Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań logopedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3MB
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań logopedycznych
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania w logopedii metod i technik badawczych oraz wystandaryzowanych i niewystandaryzowanych narzędzi.

Studenci poznają zasady: podstawy metodologii badań logopedycznych, zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego, stosowane w logopedii metody: obserwacyjną, wywiadu, testową, ankietową oraz odpowiednie do ich zastosowania narzędzia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona studium przypadku.

Pełny opis:

W czasie zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- podstawy metodologii badań logopedycznych, zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego,

- metoda obserwacyjna,

- metody wywiadu, narzędzia do przeprowadzenia wywiadu,

- metoda testowa, narzędzia do badań przesiewowych,

- metoda testowa, narzędzia do badań całościowych,

- metoda ankietowa,

- studium przypadku jako podstawowa metoda badań klinicznych.

Literatura:

1. Brzeziński J., 1975, Metody badań psychologicznych w zarysie.

2. Brzeziński J., 2005, Metodologia badań psychologicznych.

3. Czarnecki K., 2009, Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów.

4. Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J., 2015, Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego.

5. Jastrzębowska G., Pelc-Pękała O., 2003, Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej. W: G.Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. t. 2 ,

6. Krajna E., Żebryk-Stopa A., 2012, Zasady diagnostyki neurologopedycznej. W: A. Obrębowski (red.) Wprowadzenie do neurologopedii.

7. Kurowska M., Wolańska E. (red.) 2015, Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii.

8. Łobocki M., 1978, Metody badań pedagogicznych.

9. Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red), 2015, Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki.

10. Porayski-Pomsta J. (red.), 2008, Diagnoza i terapia w logopedii.

11.Skorny Z., 1974, Metody badań i diagnostyka psychologiczna.

12. Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej.

oraz dodatkowa literatura podawana na bieżąco na zajęciach

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat objawów językowych i pozajęzykowych charakterystycznych dla zaburzonego rozwoju mowy (dyslalia) i dla opóźnionego rozwoju mowy;

- zna różne podstawowe metody i techniki badań logopedycznych

Umiejętności:

- student umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń psychoruchowych dziecka;

- student umie posługiwać się wybranymi testami językowymi, próbami badawczymi

Kompetencje społeczne:

- dąży do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności niezbędnych do pracy z osobami z wadami lub chorobami narządów głosu, mowy i słuchu

- potrafi współpracować z innymi specjalistami oceniającymi rozwój dziecka: z psychologiem, pedagogiem

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach

- praca indywidualna i w zespole: realizowanie w ramach zespołu zadań, które danemu zespołowi wyznaczył prowadzący

- ustne przedstawienie wyników pracy w zespole w postaci krótkiej prezentacji podczas zajęć

- zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anna Lis-Skowrońska, Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania w logopedii metod i technik badawczych oraz wystandaryzowanych i niewystandaryzowanych narzędzi.

Studenci poznają zasady: podstawy metodologii badań logopedycznych, zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego, stosowane w logopedii metody: obserwacyjną, wywiadu, testową, ankietową oraz odpowiednie do ich zastosowania narzędzia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona studium przypadku.

Literatura:

1. Brzeziński J., 1975, Metody badań psychologicznych w zarysie.

2. Brzeziński J., 2005, Metodologia badań psychologicznych.

3. Czarnecki K., 2009, Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów.

4. Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J., 2015, Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego.

5. Jastrzębowska G., Pelc-Pękała O., 2003, Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej. W: G.Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. t. 2 ,

6. Krajna E., Żebryk-Stopa A., 2012, Zasady diagnostyki neurologopedycznej. W: A. Obrębowski (red.) Wprowadzenie do neurologopedii.

oraz dodatkowa literatura podawana na bieżąco na zajęciach

7. Kurowska M., Wolańska E. (red.) 2015, Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii.

8. Łobocki M., 1978, Metody badań pedagogicznych.

9. Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red), 2015, Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki.

10. Porayski-Pomsta J. (red.), 2008, Diagnoza i terapia w logopedii.

11. Skorny Z., 1974, Metody badań i diagnostyka psychologiczna.

12. Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Kamila Potocka-Pirosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania w logopedii metod i technik badawczych oraz wystandaryzowanych i niewystandaryzowanych narzędzi.

Studenci poznają zasady: podstawy metodologii badań logopedycznych, zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego, stosowane w logopedii metody: obserwacyjną, wywiadu, testową, ankietową oraz odpowiednie do ich zastosowania narzędzia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona studium przypadku.

Literatura:

1. Brzeziński J., 1975, Metody badań psychologicznych w zarysie.

2. Brzeziński J., 2005, Metodologia badań psychologicznych.

3. Czarnecki K., 2009, Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów.

4. Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J., 2015, Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego.

5. Jastrzębowska G., Pelc-Pękała O., 2003, Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej. W: G.Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. t. 2 ,

6. Krajna E., Żebryk-Stopa A., 2012, Zasady diagnostyki neurologopedycznej. W: A. Obrębowski (red.) Wprowadzenie do neurologopedii.

oraz dodatkowa literatura podawana na bieżąco na zajęciach

7. Kurowska M., Wolańska E. (red.) 2015, Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii.

8. Łobocki M., 1978, Metody badań pedagogicznych.

9. Milewski S., Kaczorowska-Bray K. (red), 2015, Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki.

10. Porayski-Pomsta J. (red.), 2008, Diagnoza i terapia w logopedii.

11. Skorny Z., 1974, Metody badań i diagnostyka psychologiczna.

12. Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)