Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka litewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA2GOL
Kod Erasmus / ISCED: 09.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka litewskiego
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony kurs języka litewskiego na poziomie A2, zaliczony przedmiot „Wstęp do językoznawstwa”.

Zajęcia są opracowane z założeniem przygotowania studenta do dalszych bałtystycznych studiów filologicznych. Zapoznanie z tradycyjnymi i nowymi metodami badań teoretycznych fonetyki, gramatyki i składni współczesnego literackiego języka litewskiego oraz zaznajomienie z odmianami dialektalnymi języka służy również świadomemu wyboru przez studenta form i konstrukcji gramatycznych w praktycznym posługiwaniu się językiem litewskim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jako kurs teoretyczny podstaw gramatyki języka litewskiego ma za zadanie dać studentowi możliwość poznania cech wybranych kategorii gramatycznych w języku litewskim, podstaw fonetyki, morfologii, słowotwórstwa i składni współczesnego literackiego języka litewskiego, zapoznania się z elementami gramatyki historycznej oraz dialektologii.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowy zakres tradycyjnej i najnowszej językoznawczej wiedzy o współczesnym języku litewskim. Kurs obejmuje podstawy wiedzy z następujących zagadnień:

Kategorie gramatyczne wyrazów imiennych i werbalnych. Fonetyka i fonologia. Prozodia. Zasady transkrypcji fonetycznej. Morfologia i odmiana wyrazów. Systemy deklinacyjne rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników. System koniugacyjny. Odmiana imiesłowów. Słowotwórstwo. Odmiany derywacji, charakterystyczne dla języka litewskiego. Składnia. Rodzaje wypowiedzeń. Związki syntaktyczne. Szeregi syntaktyczne. Szyk wyrazów j. litewskiego. Klasyfikacja dialektów litewskich z elementami historii dialektologii. Gwary litewskie na terenie Polski.

Kurs trwa dwa semestry i kończy się egzaminem pisemnym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach i uczestnictwo, a także napisanie i zaliczenie pracy rocznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.„Lietuvių kalbos gramatikos darbai“, Vilnius 2003 i nast.

2. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ pod red. V. Ambrazasa 1994 i późn.

Literatura dodatkowa:

1. Valeckienė A. Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 1998.

2. N. Sližienė: Funkcinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius 1998.

3. Lietuvių kalbos gramatikos darbai. Seria wydawnicza po red. A. Holvoeta i in. Vilnius, 2003 i późń.

4. A. Judžentis. Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos. Vilnius 2012.

5. Jakaitienė J. ir kt. Lietuvių kalbos morfologija. Vilnius, 1976.

6. Paulauskienė A. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos. Vilnius, 1979.

7. Paulauskienė A. Gramatinės lietuvių kalbos vardažodžių kategorijos. Vilnius, 1989.

8. Stundžia B. Lietuvių kalbos kirčiavimas. Vilnius, 1996.

9. Smetona A. Pagrindinių darybos būdų skyrimo klausimu. In: Acta Linguistica Lithuanica, t. LII, s. 83-90.

10. Lietuvių kalbos fonetikos skaitiniai. Sud. R. Kliukienė. Vilnius, 1997.

11. Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Vilnius, 2004.

12. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.

13. Otrębski J. Gramatyka języka litewskiego. T.1-3. Warszawa 1958-1966.

14. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R.Grzegorczykowa i in. Warszawa, 1999.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii bałtyckiej;

- rozumie kompleksową naturę języka litewskiego;

- ma podstawową wiedzę o strukturze fonetycznej, gramatycznej i składniowej języka litewskiego;

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię i metodologie z zakresu językoznawstwa litewskiego;

- zna podstawową terminologię językoznawczą w języku litewskim i w języku polskim.

(UMIEJĘTNOŚCI)

- wyszukuje, analizuje i selekcjonuje, wykorzystuje informację ze źródeł pisanych i elektronicznych;

- umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, i pojęciami właściwymi dla filologii;

- czyta teksty o charakterze naukowym i poprawnie stosuje poznaną terminologię językoznawczą;

- ma umiejętność właściwego doboru argumentów, wykorzystuje poglądy innych autorów, ma umiejętność poprawnego formułowania wniosków;

- opisuje wybrane problemy językoznawcze w sposób zgodny z wymaganiami formalnymi stawianymi opracowaniom filologicznym;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- akceptuje potrzebę przestrzegania norm etycznych pracy naukowej;

- jest świadomy zdobytej przez siebie wiedzy i zna zakres zdobytych umiejętności;

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć.

Dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna powinna być odpracowana wedle zasad ustalonych z osobą prowadzącą zajęcia. Nieobecność na 50 proc. zajęć wyklucza dopuszczenie do egzaminu.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Brudzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Brudzyński, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Brudzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)