada pogłębione umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentacja wyników, wskazywanie kierunków dalszych badań) pozwalające na rozwiązywanie różnorodnych zadań i problemów badawczych.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijając swoje umiejętności badawcze.

Potrafi sprawnie posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu nauk o języku i kulturze.

Posiada rozbudowane umiejętności argumentowania z krytycznymi odwołaniami do poglądów innych autorów.

Posiada umiejętność przygotowania oryginalnych prac pisemnych z wykorzystaniem teorii z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa migowego.

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych.

Dobrze zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i swoich umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

[Kompetencje]

W pracy badawczej potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji.

Głęboko rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w badaniach naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru III jest oddanie minimum 1 rozdziału pracy magisterskiej oraz uczestnictwo w min 2 konsultacjach indywidualnych w trakcie semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Aleksandra Kalata-Zawłocka, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)