Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mistrzowie radzą - porady dla piszących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1MR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mistrzowie radzą - porady dla piszących
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z informacjami na temat warsztatu pisarskiego, jakie możemy znaleźć w wypowiedziach bezpośrednich i pośrednich uznanych twórców literatury polskiej i światowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z poradami, jakich udzielali twórcy wybitnych dzieł sztuki wysokiej, ale też ci z kręgu literatury popularnej. Uczestnik zajęć zapoznaje się z sądami autorów różnych epok na temat warsztatu twórczego. Zdobyte podczas zajęć kompetencje mają być podstawą dla kształcenia umiejętności warsztatowych, poszerzania samoświadomości twórczej, rozstrzygania dylematów w wyborze środków wyrazu, problemów adekwatności słowa, ekspresji i wyrażania myśli.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia i posługuje się wiedzą z zakresu myślenia kreatywnego i innowacyjnego, wykorzystuje w praktyce schematy konstrukcyjne do tworzenia skonwencjonalizowanych gatunków lirycznych, prozatorskich i publicystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci przygotowują esej dotyczący problematyki realizowanej na zajęciach.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Klejnocki, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Sławomir Buryła, Jarosław Klejnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)