Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka łotewskiego (A2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA2NLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka łotewskiego (A2)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę od podstaw. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość językową na poziomie A2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

Kurs języka łotewskiego dla studentów filologii bałtyckiej rozpoczynających naukę od podstaw. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie różnych aktywności językowych określane na poziomie A2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs ma za zadanie:

a) zapoznać studenta z leksyką dotyczącą ogólnie pojętego życia codziennego, co pozwoli mu dość swobodnie poruszać się w środowisku łotewskojęzycznym w przewidywalnych codziennych sytuacjach życiowych;

b) wprowadzić w świat podstawowych pojęć gramatycznych, niezbędnych do formułowania i rozumienia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych;

c) rozwijać sprawność komunikacyjną i umiejętność budowania prostych tekstów w zakresie znanych i dobrze opanowanych zagadnień tematycznych;

d) zaznajomić z zasadami poprawnej wymowy i akcentuacji;

e) kształtować kompetencję socjokulturową (zwroty grzecznościowe na powitanie, pożegnanie w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych; formalna i nieformalna rozmowa telefoniczna; tradycje i zwyczaje związane z obchodzeniem świąt kalendarzowych na Łotwie).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 150 godz. (5 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć (ok. 2 godz. tygodniowo): 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowanie do testów śródsemestralnych, semestralnych i egzaminu końcowego: 90 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Podręcznik:

1. Agne Navickaite-Klišauskiene, Vītauts Rinkevičs, Egle Žilinskaite-Šinkūniene. Skaidrs! Latviešu valoda lietuviešu studentiem A1. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2020.

2. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/skaidrs/

Dodatkowo:

1. Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. Laipa A1. Mācību grāmata. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2014.

2. Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. Laipa A1. Darba burtnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2014.

3. Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. Laipa A2. Mācību grāmata. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016.

4. Auziņa, I., Berķe, M., Lazareva, A., Šalme, A. Laipa A2. Darba burtnīca. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016.

5. https://elaipa.lv/Home/A1

6. https://elaipa.lv/Home/A2

7. Materiały dydaktyczne i teksty samodzielnie przygotowane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- rozpoznaje i właściwie objaśnia poznane podczas kursu zwroty i wyrażenia leksykalne;

- opisuje mechanizmy tworzenia prostych struktur gramatycznych.

(UMIEJĘTNOŚCI)

- swobodnie formułuje proste pytania i krótkie odpowiedzi na tematy związane z codziennymi sytuacjami życiowymi, życiem prywatnym i zawodowym;

- reaguje dość spontanicznie, wykorzystując ograniczone środki językowe w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych;

- tworzy krótkie wypowiedzi pisemne dotyczące znanych mu zagadnień tematycznych (notatka, list prywatny, zaproszenie);

- rozumie główną myśl w zwięźle sformułowanych autentycznych wypowiedziach ustnych i pisemnych o charakterze informacyjnym (ogłoszenia, broszury, krótkie relacje z wydarzeń życia codziennego, imprez kulturalnych).

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- aktywnie uczestniczy w pracy na zajęciach;

- rozumie potrzebę samodzielnej pracy poza uczestnictwem w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności (kryterium dopuszczające) – student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50% zajęć wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny z kolokwiów śródsemestralnych i semestralnych;

c) terminowe złożenie wszystkich prac pisemnych zadanych przez prowadzących;

d) aktywny udział w zajęciach;

e) bieżące przygotowanie do zajęć.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej sprawdzane są:

a) umiejętność rozumienia jasno sformułowanego tekstu słuchanego i czytanego o tematyce codziennej, dotyczącego omawianych podczas kursu sytuacji życiowych (test jednokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz);

b) wiedza z zakresu tworzenia podstawowych form i konstrukcji gramatycznych (test uzupełnień, transformacje);

c) zasób leksykalny (definicje wyrazowe, synonimy i antonimy);

d) umiejętność budowania wypowiedzi pisemnej na podany temat.

W części ustnej sprawdzane są:

a) umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej na jeden z tematów egzaminacyjnych;

b) sprawność komunikacyjna (komunikatywność, adekwatność reakcji do sytuacji językowej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 150 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Alicja Kitlasz, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 150 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Marta Wiślicka
Prowadzący grup: Alicja Kitlasz, Marta Wiślicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)