Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia edycji polskiej literatury pięknej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-W1A2HE
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia edycji polskiej literatury pięknej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu (II r. st.) - stacjonarne
Przedmioty specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Identyczne z wszystkimi zajęciami na I roku studiów kierunkowych w przedmiocie filologia polska.

2. Generalna orientacja w polskim życiu literacko-kulturalnym XIX i

XX w. i w jego kontekstach zagranicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Zajęcia poświęcone są omówieniu najważniejszych zjawisk z dziejów polskiego edytorstwa czasów nowoczesnych i współczesnych (od przełomu oświeceniowego do początków XXI wieku).

Pełny opis:

I. Zajęcia poświęcone są kształtowaniu się polskiej wiedzy i praktyki edytorskiej, dla której impulsem był „duch oświeceniowy” inspirujący do systematyzacji wiedzy o przeszłości literatury i kultury. Przedstawiają w ujęciu punktowym najważniejsze etapy formowania postawy „konserwatora literatury”, zatroskanego o transmisję dokładnego i czytelnego przekazu literackiego między nieżyjącym autorem a publicznością. W toku zajęć zostaną omówione przednaukowe i naukowe koncepcje pracy edytorskiej, które – widziane w perspektywie długiego modernizmu – jawią się jako wyznaczniki nowoczesnej świadomości literackiej. Obok problematyki tekstologicznej zostaną również poruszone zagadnienia należące do nurtu edytorstwa kulturowego: książka i prasa jako media informacyjne i teksty kultury, wydanie jako nośnik treści ideologicznych, edycja w perspektywie bibliologicznej. Tak postrzegane edytorstwo historycznoliterackie ujawni są dwojaką, filologiczno-kulturologiczną naturę, co pozwala na usytuowanie go w miejscu przecięcia badań intra- i transdyscyplinarnych.

II. W trakcie ćwiczeń student nabywa podstawowej wiedzy z następujących obszarów:

1. historii edytorstwa literatury polskiej,

2. krytyki tekstu,

3. historii literatury jako historii wydań dzieł literackich.

Zapoznaje się również z dyscyplinami ościennymi edytorstwa literackiego: historią literatury, bibliologią (wiedzą o książce), badaniami bibliograficznymi, medioznawstwem i mediologią, a także z niektórymi prądami komparatystyki literackiej („piękna książka” i książka ilustrowana jako przedmioty korespondencji sztuk; wydanie prasowe i książkowe w świetle teorii nowoczesnych mediów).

Literatura:

Wybrane opracowania (monografie i książki zbiorowe):

Konrad Górski, Sztuka edytorska, 1956.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, 1969.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, 1975.

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. II uzupełnione, 1981.

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych), 1982.

Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, 1992.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. Teresa Michałowska, Zbigniew Goliński i Zbigniew Jarosiński, 1996.

Maria Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warszawa 1971.

Zdzisław Szeląg, Literatura zabroniona 1832–1862 (Zjawisko – rynek – rozpowszechnianie), Kielce 1989.

Andrzej Kłossowski, Ambasador książki polskiej w Paryżu – Władysław Mickiewicz, Wrocław 1971.

Stanisław Fita, Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1886–1986, Wrocław 1990.

Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

Roczniki wybranych dziewiętnastowiecznych czasopism społecznych i literackich w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://bcul.lib.uni.lodz.pl).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1994 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1996 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław 2006 (wybrane hasła).

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971 (wybrane hasła).

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Elżbieta Skierkowska, Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1970.

Grzegorz Paweł Babiak, Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego, Warszawa 2002.

Ulrich Weisstein, Literatura i sztuki wizualne, przeł. Beata Janke-Cabańska, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivanićkova, Warszawa 1997.

„Ut pictura poesis”. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

Socrealizm i krytyka marksistowska w literaturze i badaniach literackich w Polsce (teksty Melanii Kierczyńskiej i Stefana Żółkiewskiego, propagandowe wydania dzieł Stefana Żeromskiego i krajowych pozytywistów).

Maryla Hopfinger, Literatura a kontekst audiowizualny, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. Alina Brodzka, Maryla Hopfinger, Janusz Palewicz, Wrocław 1986.

Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury?, red. Alina Brodzka-Wald, Hanna Gosk, Andrzej Werner, Warszawa, IBL 2008.

