Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literackie konteksty Internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A3LK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literackie konteksty Internetu
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z dziedziny poetyki i teorii literatury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma otwierać humanistyczną wizję Internetu oraz wskazać podstawowe obszary funkcjonowania literatury w sieci:

- czytanie z ekranu. Przemiany modeli komunikacji społecznej a Internet,

- blogi. Od sieciowych pamiętników do kanału komunikacji,

- przemiany kultury literackiej po 1989 r. Rola instytucji sieciowych w kreowaniu nowych wymiarów literatury. Czasopisma literackie w sieci. Przemiany podstawowych instytucji kultury literackiej,

- literackie wizje Internetu. „Hyperion” Dana Simmonsa i „Neuromancer” Williama Gibsona. Fenomen literatury popularnej a Internet i jego zaawansowane wizje,

- hipertekst. Hipertekstowość. Komunikacyjność. Interakcyjność. Cechy nowego medium a przemiany gatunkowe literatury,

- polska powieść internetowa. Nie tylko hipertekst: "blok" Shuty, "koniec świata według Emeryka" Nowakowskiego, "hipertekst" Szczerbowskiego oraz "540 dni w armii" Pasławskiego,

- wirtualizacja bibliotek, biblioteki wirtualne. Szanse i zagrożenia.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzać humanistyczną wizję Internetu oraz wskazywać podstawowe obszary funkcjonowania literatury w sieci. Punktem wyjścia jest problematyka czytania z ekranu, poprzez którą można ukazać przemiany komunikacji społecznej, które zachodzą w dobie Internetu. Można też ukazać, wychodząc z tego punktu, przemiany komunikacji literackiej. Dobrym tego przykładem są blogi, które można interpretować jako sieciowe pamiętniki, kanały komunikacji, formy autopromocji itp. W tym kontekście interesujące wydaje się przyjrzenie się funkcjonowaniu drukowanych blogów, przez co można ukazać specyfikę przejścia od Internetu do druku i od druku do Internetu.

Kolejnym problemem podejmowanym na zajęciach będą wybrane aspekty życia literackiego doby Internetu. W sieci wyraziście przejawiają się bowiem przemiany kultury literackiej po 1989 r. Zwłaszcza ciekawie przedstawia się rola instytucji sieciowych w kreowaniu nowych wymiarów literatury. Takimi instytucjami są np. czasopisma literackie w sieci, które wyraźnie pokazują jak głębokie są dzisiejsze zmiany podstawowych instytucji kultury literackiej.

Innym aspektem są literackie wizje Internetu, także te bardzo zaawansowane, będące próbą przewidzenia jego rozwoju w ciągu stuleci; na przykładzie „Hyperiona” Dana Simmonsa i „Neuromancer” Williama Gibsona.

Nowym zagadnieniem funkcjonowania literatury jest problematyka hipertekstu, hipertekstowości, komunikacyjności, interakcyjności. W tym kontekście warto postawić pytanie o cechy nowego medium w aspekcie przemian gatunkowych literatury. Przykładu dostarczają np. polskie powieści internetowe, nie tylko zresztą hipertekstowe: "blok" Sławomira Shuty, "koniec świata według Emeryka" Radosława Nowakowskiego, "hipertekst" Roberta Szczerbowskiego oraz "540 dni w armii" Wiesława Pasławskiego.

Dla przyszłości literatury nie bez wpływu pozostaje kwestia wirtualizacji bibliotek i bibliotek wirtualnych. Stanowią one bowiem szanse i zagrożenie dla papierowej literatury. Innym problemem jest komercjalizacja rynku książki, rozwijająca się także poprzez Internet i dzięki sieci. Warto postawić sobie pytanie o księgarnie i portale internetowe o książce a ich znaczenie dla współczesnego modelu czytelnictwa. Co prowadzić może do końcowego pytania zajęć: jaka jest przyszłość książki? Jakie są wizje przyszłości papieru? Wśród tych pytań i zagadnień ma kształtować się - poprzez dyskusje i prezentacje literatury w Internecie - humanistyczna i humanizująca wizja sieci.

Literatura:

Literatura podmiotu:

1 .Cortázar J., Gra w klasy, tł. Z. Chądzyńska, Kraków 1985.

2. Gibson W., Neuromancer, tł. P. W. Cholewa, Warszawa 1992.

3. Lem S., Cyberiada, Warszawa 2009.

4. Simmons D., Hyperion, tł. A. Nakoniecznik, Warszawa 2007.

5. Simmons D., Upadek Hyperiona, tł. A. Nakoniecznik Warszawa 2008.

Lista lektur literatury przedmiotu oraz najbardziej przydatne źródła internetowe zostaną podane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka

- zna rozmaite typy blogów oraz videoblogów, potrafi wyróżnić ich elementarne cechy,

- zna wizje zaawansowanej wersji Internetu w wybranych przykładach literatury popularnej,

- zna przykłady bibliotek wirtualnych,

- zna różne formy życia literackiego w Internecie.

Umiejętności

Student/ka

- potrafi scharakteryzować literaturę wizualną i powieści internetowe,

- potrafi wyróżnić i scharakteryzować wybrane komputerowe gry narracyjne, będące nowym, specyficznym typem interaktywnej literatury,

- potrafi scharakteryzować hipertekst,

- potrafi skorzystać z bibliotek wirtualnych.

Kompetencje społeczne

Student/ka

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form literatury wirtualnej,

- rozwija swoje zdolności w interakcjach z innymi użytkownikami Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywny udział w zajęciach, praca zaliczeniowa w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jankun-Dopart, Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Gabriela Jankun-Dopart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)