Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka łotewskiego (B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB1NLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka łotewskiego (B2+)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka łotewskiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs praktycznej nauki języka łotewskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2+) według standardów A Common European Framework of Reference.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie:

a) kształtować umiejętność biegłego słuchania i czytania ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych i dłuższych tekstów niespecjalistycznych w języku ogólnym (artykułów prasowych, tekstów o tematyce kulturalnej i popularnonaukowych);

b) poszerzać i wzbogacać zasób leksykalny (czynny i bierny) uczestników zajęć z różnych dziedzin życia (m.in. społeczno-politycznego, ekonomiczno-prawniczego);

c) utrwalać praktyczną znajomość form gramatycznych, kształtować umiejętność poprawnego użycia trudniejszych form gramatycznych (zwłaszcza form i zdań imiesłowowych, form liczebnikowych i zaimkowych, przyimków oraz czasowników przedrostkowych, konstruować zdania podrzędnie złożone), zapoznać z podstawowymi zasadami ortografii i interpunkcji (złożenia, wielowyrazowe nazwy urzędów i instytucji);

d) kształtować umiejętność rozumienia utartych zwrotów i wyrażeń (związki frazeologiczne, metafory, przysłowia);

e) ćwiczyć umiejętności swobodnego mówienia i pisania na poznane tematy.

Podczas zajęć student doskonali umiejętności tworzenia tekstu pisanego według określonych wymagań (temat, forma, styl – dobór odpowiedniego zasobu leksykalnego, logiczność argumentacji i zwięzłość kompozycji).

Jedną z form zajęć jest pogadanka, dzięki której kursanci nabywają umiejętności formułowania i wyrażania własnej opinii na tematy związne ze życiem codziennym (dyskusja na aktualne tematy społeczne, kulturalne i polityczne – Łotwa, Polska, świat).

Literatura:

Teksty i zagadnienia komunikacji językowej

1. Nītiņa Daina, Palīgā. Mācību grāmata pieaugušajiem. 3 līmenis. LVAVP, Rīgā, 2002.

2. Cirule Līga, Palīgā. Darba burtnīca. LVAVP, Rīgā, 2002.

3. Nau Nicola, Palīgā. Komunikatīva gramatika. LVAVP, Rīgā, 2002.

4. Nau Nicola, Palīgā. Komunikatīva gramatika. Darba burtnīca. Rīgā. LVAVP, 2002.

5. Skujiņa Valentīna. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīgā, 1999.

Podręczniki:

1. Rubīna Aina, Latviešu valodas rokasgrāmata. Rīga.

2. Laipa. Latviešu valoda. Mācību grāmata. Rīga: LVAVP.

3. Ceplīte Brigita, Ceplīte Laimdots, Latviešu valodas praktiskā grāmatika. Rīga, 1991.

4. Teksty prasowe, publicystyczne, popularnonaukowe (o średnim stopniu trudności) w języku łotewskim wybrane przez prowadzącego. Nagrania audio i wideo, materiały autorskie wykładowców.

5. Internet

Portale informacyjne www.delfi.lv, www.lrt.lt, www.satori.lv, www.vmc.lv , www.valoda.lv, www.ailab.lv

Słowniki:

Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca

"Tildes" datorvārdnīca internetā

Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi

Datorterminu vārdnīca

Daudznozaru terminoloģijas portāls

Ekonomikas terminu vārdnīca

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI)

- rozumie dłuższą wypowiedź o bardziej skomplikowanej strukturze, jeżeli temat tej wypowiedzi jest dostatecznie znany;

- czyta ze zrozumieniem autentyczne teksty dotyczące aktualnych wydarzeń (artykuły, komentarze, recenzje);

- potrafi napisać jasno i precyzyjnie sformułowany tekst na znany mu temat (krótki esej, streszczenie, recenzja), przedstawiając własne stanowisko wraz z argumentacją;

- w miarę płynnie i bez przygotowania porozumiewa się z rodzimymi użytkownikami języka łotewskiego, aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej znanej mu problematyki;

- podczas wypowiedzi ustnej na ogół poprawnie stosuje zasady intonacji oraz akcentuacji.

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

- dba o kulturę wypowiedzi (zwłaszcza o jej jasność i przejrzystość).

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze u każdego z prowadzących) i uzyskania zaliczeń semestralnych od wszystkich osób prowadzących (za semestr zimowy najpóźniej do końca sesji poprawkowej semestru zimowego, a za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego).

Ocenie podlega:

a) bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach;

b) prace pisemne;

c) egzamin (pisemny i ustny w sesji letniej).

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

W części pisemnej sprawdza się umiejętność poprawnego użycia form gramatycznych, znajomość leksyki z zakresu omawianych podczas zajęć zagadnień tematycznch oraz tworzenie tekstu własnego (tekst argumentacyjny lub polemiczny).

W części ustnej ocenie podlega rozumienie dłuższego tekstu publicystycznego i wypowiedź na jego temat (prezentacja zjawisk analogicznych do opisanych w tekście, prezentacja własnych doświadczeń w tym względzie); umiejętność swobodnego mówienia na tematy życia codziennego.

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Alicja Kitlasz, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)