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. Stanisław Balbus, Andrzejn Hejmej i Janusz Niedźwiedź, Kraków 2004.

Seweryna Wysłouch, Poezja na ekranie: nowy gatunek filmowego dokumentu, [w:] tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.

Prezentacja etiud filmowo-poetyckich ze zbiorów Biura Literackiego we Wrocławiu (www.biuroliterackie.pl).

Efekty uczenia się:

Student nabywa podstawowej wiedzy o historii i teorii edytorstwa jako dyscypliny literaturoznawczej. Poznaje terminologię krytycznoliteracką, edytorską, teoretycznoliteracką. Rozumie, że aby studiować literaturę, musi zrozumieć proces historii wydań i problematykę z nią związaną. Ponadto rozumie konteksty kulturowe i historycznoliterackie polskich edycji literatury. Student zapoznaje się także z dyscyplinami zbliżonymi do edycji – z wiedzą o książce, badaniami bibliograficznymi, jak również z nowymi formami literatury i mediologią.

Metody i kryteria oceniania:

• kontrola obecności

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

• końcowy egzamin pisemny

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu - 2 zajęć w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Milena Wojtyńska-Nowotka
Prowadzący grup: Sławomir Buryła, Dariusz Dziurzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Spis wybranych problemów:

– Edytorstwo jako synteza nauk o literaturze.

– Zarys polskich edycji dzieł klasyków starożytności: serie i przekłady, wyznaczniki, problemy.

– Mechanizmy funkcjonowania książki literackiej w 1. poł. XIX w.

– Główne przedsięwzięcia wydawnicze w życiu literackim Wielkiej Emigracji.

– Początki edytorstwa naukowego w Polsce. Projekt krytycznego wydania dzieł zebranych Adama Mickiewicza. .

– Młodopolska książka artystyczna.

– Prasa literacko-artystyczna na przełomie modernizmu.

– Druk prywatny a literatura skandalu.

– Literatura i fotografia – jaka jest książka ilustrowana?

– Czasy wielkich edytorów: Juliusz Kleiner, Józef Kallenbach, Wacław Borowy i Konrad Górski.

– Powojenna polityka wydawnicza wobec tradycji pozytywistycznej. Masowe wydania dzieł Sienkiewicza, Orzeszkowej i Prusa.

– Życie wydawnicze Drugiej Emigracji i literatura obiegu emigracyjnego.

– Inny kanon współczesności. Literatura „drugiego” i „trzeciego obiegu”.

– Co nam dają e-booki? Zbiory cyfrowe, książki foniczne, digitalizacja.

– Czy liberatura to wciąż literatura? Hipertekst literacki. Geneza książkowa i literatura Sieci.

Literatura:

Wybrane opracowania (monografie i książki zbiorowe):

Konrad Górski, Sztuka edytorska, 1956.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, 1969.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, 1975.

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. II uzupełnione, 1981.

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych), 1982.

Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, 1992.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. Teresa Michałowska, Zbigniew Goliński i Zbigniew Jarosiński, 1996.

Maria Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warszawa 1971.

Zdzisław Szeląg, Literatura zabroniona 1832–1862 (Zjawisko – rynek – rozpowszechnianie), Kielce 1989.

Andrzej Kłossowski, Ambasador książki polskiej w Paryżu – Władysław Mickiewicz, Wrocław 1971.

Stanisław Fita, Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1886–1986, Wrocław 1990.

Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

Roczniki wybranych dziewiętnastowiecznych czasopism społecznych i literackich w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://bcul.lib.uni.lodz.pl).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1994 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1996 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław 2006 (wybrane hasła).

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971 (wybrane hasła).

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Elżbieta Skierkowska, Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1970.

Grzegorz Paweł Babiak, Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego, Warszawa 2002.

Ulrich Weisstein, Literatura i sztuki wizualne, przeł. Beata Janke-Cabańska, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivanićkova, Warszawa 1997.

„Ut pictura poesis”. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

Socrealizm i krytyka marksistowska w literaturze i badaniach literackich w Polsce (teksty Melanii Kierczyńskiej i Stefana Żółkiewskiego, propagandowe wydania dzieł Stefana Żeromskiego i krajowych pozytywistów).

