Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Łacina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BA1LJL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Łacina
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka łaciny od podstaw (gramatyka, składnia, słownictwo) z naciskiem na słowotwórstwo, szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach. Przez wieki w krajach cywilizacji zachodu znajomością łaciny mierzono poziom wykształcenia; dzisiaj, choć łacina wypadła z powszechnego użytku, bez choćby elementarnej znajomości tego, czym była i w jaki sposób funkcjonuje dziś w językach europejskich, trudno mówić o humanistycznym wykształceniu.

Pełny opis:

Nauka łaciny wpisuje się w tematykę studiów humanistycznych. Poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem – przygotowuje się uczestników zajęć do rozumienia niezbyt trudnych tekstów łacińskich, a także wskazywanie na rolę i funkcję łaciny oraz na ciągle żywą tradycję kultury antycznej we wszystkich językach i literaturze europejskiej, a także do dalszych studiów lingwistycznych, oraz poszerza swoją wiedzę o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu i jej wpływ na język i kulturę Europy

Forma zajęć to wykład połączony z ćwiczeniami; na każde zajęcia studenci muszą przygotować pracę domową

Zadaniem zajęć jest:

- wprowadzenie do języka łacińskiego;

- przedstawienie podstaw fleksji i składni;

- umożliwienie podstawowej lektury krótkich tekstów ciągłych.

Literatura:

- materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

- Słownik łacińsko-polski, pod red. J. Mańkowskiego

lub

- Słownik łacińsko-polski, pod red. K. Kumanieckiego

lub

- Słownik łacińsko-polski pod red. J. Korpantego, PWN

- M. Wielewski: Krótka gramatyka języka łacińskiego, WSiP, Warszawa 1989

- J. Parandowski: Mitologia, wyd. PULS

- Z. Kubiak Literatura greków i Rzymian, Znak 2013

- L. Winniczuk Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN 2008

- Mała encyklopedia kultury antycznej, PIW 1983

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna najważniejsze zagadnienia dotyczące fleksji i składni języka łacińskiego oraz podstawowe słownictwo potrzebne do dalszych studiów lingwistycznych, a także poszerza swoją wiedzę o historii i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu.

Po ukończeniu dwóch semestrów student powinien:

- samodzielnie czytać prosty tekst łaciński przy pomocy słownika;

- posiadać umiejętność określania etymologii wyrazów pochodzenia łacińskiego w językach europejskich;

- rozpoznawać w jakim stopniu łacińskie słownictwo oraz elementy gramatyki i składni są obecne w językach europejskich, wyjaśnia znaczenie i pochodzenie wielu "wyrazów obcych" w języku polskim.

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

(WIEDZA)

- zna podstawy morfologii łaciny okresu klasycznego;

– zna podstawy składni łaciny okresu klasycznego;

(UMIEJĘTNOŚCI)

– analizuje prosty tekst łaciński pod kątem elementów składni;

– analizuje prosty tekst łaciński pod kątem elementów morfologii;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

– posługuje się znajomością języka w przekładzie prostych tekstów;

– jest gotów do właściwej oceny znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność). Śródsemestralne pisemne testy kontrolne, egzamin pisemny.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wolno mieć 2 nieobecności w semestrze. W wypadku opuszczenia większej liczby zajęć student musi przygotować (tzn. umieć przetłumaczyć) jeden lub dwa teksty łacińskie i zaliczyć je na dyżurze.

Pisemny egzamin końcowy sprawdzający znajomość podstaw fleksji i składni oraz umiejętność poprawnego przekładu prostego tekstu ciągłego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Zofia Mitan-Gawryszewska, Joanna Tabor-Książyk, Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)