Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka litewskiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA2NLI
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka litewskiego (B1)
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów po ukończeniu kursu „Praktyczna nauka języka litewskiego A2”.

Osiągnięcie efektów uczenia się zdefiniowanych dla przedmiotu wspomoże uczestniczenie w kursie: „Gramatyka opisowa języka litewskiego”.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka litewskiego dla studentów filologii bałtyckiej, rozpoczynających naukę na poziomie A2. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: B1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Pełny opis:

Kurs języka litewskiego dla studentów filologii bałtyckiej, rozpoczynających naukę tego języka na poziomie A2. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy osiągają biegłość w zakresie 4 działań językowych: percepcji, produkcji, interakcji i mediacji na poziomie B1 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Podczas kursu studenci:

a) pogłębiają wiedzę z zakresu struktury gramatycznej języka litewskiego, poznają nowe struktury (odmienne imiesłowy czynne i bierne, imiesłowy nieodmienne, imiesłów częściowo odmienny, imiesłów konieczności, formy zaimkowe przymiotników, liczebników porządkowych, imiesłowów odmiennych; liczebniki ułamkowe, zbiorowe; bardziej produktywne typy słowotwórcze; zdania złożone);

b) poszerzają leksykę z dotychczas opanowanych zakresów tematycznych (życie codzienne), opanowują leksykę z nowych zakresów tematycznych (życie społeczne, życie kulturalne, abstrakcyjne problemy).

c) doskonalą wymowę, uczą się stosować w praktyce wiedzę o paradygmatach akcentuacyjnych;

d) utrwalają i rozwijają wcześniej zdobyte umiejętności komunikacyjne;

e) konstruują bardziej skomplikowane wypowiedzi pisemne (list nieformalny, życiorys, list motywacyjny, streszczenie, konspekt, esej) i ustne (dyskusja, w tym: parafrazy, przedstawianie i uzasadnianie własnego stanowiska, negocjowanie).

Szacunkowa liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zdefiniowanych efektów uczenia się:

a) liczba godzin kontaktowych: 150 godz. (5 ECTS)

b) bieżące przygotowanie do zajęć (ok. 2 godz. tygodniowo): 60 godz. (2 ECTS)

c) przygotowywanie dłuższych prac pisemnych (3 w semestrze), przygotowanie prezentacji ustnej/ wprowadzenia do dyskusji w grupie na zadany temat (1 w semestrze); przygotowanie do testów śródsemestralnych, semestralnych i egzaminu końcowego: 90 godz. (3 ECTS)

Literatura:

Literatura

I.

1. R. Migauskienė, E. Vaisėtaitė 2014: Žodis žodį veja 1. Vilnius: VU FlF LSK.

2. R. Migauskienė 2014: Žingsnis 1. Vilnius: VU FlF LSK.

3. R. Migauskienė 2014: Žingsnis 2. Vilnius: VU FlF LSK.

4. L/ Vaškevičienė, E. Kutanovienė, A. Valančiauskienė 2014: Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk! Vilnius: VU FlF LSK.

+ materiały audiowizualne: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpom78JHe5Fcue1sHWuPnSr2MO6VVfnqY

II.

1. J. Džežulskienė 2005: Lietuvių kalba. Vadovėlis kitakalbiams. Kaunas: Technologija. (selected chapters and texts)

2. Materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

3. I. Masoit, K. Rutkovska, E. Patiejūnienė 2007: Tematyczny słownik polsko-litewski. Mokomasis teminis lenkų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera.

4. M. Ramonienė, E. Narbutas, J. Pribušauskaitė, S. Skapienė, L. Vilkienė 2002: Slenkstis. Vilnius: Gimtasis žodis. (opis materiału do opanowania dla poziomu B1)

5. L. Degėsys, R. Aškinytė 2008: Mano ir tavo šalis Lietuva. Sociokulūrinio ugdymo vadovėlis ir pratybų sąaiuvinis 11-14 metų mokiniams. Vilnius: UAB „Vaistų žinios“. (wybrane rozdziały i teksty)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- rozpoznaje i właściwie interpretuje opanowane podczas kursu struktury gramatyczne, używa ich świadomie konstruując własne wypowiedzi ustne i pisemne;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- rozumie myśl przewodnią w dłuższym tekście autentycznym (mówionym i pisanym);

- sprawnie wyszukuje potrzebne informacje w autentycznych tekstach mówionych i pisanych, potrafi je analizować i przedstawiać;

- tworzy dłuższe swobodne wypowiedzi ustne i pisemne w przewidywalnych sytuacjach zawodowych i społecznych;

- spontanicznie i dość adekwatnie, choć za pomocą ograniczonych środków językowych, reaguje w niespodziewanej sytuacji komunikacyjnej;

- stosuje strategie kompensacyjne;

- potrafi rozwiązywać zadania egzaminacyjne;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- rozumie potrzebę systematyczności i aktywnego uczestniczenia we własnym uczeniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczony pod warunkiem terminowego zaliczenia przez niego ćwiczeń.

Obowiązkowe jest uzyskanie zaliczenia od każdego z prowadzących; zaliczenia za semestr zimowy student musi uzyskać najpóźniej w sesji poprawkowej semestru zimowego, a zaliczenie za semestr letni przed wyznaczonym terminem egzaminu końcowego.

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności – dopuszczająca (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze u każdego z wykładowców, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób wcześniej uzgodniony z prowadzącym; nieobecność na 50 % zajęć (u każdego z prowadzących) wyklucza uzyskanie zaliczenia;

b) pozytywne oceny z pisemnych sprawdzianów śródsemestralnych (2 w semestrze) i semestralnych;

c) zaliczenie kolokwium ustnego w semestrze letnim;

d) terminowe złożenie wszystkich dłuższych prac pisemnych

zadanych przez prowadzących;

e) aktywny udział w dyskusjach;

f) bieżące przygotowanie do zajęć.

Egzamin końcowy składa się z części pisemnej i ustnej.

W części pisemnej sprawdzane są:

a) rozumienie autentycznego tekstu pisanego

b) wiedza z zakresu form i konstrukcji gramatycznych (test uzupełnień, transformacje),

c) opanowanie leksyki (definiowanie słów, znaczenia a budowa słowotwórcza),

d) umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej o określonej formie na podany temat.

W części ustnej sprawdzane są:

a) rozumienie autentycznego tekstu pisanego i tworzenie spontanicznej dłuższej wypowiedzi ustnej (rozmowa na temat tego tekstu: streszczenie, podanie pytania myśli przewodniej, parafrazowanie, wyrażanie własnego stanowiska, argumentacja),

b) sprawność komunikacyjna (komunikatywność i kreatywność, adekwatność reakcji językowych, stosowanie strategii kompensacyjnych).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 150 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Aleksa, Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Irena Aleksa, Paweł Brudzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 150 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Aleksa, Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Irena Aleksa, Agnieszka Rembiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)