Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1WLI
Kod Erasmus / ISCED: 09.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadaniem zajęć jest:

- przedstawienie zakresu przedmiotowego i wzajemnych powiązań poetyki i teorii literatury;

- wprowadzenie do podstawowych zagadnień krytyki literackiej;

- wprowadzenie do analizy poszczególnych aspektów dzieła literackiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem kursu jest wprowadzenie do metodologii analizy tekstów literackich, przedstawienie funkcji dzieła literackiego, problematyki jego budowy i kompozycji, stylistyki i stylizacji. Wprowadzona zostaje typologia struktur słownych i składni poetyckiej.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest:

- przedstawienie zakresu przedmiotowego i wzajemnych powiązań poetyki i teorii literatury;

- wprowadzenie do podstawowych zagadnień krytyki literackiej;

- wprowadzenie do analizy poszczególnych aspektów dzieła literackiego;

- przedstawienie funkcji dzieła literackiego, problematyki jego budowy i kompozycji, stylistyki i stylizacji;

- wprowadzenie do typologii struktur słownych i składni poetyckiej.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: wykład, praca z tekstem literackim wspomagane technikami multimedialnymi (prezentacje).

Literatura:

1. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997 (lub inne).

2. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

3. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006 lub [w:] Teoria badań literackich za granicą, Kraków 1966-1986, t. II, cz. 3.

4. W. Propp, Morfologia bajki, "Pamiętnik Literacki" 1968, 59/4, s. 203-242.

5. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:]

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006 lub [w tegoż:] W poszukiwaniu istoty języka, T. II.

6. M. Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego, [w tegoż:] Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970, s. 275-403 lub [w:] Poetyka 2 (red. D. Ulicka), s. 108-210.

7. C. Brooks, Herezja parafrazy, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

8. J. Łotman, Problem znaczenia w tekście artystycznym, [w tegoż:] Struktura tekstu artystycznego, Warszawa 1984 lub [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

9. M. Heidegger, Cóż po poecie w czasie marnym?, [w tegoż:], Ścieżki lasu, Warszawa1985.

10. H.-G. Gadamer, Tekst i interpretacja, [w tegoż:] Język i rozumienie, Warszawa 2003, s. 99-141 lub A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

11. P. Ricoeur, Symbol daje do myślenia, [w tegoż:], Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1985.

12. E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład III i IV, [w tegoż:], Idea fenomenologii. Pięć wykładów, Warszawa 1990, s. 53-77.

13. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

14. W. Iser, Apelacyjna struktura tekstów, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

15.U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 1996, s. 51-75.

16. H. Bloom, Strach przed kontaminacją, [w tegoż:], Lęk przed wpływem, Kraków 2002, s. 9-44.

17. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w tegoż:] Wariacje na temat pewnego paktu, Kraków 2001, s. 21-56.

18. H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości, [w tegoż:] Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000 (II wyd. 2010), s. 135-170.

19. E. Said, Orientalizm.Wprowadzenie, [w tegoż:] Orientalizm, Poznań 2005, lub [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006.

20. S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, [w tegoż:] Interpretacja, retoryka, polityka, pod red. A. Szahaja, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA

- zna i rozumie powiązania filologii bałtyckiej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami humanistycznymi

- zna i rozumie terminologię, teorie i metodologie badań z zakresu literaturoznawstwa

- zna i rozumie terminologię literaturoznawczą w języku polskim i wybranym języku obcym

- zna i rozumie metody interpretacji i analizy tekstu literackiego

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

- potrafi czytać, interpretować i analizować teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa

- potrafi czytać, interpretować i analizować teksty o charakterze naukowym i poprawnie stosować poznaną terminologię literaturoznawczą

- potrafi przytoczyć główne tezy badaczy historii i teorii literatury, stosownie do ich istotności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do właściwej oceny znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test końcowy obejmujący (1) zagadnienia teoretycznoliterackie oraz (2) poetykę (wersologia i stylistyka).

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Mitan-Gawryszewska, Inesa Szulska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Inesa Szulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Uwagi:

Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie synchronicznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Google Meet, narzędzi webowych i aplikacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Inesa Szulska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Inesa Szulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)