Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium łotewskie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1TSL
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium łotewskie 1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka łotewskiego co najmniej na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy nad przekładem tekstów literackich, użytkowych i specjalistycznych z języka łotewskiego na polski.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii przekładu oraz kształtowanie ich kompetencji tłumaczeniowej w zakresie języka łotewskiego. Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz kształtować umiejętności tłumaczenia tekstów literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), tekstów specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych.

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów kształcenia:

a) liczba godzin kontaktowych: 60

b) bieżące przygotowanie do zajęć: 60

c) przygotowanie dłuższych tłumaczeń pisemnych: 30

Literatura:

Literatura:

Hejwowski, Krzysztof. 2007. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kielar, Barbara Zofia. 2003. Zarys translatoryki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKLA UW.

Zauberga, Ieva. 2016. Tulkošanas teorija profesionāliem tulkiem un tulkotājiem. Rīga: LU

Valoda tulkojumā, red. A. Rožkalne. 2015. Rīga: LVA

Skujiņa, Valentīna. 2003. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC

Literatura pomocnicza:

Latviešu-poļu vārdnīca. Sarkanis Alberts, u.c. Rīga, 2011. Zvaigzne ABC.

Poļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Liesma. 1970.

Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2006. Avots.

www.teazurs.lv

www.sjp.pwn.pl

Teksty i materiały przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

- zna różne strategie tłumaczeniowe i potrafi je zastosować, samodzielnie wykonując tłumaczenie;

- rozpoznaje podstawowe techniki tłumaczeniowe stosowane w tłumaczeniu tekstów literackich i potrafi ocenić ich jakość oraz stosowność;

- dysponuje usystematyzowaną wiedzą na temat zjawisk związanych z procesem tłumaczenia;

- zna podstawowe zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych;

- posiada odpowiedni zasób słownictwa, terminów i zwrotów stosowanych w pismach o charakterze urzędowym w języku łotewskim (w zakresie prowadzonych tłumaczeń);

- wykonuje tłumaczenia w sposób precyzyjny i dbały, zachowując poprawność językową i zgodność tłumaczonego tekstu z oryginałem.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się; pracuje systematycznie, wzbogaca słownictwo czynne i bierne.

Metody i kryteria oceniania:

Regularna obecność na zajęciach; aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć; praca zaliczeniowa - wykonanie tłumaczenia tekstu z języka łotewskiego na polski (ok. 3600 znaków) o trudności odpowiadającej poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)