Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła tradycji litewskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1ZTL
Kod Erasmus / ISCED: 09.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła tradycji litewskiej
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Jak w przypadku pozostałych przedmiotów wstępnych, wynikające ze zdania egzaminu maturalnego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie szeroko pojętych kontekstów kultur krajów bałtyckich. Uczestnicy kursu zapoznają się z szeroko pojętymi kontekstami kultur krajów bałtyckich. Uczą się wskazywać cechy uniwersalne kultury bałtyckiej oraz cechy, które wyróżniają kulturę Litwy na tle innych kultur europejskich.

Program przedmiotu zakłada prezentację faktów z zakresu historii kultury, językoznawstwa, etnologii które miały wpływ (w przeszłości i obecnie) na powstanie swoistego charakteru kultury i mentalności bałtyckiej.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

- nawiązanie do wcześniejszej wiedzy na temat kultury Litwy w ramach programu „Wiedzy o krajach bałtyckich”, pogłębienie wiedzy o korzeniach kultury Litwy.

Uczestnicy kursu zyskują podstawową wiedzę z zakresu tradycji kultury europejskiej, a następnie z zakresu początków historii oraz kultury bałtyckiej, jak również późniejszych faktów historycznych oraz kulturowych mających wpływ na kształtowanie się mentalności mieszkańców Litwy. Zapoznają się z najważniejszymi faktami z zakresu szeroko pojmowanej kultury (literatura, muzyka. malarstwo, rzeźba; także oryginalne utwory literatury folklorystycznej), jak również z opracowaniami badaczy kultury, analizujących dawną i współczesną kulturę Litwy.

W planowaniu tematyki zajęć z zakresu tradycji bałtyckich uwzględnia się aktualne wydarzenia związane z prezentacją kultury Litwy w Polsce.

Literatura:

1. A. Bruckner. Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. Pojezierze 1985.

2. I. Čepienė, Historia litewskiej kultury etnicznej. Kaunas 2000.

3. A. J. Greimas. O bogach i ludziach, Kęty 2007.

4. O. Miłosz. Legendy i podania litewskie. Olsztyn 1985.

3. L.A.Jucewicz. Wspomnienia Żmudzi. (www.pbi.edu.pl)

4. M. Jackiewicz, Leksykon kultury litewskiej. Warszawa 2005.

5. T. Zubiński. Etniczne dziedzictwo Bałtów, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA

-Posiada podstawową wiedzę dotyczącą wielokulturowości krajów bałtyckich

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi dekodować wątki kulturowe w literaturze i sztuce Litwy

POSTAWY

-wyraża zainteresowanie samodzielnym pogłębieniem wiedzy z zakresu tradycji litewskiej.

- systematycznie uczestniczy w imprezach kulturalnych poświęconych popularyzacji kultury Litwy, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi w kraju i na świecie

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia semestralnego (na ocenę):

a) kontrola obecności (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze);

b) pozytywna ocena z pisemnego testu śródsemestralnego

c) aktywny udział w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)