Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja Głuchych w aspekcie socjolingwistycznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B2KG-MSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja Głuchych w aspekcie socjolingwistycznym
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty dla II roku filologii PJM - moduł społeczno-kuturowy - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma za zadanie omówienie kluczowych zagadnień dotyczących sytuacji Głuchych w Polsce w aspekcie komunikacyjnym.


Wymagana umiejętność sprawnej komunikacji z w polskim języku migowym.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie omówienie kluczowych zagadnień dotyczących sytuacji Głuchych w Polsce w aspekcie komunikacyjnym. Uczestnicy zapoznają się z podstawami metodologii badań społecznych przydatnych badaniach nad deafstudies, które zostaną wykorzystana w praktyce. Znaczną cześć kursu będzie stanowiła lektura aktów prawnych na temat praw językowych tej mniejszości. Uczestnicy będą znali sytuacje Głuchych w poszczególnych etapach życia człowieka i będą potrafili wczuć się w sytuacje Głuchych w poszczególnych miejscach oraz ocenić dostępność przestrzeni oraz realizacje praw językowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu poruszone zostaną następujące zagadnienia.

wprowadzenie do przedmiotu – prezentacja programu zajęć, zasad udziału i warunków zaliczenia. Podstawowe definicje;

metody i techniki badań społecznych- zagadnienia podstawowe przydatne z punktu widzenia badań nad społecznością głuchych.

tłumacze w Polsce

mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

rola języków w życiu Głuchych a tożsamość społeczna i kultura Głuchych

rola osób słyszących w środowisku Głuchych

rola badań korpusowych w badaniach socjolingwistycznych;

niemowlęctwo;

okres dzieciństwa;

okres młodości;

wczesna dorosłość;

wiek produkcyjny;

wczesna starość;

późna starość;

prawa językowe na przestrzeni dziejów.

Literatura:

40 lat pracy z młodzieżą w OSWG przyczynkiem do rozważań na temat stanu edukacji głuchych i słabosłyszących w Polsce – Biuletyn konferencyjny”, Warszawa 2010,;

Adamiec T., „Głuchoniemi i świadectwa ich życia w historii cywilizacji europejskiej – od starożytności do końca XVIII w.”, Warszawa 2002 r. - niepublikowana praca;

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Babbie E., Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Dunaj M., Głuchy-świat. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Łódź 2015.

Gałkowski T., (red), „Audiofonologia” Tom 26/2010, Warszawa 2010;

Kalata-Zawłocka A.. 2017. „Społeczne i językowe konteksty tłumaczenia języka migowego w Polsce”. T. 4. Lingwistyka Migowa w Polsce. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kowal J., „Język polski jako obcy a edukacja niesłyszących“ [w:] „Edukacja niesłyszących“, Łódź 2011;Kowal J., „Język polski jako obcy w nauczaniu milczących cudzoziemców“, Wrocław 2011 r. - niepublikowana praca;


Podgórska-Jachnik D., „Głusi emancypacje“, Łódź 2013;

Podgórska-Jachnik D., „Głusi wśród słyszących- głusi wśród Głuchych“ [w:] „Tożsamość społeczno kulturowa głuchych“ red. Woźnicka E., Łódź 2007;

Rutkowski P., Łoźińska S., Filipczak J., Mostowski P., Łacheta J. Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia. W: red. M. Sak, Deaf Studies w Polsce. Tom 1. Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 2014.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie sytuacje socjolingwistyczną Głuchych w Polsce.

Student zna i rozumie podstawowe akty prawne w aspekcie praw językowych Głuchych.

Student potrafi krytycznie analizować literaturę w tym akty prawne.

Student potrafi wykorzystywać podstawy metod badawczych nauk społecznych adekwatnych do potrzeb osób głuchych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach, znajomość literatury;


2. Wykonanie projektu i jego prezentacja;


3. Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Małgorzata Talipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Małgorzata Talipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)