Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2MK-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań kulturowych
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi metodami zbierania danych i ich analizy w obrębie badań kulturowych. Każde ze spotkań podzielone jest na 2 części: teoretyczną i praktyczną. W ramach przygotowania do każdych zajęć zalecana będzie lektura wybranych fragmentów z literatury przedmiotu. Zapleczem teoretycznym prowadzonych zajęć będzie tradycja badań nad głuchotą (Deaf Studies, Deafhood Studies).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wybranymi metodami zbierania danych i ich analizy w obrębie badań kulturowych.

Każde ze spotkań podzielone jest na 2 części: teoretyczną i praktyczną. W ramach przygotowania do każdych zajęć zalecana będzie lektura wybranych fragmentów z literatury przedmiotu. Zapleczem teoretycznym prowadzonych zajęć jest tradycja badań nad głuchotą (Deaf Studies, Deafhood Studies).

Badania nad głuchotą to interdyscyplinarna dziedzina badań, która łączy rozmaite metodologie m.in. z antropologii, kulturoznawstwa, ekonomii, geografii, historii, nauk politycznych, psychologii, nauk społecznych i socjologii. Ta dziedzina badań koncentruje się na języku, kulturze i życiu osób niesłyszących z perspektywy społecznej. Podstawowe kategorie studiów nad głuchotą to: deafhood, deaf culture, deaf gain, orientacja sensoryczna, deaf theory, intersekcjonalność.

Według Paddego Ladd’a studia nad głuchotą ciągle potrzebują badań o charakterze etnograficznym dotyczących lokalnych kultur Głuchych. W związku z tym część praktyczna zajęć zawiera ćwiczenia, które będą dotyczyły wybranego przez studentów obszaru życia społecznego osób Głuchych w Polsce (np. edukacja, praca, rodzina, sztuka itd.).

Zajęcia przygotowują studentów do prowadzenia badań w społeczności osób głuchych posługujących się językiem migowym.

Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, Metody badań jakościowych, Warszawa 2010, t. 1 i 2.

Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. Hana Cervinkova, Bogusława Gołębniak, Wrocław 2012.

Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący, Kraków 2010

Rapley Tim, Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010.

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Makowska (M.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Warszawa 2013

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005

Atkinson P., Hammersley M., Metody badań terenowych, Poznań 2000

Efekty uczenia się:

•Student/ka potrafi wyjaśnić podstawowe terminy badań kulturowych: kultura, praktyki znaczące, reprezentacja, dyskurs, artykulacja, władza, podmiotowość.

•Student/ka potrafi scharakteryzować strategie badawcze: etnografia

•Student/ka potrafi scharakteryzować metody zbierania danych: obserwacja, wywiad

•Student/ka potrafi scharakteryzować źródła danych zastanych.

•Student/ka potrafi scharakteryzować metodę jakościowej i ilościowej analizy treści.

•Student/ka potrafi scharakteryzować metodę analizy dyskursu.

•Student/ka potrafi wskazać i wyjaśnić na czym polegają implikacje etycznych wiążące się z wyborem określonej metody badawczej.

•Student/ka potrafi opracować opis etnograficzny na podstawie przeprowadzonej obserwacji.

•Student/ka potrafi dokonać transkrypcji wywiadu przeprowadzonego w języku migowym.

•Student/ka potrafi dokonać jakościowej analizy treści wybranego zestawu danych.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych, np. zwolnieniem lekarskim) – nie ma możliwości zaliczenia zajęć. Usprawiedliwione nadprogramowe nieobecności muszą zostać odrobione w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia

W trakcie zajęć przewidziane są do zrealizowania 3 projekty: przeprowadzenie wywiadu wraz z transkrypcją, przeprowadzenie analizy treści, przeprowadzenie obserwacji i opracowanie opisu etnograficznego.

Oddanie w terminie i uzyskanie pozytywnej oceny z ww. projektów jest warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć.

Nakład pracy studenta wyrażony w pkt. ECTS:

udział w zajęciach: 1 ECTS

przygotowanie do zajęć: 1 ECTS

przygotowanie projektów zaliczeniowych: 1ECTS

Zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz uchwałą Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki z dn. 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty oraz redakcji tekstu pisemnych prac i prezentacji zaliczeniowych pisanych w języku polskim lub tłumaczonych z polskiego języka migowego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dunaj, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Magdalena Dunaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku zajęć zdalnych – spotkania z wykorzystaniem narzędzi ZOOM i Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)