Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akwizycja i nauczanie języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA2ANJ
Kod Erasmus / ISCED: 14.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akwizycja i nauczanie języków
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

wiedza językoznawcza wyniesiona z wykładu ze wstępu do językoznawstwa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie kluczowych zagadnień związanych z nabywaniem języka rodzimego i obcego. Zajęcia pozwolą studentom zapoznać się z wyborem najnowszych teorii dotyczących mechanizmów akwizycji oraz z praktycznymi metodami nauczania języków obcych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu kluczowych zagadnień związanych z nabywaniem języka rodzimego i obcego, takich jak: podobieństwa i różnice między nabywaniem języka rodzimego a nabywaniem języka obcego, teorie dotyczące wykształcania języka przez dzieci, hipoteza okresu krytycznego, charakterystyka rodzimej kompetencji językowej, hipoteza gramatyki uniwersalnej i wrodzoności języka, kognitywistyczne i generatywne podejścia do akwizycji języka, zjawisko dwujęzyczności, teorie dotyczące nabywania języka obcego, analiza różnych strategii i metod nauczania języków obcych. Szczegółowo omówione zostaną kwestie praktyczne, takie jak czynniki wpływające na tempo i efekty procesu uczenia się języka, różne sprawności językowe: wymowa, intonacja, pisownia, słownictwo, gramatyka, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, mówienie, pisanie, planowanie kursu językowego, wyznaczanie celów, przygotowywanie programu, ocenianie i testowanie biegłości językowej, używanie pomocy naukowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nauczanie języków obcych jako ważny aspekt polityki edukacyjnej.

Literatura:

J. Arabski (1985), O przyswajaniu języka obcego (drugiego), Warszawa, WSiP.

J. Arabski (1996), Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice, Śląsk.

J. Brzeziński (1980), Pomoce i środki audiowizualne w nauczaniu języków obcych, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

J. Brzeziński (1987), Nauczanie języków obcych dzieci, Warszawa, WSiP.

F. Grucza (1978), Glottodydaktyka, jej zakres i problemy, w: Przegląd Glottodydaktyczny 1.

H. Komorowska (1999), Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

H. Komorowska (2005), Programy nauczania w kształceniu ogólnym i w kształceniu językowym, Warszawa, Fraszka Edukacyjna.

W. Pfeiffer (2001), Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań, Wagros.

K. Polański (1993), red., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Ossolineum.

S. Urbańczyk, M. Kucała (1999), red., Encyklopedia języka polskiego, Wrocław, Ossolineum.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

- zidentyfikować podstawowe zjawiska i procesy z zakresu nabywania języka rodzimego i obcego i dokonać ich opisu z perspektywy językoznawstwa teoretycznego i stosowanego;

- zdefiniować i stosować różne strategie i metody nauczania języków obcych;

- operować siatką podstawowych pojęć i terminów językoznawczych związanych z akwizycją języków;

- zdefiniować i omówić podstawowe współczesne teorie dotyczące mechanizmów nabywania języka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach. Test końcowy przeprowadzany w formie pisemnej zawierający pytania otwarte oraz pytania wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Paweł Rutkowski, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Paweł Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Agnieszka Rembiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)