Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Bestseller w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1W1-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Bestseller w kulturze
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykłady w ramach cyklu "Bestseller w kulturze" z założenia mają pomóc studentkom i studentom w poruszaniu się we współczesnym świecie literackim poprzez zdobycie rozeznania na temat panujących reguł komunikacji, promocji, kreowania i dyskutowania w kontekście tych publikacji, które zyskują status rozpoznawalnych. W efekcie to także zdobycie orientacji w regułach funkcjonowania kultury popularnej oraz jej wpływu na świat wydawniczy, pisarski i czytelniczy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie różnych oblicz współczesnej idolatrii w kulturze popularnej oraz opisanie mechanizmu alienacji samej sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i filmu. Ważną częścią zajęć będzie opis dominujących w tej kulturze kolektywnych mitologii ("fałszywych mitów" w ujęciu Mircei Eliadego) oraz wyraźne odróżnienie ich od mitu rozumianego jako język integrujący wspolnotę. Uczestnicy zajęć będą mogli lepiej zrozumieć proces wkraczania reklamy i marketingu w sfery dotąd zarezerwowane dla kultury wysokiej oraz mechanizm utraty estetycznej dominanty przez sztukę. Przykładowe zagadnienia omawiane na zajęciach to m. in. pojęcie idola i idolatrii w kulturze minionych wieków i we współczesnym świecie, dyktat nagród literackich i filmowych przy jednoczesnym rozmywaniu kryteriów wartościowania dzieła, problematyka "kultury eventów", tabloidyzacja życia społecznego, nowe formy obiegu literackiego i piśmiennictwa w Internecie, zatarcie granic między wizerunkiem medialnym a tożsamością i biografią twórczą; między dziełem artystycznym a produktem rynkowym; artystyczną kreacją a schematem kreatywności.

Literatura:

T. Adorno, Sztuka i sztuki: wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak ; wybrał i opatrzył wstępem K. Sauerland, Warszawa 1990

Z. Bauman, Jane Fonda i nadmiar autorytetów, W: M. Halawa, P. Wróbel (red.), Bauman o popkulturze: Wypisy (s. 132-144). Warszawa 2008.

U. Eco, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska i P. Salwa ; wstępem poprzedziła J. Ugniewska, Warszawa 1999.

J.E. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.

W. Godzic, Kuba i inni. Twarze i maski popkultury, Warszawa 2013

W. Godzic, Znani z tego, że są znani: celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa 2007.

Idol w kulturze, red. Edward Fiała, Adam Fitas, Dariusz Skórczewski , Lublin 2017.

E. Illouz, Hardkorowy romans. "Pięćdziesiąt twarzy Greya", bestsellery i społeczeństwo, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2015.

A. Keen, Kult amatora : jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K, Topolska-Ghariani ; wprowadzenie K. Krzysztofek, Warszawa 2007.

Z. Kloch, "Reality Show i kultura masowa", "Pamiętnik Literacki" : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 95/3, 145-171.

P. Lehr- Spławiński, Bestseller za życia, pośmiertnie kanon [w:] Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, str. 231-237, Warszawa 2012.

J.-L. Marion, „O idolach, ciasnym rozumie i racjonalnej wierze”, [w:] „Znak” nr 746-747 (07-08) 2017, s. 70-75.

A. Martuszewska, J. Pyszny, Romanse z różnych sfer, Wrocław 2003.

R. Marszałek, Filmowa pop-historia, Warszawa 1984.

M. Mietliński, Mit a prawda według M. Eliadego, Studia Theologica Varsaviensia 1976, 14/2, 211-231.

M. Napiórkowski, Mitologia współczesna. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców zamieszkałych w globalnej wiosce, Warszawa 2013.

M. Sobocińska, Tożsamość, rola i mit artysty jako uwarunkowania jego wizerunku, Zarządzanie w kulturze 2019, 20, z. 2, s. 143-155.

E. Szponar, Fabryka splendoru. Światowe festiwale filmowe, Wołowiec 2022 (wyd. "Czarne")

M. Szpunar, "Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności:. „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3 (231), s. 494-504.

