Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna (język angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-T1A2GK
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna (język angielski)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji translatorskiej - j. angielski (2 rok studiów) - studia stacjonarne
Przedmioty specjalizacji translatorskiej - j. angielski - studia stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie w podstawowe zagadnienia gramatyki kontrastywnej istotne z punktu widzenia tłumacza zajmującego się parą językową polski - angielski.

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o charakterystyce typologicznej języków polskiego i angielskiego. Zestawienie kategorii gramatycznych.

2. Narzędzia językoznawstwa komputerowego w analizie kontrastywnej: wprowadzenie.

3. Policzalność/niepoliczalność. Kategoria określoności i jej wykładniki.

4. Konstrukcja Saxon genitive i zakres jej użycia. Kategoria rodzaju.

5. Zasób i funkcje zaimków w polszczyźnie i angielszczyźnie. Formy adresatywne. (A)symetria rodzajowo-płciowa.

6. Sposoby tworzenia nowych słów w obu językach. Wzorce derywacyjne a tendencja do internacjonalizacji.

7. Konstrukcje syntetyczne i analityczne. Tendencja do analityzacji polszczyzny.

8. Kategorie czasu i aspektu w polszczyźnie i angielszczyźnie.

9. Konstrukcje osobowe i nieosobowe. Diateza bierna.

10. Schematy składniowe. Wymagania konotacyjne czasowników.

11. Wielość funkcji czasowników modalnych.

12. Typy zdań podrzędnie złożonych.

13. Tematyzacja. Clefting.

14. Partykuły a znaczniki dyskursu.

Literatura:

Gramatyka kontrastywna – wybór opracowań

Fisiak, J. (Ed.). (1980). Contrastive linguistics: prospects and problems. Walter de Gruyter.

Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., & Zabrocki, T. (1978). An introductory English-Polish contrastive grammar. PWN.

Krzeszowski, T. (2011). Contrasting Languages: The Scope of Contrastive Linguistics. De Gruyter Mouton.

Krzeszowski, T.P. (1988). Gramatyka angielska dla Polaków. PWN.

Taylor, J. R. (2007). Gramatyka kognitywna. Universitas.

Wierzbicka, A. (2009). Cross-cultural pragmatics. De Gruyter Mouton.

Willim, E., Mańczak-Wohlfeld, E. (1997). A contrastive approach to problems with English. PWN.

Podręczniki do gramatyki języka angielskiego (wybór)

Graver, B.D. (2000). Advanced English practice. Oxford University Press.

Huddleston, R., Pullum, G. K., & Reynolds, B. (2021). A student's introduction to English grammar. Cambridge University Press.

Leech, G., & Svartvik, J. (2002). A Communicative Grammar of English (3rd ed.). Routledge.

Swan, M. (2005). Practical English usage. Oxford University Press.

Thomson A.J., Martinet A.V. (2000). A practical English grammar. Oxford University Press

Podręczniki do gramatyki języka polskiego (wybór)

Bańko M. (2002). Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa.

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., & Wróbel, H. (red.). (1999). Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia. PWN.

Grzegorczykowa, R. (2011). Wykłady z polskiej składni. Warszawa.

Nagórko, A. (2010). Podręczna gramatyka języka polskiego. PWN

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/studentka:

• zna podstawowe pojęcia gramatyki kontrastywnej

• zna zasób kategorii gramatycznych języków polskiego i angielskiego

• umie wskazać podstawowe różnice typologiczne między językiem angielskim a polskim

• korzysta ze wskazanych korpusów jednojęzycznych i równoległych

• potrafi wskazać struktury gramatyczne, które mogą stanowić wyzwanie tłumaczeniowe

• uzasadnia swój wybór określonej struktury w funkcji ekwiwalentu tłumaczeniowego

• wskazuje i koryguje błędy tłumaczenia syntagmatycznego w tekście przetłumaczonym

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe wymagania: obecność (dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze dopuszczalne) i aktywny udział w zajęciach (dyskusja, zadania problemowe, praca grupowa).

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie wystawiona na podstawie końcowego testu składającego się z pytań wyboru i pytań otwartych. Próg zaliczenia: 60%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Falkowska, Agnieszka Szurek
Prowadzący grup: Marta Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Marta Chojnacka-Kuraś, Marta Falkowska, Agnieszka Szurek
Prowadzący grup: Marta Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)