Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja językowa tekstu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A3RJ2
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Redakcja językowa tekstu II
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (III r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Redakcja językowa tekstu I 3007-W1A2RJ1

Założenia (opisowo):

Zaliczenie pierwszego semestru zajęć.


Wysoka kultura języka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć przewiduje praktyczną naukę redakcji językowej tekstu.

Pełny opis:

1. Znaki korektorskie.

2. Omówienie zasad adiustacji językowo-stylistycznej i korekty, różnice między nimi.

3. Granice ingerencji redaktora w tekst.

4. Najnowsze tendencje rozwojowe polszczyzny i zmiany polskiej pisowni.

5. Poprawianie i szczegółowe opisywanie błędów i usterek leksykalnych, semantycznych oraz gramatycznych w tekstach autentycznych i preparowanych.

6. Najtrudniejsze kwestie z zakresu ortografii profesjonalnej i interpunkcji.

Literatura:

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2003.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2012.

Strona internetowa Rady Języka Polskiego z uchwałami ortograficznymi: www.rjp.pan.pl.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. rozpoznać najczęstsze błędy językowe z zakresu fleksji, składni, interpunkcji, ortografii, stylistyki i semantyki językowej.

2. posługiwać się znakami korektorskimi.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. dokonać redakcji językowej tekstów – artykułów, fragmentów książek itp.

2. dokonać czynności adiustacyjnych z uwzględnieniem perspektywy autora tekstu, obowiązujących norm poprawności językowej oraz zgodnie z przyjętymi zasadami podziału pracy w wydawnictwie.

POSTAWY

1. rozumieć podstawy korekty wydawniczej w zależności od specyfiki tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

udział w zajęciach – 30 godzin

przygotowanie do zajęć (w tym odrabianie prac domowych) – 30 godzin

przygotowanie do sprawdzianów i testu końcowego – 30 godzin

Podstawa zaliczenia:

1. Obecność i aktywność na zajęciach.

2. Odrabianie prac domowych.

3. Zaliczenie wszystkich sprawdzianów.

4. Zdanie testu końcowego.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 2

Nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności należy zaliczyć w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zasady korzystania z narzędzi SI

1. Jeśli osoba studiująca chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Osoba studiująca nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli osoba studiująca wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Milena Wojtyńska-Nowotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegieła, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Anna Cegieła, Katarzyna Maciejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)