M. Twardowski , Rytuał kultury masowej, czyli deifikacja idoli. 2009Pobrane z: http://www.racjonalista.pl/kk.php/

W. Walczak, "Dlaczego Elvis to jeszcze bóg, a Doda to już celebrytka?", „Kultura popularna” 2008, nr 3 (21), s. 53-59.

L. Witkowski, Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków 2011.

E. Wołkanowska-Kołodziej, "Remigiusz Mróz: autor, który rozbił bank", "Książki. Magazyn do Czytania" 2017, nr 2.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1514332,1,co-trzeba-wydac-zeby-byl-bestseller.read

Efekty uczenia się:

K_W01 - Absolwent zna i rozumie problemy kultury popularnej, zjawiska i zagadnienia kultury masowej, rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej.

K_U03 - Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

K_U05 - Absolwent jest gotów do uznania rangi refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i napisanie kolokwium, porządkującego nabytą wiedzę. Na pierwszych zajęciach zostaną wstępnie przedstawione cztery główne bloki zagadnień, które obejmują całokształt wiedzy wymaganej od uczestników kursu. Obowiązkowe będzie obejrzenie czterech filmów, ważnych dla zrozumienia tematu zajęć - tytuły ustalimy wspólnie na zajęciach. Lista lektur nie obowiązuje jako całość (tylko wskazane na zajęciach fragmenty książek oraz teksty) - wyznacza ona jedynie kierunek samodzielnego poszerzania wiedzy. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. 

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych w ramach przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jankun-Dopart, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Gabriela Jankun-Dopart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia akademickie poświęcone bestsellerom w kulturze na Wydziale Polonistyki UW mają wyjaśnić głównie kulturowy i społeczny kontekst (w małym stopniu sytuację rynkową i determinanty ekonomiczne) samoistnego wyłaniania się i świadomego kreowania bestsellerowych artefaktów. Celem tych zajęć nie jest ujednolicenie oceny tych zjawisk, opowiadanie się za którąkolwiek ideologią czy wymuszony kompromis w jej ocenie, lecz próba syntezy jak największej liczby czynników wpływających na ponadprzeciętną popularność określonych tytułów z zakresu literatury pięknej, piśmiennictwa humanistycznego, teatru czy filmu.

Pełny opis:

Program realizowany jest zarówno w formie wykładowej i konwersatoryjnej, jak i poprzez spotkania z gośćmi-ekspertami w danej dziedzinie.

Główne tematy:

-definicja bestselleru w kulturze

- opis funkcjonowania kultury kreującej bestsellery

- świadomość społeczna i sfera społecznych wyobrażeń "tego, co najlepsze"

- kryteria wartościowania wobec rozproszenia aksjologicznego i zmiany autorytetów oceniających wartość utworów literackich oraz ich filmowych i scenicznych adaptacji

- opis istoty i funkcjonowania mitologii popkulturowych

- twórca jako idol i utwór jako „dzieło kultowe”

-opis funkcjonowania klasy średniej jako konsumenta kultury

Pamiętamy o specyfice kierunku i przedmiotu: kształcimy praktyków sztuki pisania, ale też świadomych uczestników kultury, zdystansowanych wobec przejściowych mód, trendów, tendencji ideologicznych.

Najmniej na zajęciach poświęconych bestsellerom w kulturze interesują nas aspekty ekonomiczne i problematyka tzw. personal branding, ponieważ nie jesteśmy kierunkiem ekonomiczno-marketingowym i nie posiadamy warsztatu do szczegółowego wyjaśnienia tych kwestii, bazujemy jedynie na spopularyzowanej wiedzy ekonomicznej i omówieniu tematu w pracach humanistycznych.

Literatura:

1. M. Mozer, Bestseller. Wstęp do problematyki badawczej i próba definicji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 1998, nr 8.

2. A. Martuszewska, J. Pyszny, Romanse z różnych sfer, Wrocław 2003.

3. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010.

4. B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, Warszawa 2004.

5. M. Napiórkowski, Mitologia współczesna. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców zamieszkałych w globalnej wiosce, Warszawa 2013.

6. U. Eco, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. P. Salwa, Warszawa 2010.

7. Anna Giza-Poleszczuk, Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu, Warszawa 2017 (fragmenty poświęcone wartościom kulturowym w marketingu)

8. Anna Niedzielska, Emocje w marketingu w świetle rozważań teoretycznych oraz wyników badania jakościowego, Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) 2016 nr

4 (45), 327-337.

9. J.E. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

10. D. Nowacki, Królowa troszeczkę naga, "Książki. Magazyn do Czytania" 2018, nr 3.

10. E. Illouz, Hardkorowy romans. "Pięćdziesiąt twarzy Greya", bestsellery i społeczeństwo, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2015.

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)