Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA2KJ1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze 1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Przedmioty specjalizacji językoznawczej filologii bałtyckiej
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach „Wstęp do językoznawstwa” i przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest wybranym przez prowadzącego i odpowiadającym zainteresowaniom uczestników zajęć zagadnieniom metodologicznym i praktykom analitycznym stosowanym we współczesnej lingwistyce. Jego celem jest poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach „Wstęp do językoznawstwa” i przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu językoznawstwa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- analizuje podstawowe zjawiska i procesy językowe z zakresu tematycznego, którego dotyczy konwersatorium;

- operuje siatką podstawowych pojęć i terminów językoznawczych;

- potrafi dobrać odpowiednią metodologię służącą do opisu zjawisk językowych;

- rozumie wpływ języka na konceptualizacją świata.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym) i ocena aktywnego udziału w zajęciach.

Test końcowy przeprowadzany w formie pisemnej zawierający pytania otwarte oraz pytania wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami i ujęciami współczesnego językoznawstwa oraz wspomożenie ich w doborze tematu i zakresu materiałowego podczas pisania prac dyplomowych. Podczas zajęć omawiane są najważniejsze działy i zjawiska podejmowane przez współczesną teorię języka, m.in. modalność, nieostrość czy system zaimkowy. Metody i podejścia współczesne są konfrontowane z tymi proponowanymi w językoznawstwie drugiej połowy XX wieku.

Literatura:

Andrew Carnie, 2021, Syntax: A Generative Introduction. Wiley-Blackwell

Sebastian Loebner, 2013, Understanding Semantics. Routledge

Adam Weinsberg, 1983, Językoznawstwo ogólne. PWN

Dodatkowo: materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk, Jan Wiślicki
Prowadzący grup: Jan Wiślicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi problemami i ujęciami współczesnego językoznawstwa oraz wspomożenie ich w doborze tematu i zakresu materiałowego podczas pisania prac dyplomowych. Podczas zajęć omawiane są najważniejsze działy i zjawiska podejmowane przez współczesną teorię języka, m.in. modalność, nieostrość czy system zaimkowy. Metody i podejścia współczesne są konfrontowane z tymi proponowanymi w językoznawstwie drugiej połowy XX wieku.

Literatura:

Andrew Carnie, 2021, Syntax: A Generative Introduction. Wiley-Blackwell

Sebastian Loebner, 2013, Understanding Semantics. Routledge

Adam Weinsberg, 1983, Językoznawstwo ogólne. PWN

Dodatkowo: materiały przygotowane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)