Maryla Hopfinger, Literatura a kontekst audiowizualny, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. Alina Brodzka, Maryla Hopfinger, Janusz Palewicz, Wrocław 1986.

Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury?, red. Alina Brodzka-Wald, Hanna Gosk, Andrzej Werner, Warszawa, IBL 2008.

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. Stanisław Balbus, Andrzejn Hejmej i Janusz Niedźwiedź, Kraków 2004.

Seweryna Wysłouch, Poezja na ekranie: nowy gatunek filmowego dokumentu, [w:] tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.

Prezentacja etiud filmowo-poetyckich ze zbiorów Biura Literackiego we Wrocławiu (www.biuroliterackie.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Dariusz Dziurzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Spis wybranych problemów:

– Edytorstwo jako synteza nauk o literaturze.

– Zarys polskich edycji dzieł klasyków starożytności: serie i przekłady, wyznaczniki, problemy.

– Mechanizmy funkcjonowania książki literackiej w 1. poł. XIX w.

– Główne przedsięwzięcia wydawnicze w życiu literackim Wielkiej Emigracji.

– Początki edytorstwa naukowego w Polsce. Projekt krytycznego wydania dzieł zebranych Adama Mickiewicza. .

– Młodopolska książka artystyczna.

– Prasa literacko-artystyczna na przełomie modernizmu.

– Druk prywatny a literatura skandalu.

– Literatura i fotografia – jaka jest książka ilustrowana?

– Czasy wielkich edytorów: Juliusz Kleiner, Józef Kallenbach, Wacław Borowy i Konrad Górski.

– Powojenna polityka wydawnicza wobec tradycji pozytywistycznej. Masowe wydania dzieł Sienkiewicza, Orzeszkowej i Prusa.

– Życie wydawnicze Drugiej Emigracji i literatura obiegu emigracyjnego.

– Inny kanon współczesności. Literatura „drugiego” i „trzeciego obiegu”.

– Co nam dają e-booki? Zbiory cyfrowe, książki foniczne, digitalizacja.

– Czy liberatura to wciąż literatura? Hipertekst literacki. Geneza książkowa i literatura Sieci.

Literatura:

Wybrane opracowania (monografie i książki zbiorowe):

Konrad Górski, Sztuka edytorska, 1956.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, 1969.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, 1975.

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. II uzupełnione, 1981.

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych), 1982.

Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, 1992.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. Teresa Michałowska, Zbigniew Goliński i Zbigniew Jarosiński, 1996.

Maria Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warszawa 1971.

Zdzisław Szeląg, Literatura zabroniona 1832–1862 (Zjawisko – rynek – rozpowszechnianie), Kielce 1989.

Andrzej Kłossowski, Ambasador książki polskiej w Paryżu – Władysław Mickiewicz, Wrocław 1971.

Stanisław Fita, Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1886–1986, Wrocław 1990.

Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

Roczniki wybranych dziewiętnastowiecznych czasopism społecznych i literackich w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://bcul.lib.uni.lodz.pl).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1994 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1996 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław 2006 (wybrane hasła).

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971 (wybrane hasła).

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Elżbieta Skierkowska, Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1970.

Grzegorz Paweł Babiak, Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego, Warszawa 2002.

Ulrich Weisstein, Literatura i sztuki wizualne, przeł. Beata Janke-Cabańska, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivanićkova, Warszawa 1997.

„Ut pictura poesis”. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

Socrealizm i krytyka marksistowska w literaturze i badaniach literackich w Polsce (teksty Melanii Kierczyńskiej i Stefana Żółkiewskiego, propagandowe wydania dzieł Stefana Żeromskiego i krajowych pozytywistów).

Maryla Hopfinger, Literatura a kontekst audiowizualny, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. Alina Brodzka, Maryla Hopfinger, Janusz Palewicz, Wrocław 1986.

Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury?, red. Alina Brodzka-Wald, Hanna Gosk, Andrzej Werner, Warszawa, IBL 2008.

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. Stanisław Balbus, Andrzejn Hejmej i Janusz Niedźwiedź, Kraków 2004.

Seweryna Wysłouch, Poezja na ekranie: nowy gatunek filmowego dokumentu, [w:] tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.

Prezentacja etiud filmowo-poetyckich ze zbiorów Biura Literackiego we Wrocławiu (www.biuroliterackie.pl).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)