Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PP
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką teorii i praktyki w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności relacji między potrzebami rozwojowymi dzieci w wieku 3-10 lat a specyfiką i organizacją procesu wspierania rozwoju i uczenia się na poziomie edukacji przedszkolnej oraz edukacji początkowej w szkole podstawowej. Analizie zostanie poddany kontekst socjologiczny, psychologiczny i pedagogiczny edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z uwzględnieniem środowiskowych i instytucjonalnych uwarunkowań efektywności kształcenia i wspierania rozwoju dzieci zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Pełny opis:

Tematyka wykładu obejmuje analizę specyfiki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin pedagogicznych, wzajemnej relacji problematyki i obszarów badań tych dyscyplin pedagogicznych oraz prezentację różnych podejść do związku teorii z praktyką, w tym metodyką nauczania. Wśród poruszanych zagadnień tematycznych znajdą się: problematyka badań i perspektywy rozwoju pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, najważniejsze osiągnięcia rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz możliwości ich wykorzystania w edukacji, rola i zadania nauczyciela, proces komunikowania się w szkole, znaczenie dialogu edukacyjnego, cechy charakterystyczne procesu uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnymi, obraz szkolnej socjalizacji, ocenianie osiągnięć uczniów wspierające proces uczenia się.

Literatura:

- M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć

- red. A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka, GWP 2005

- red. A. Brzezińska (i inni), 6 –latek w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju. Wydawnictwo Humaniora 2014,

- D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole. Wydawnictwo UWM 2000

red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika Wczesnoszkolna– dyskursy, problemy, rozwiązania , WAiP 2009

- red. D. Klus-Stańska, (Anty) edukacja wczesnoszkolna , Impuls 2015

- A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać

- red. Kruszewski, Pedagogika w pokoju nauczycielskim WSiP 2000

- E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle.

- R. Fisher, Uczymy jak myśleć. WSiP 1999

- J. Hattie, Widoczne uczenie się dla nauczycieli. CEO 2015

- M. Głoskowska-Sołdatow, Motywacja do uczenia się ucznió1) w młodszym wieku szkolnym. Wydawnictwo Akademickie Żak 2016

- red. D. Waloszek, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola” 2010

- D. Wood, Jak dzieci uczą się i myślą? Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Rozdz. 1 Obrazy dzieciństwa i ich odbicie w nauczaniu

- M. Żytko, Pozwólmy dzieciom mówić i pisać

- M. Żytko, Most zwodzony czy głęboka fosa – edukacyjne progi w szkole podstawowej w: red. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. CO w zamian. Wolters Kluwer 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna cele i treści oraz zasady kształcenia (reguły, normy), metody kształcenia i wychowania (sposób postępowania nauczyciela), formy organizacyjne kształcenia i wychowania oraz metody i zasady oceniania postępów uczniów w nauce i wychowaniu, zwłaszcza w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

- opisać podstawowe obszary badań pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- scharakteryzować dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej i ich teoretyczny oraz praktyczny kontekst

- przedstawić strategie uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym

- opisać zadania nauczyciela wczesnej edukacji oraz najważniejsze kompetencje zawodowe

- opisać osiągnięcia rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz znaczenie edukacji formalnej w ich zaspokajaniu

- przedstawić sposoby poznawania i oceniania szkolnych osiągnięć uczniów oraz motywowania do uczenia się

UMIEJĘTNOŚCI

- umie samodzielnie pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

- umie zaprezentować własne wątpliwości, sugestie, pomysły, interpretacje, popierając je merytoryczną argumentacją z wykorzystaniem wybranych ujęć teoretycznych i poglądów różnych autorów;

-potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

- potrafi charakteryzować podstawowe założenia teoretyczne głównych kierunków psychologicznych i pedagogicznych;

- potrafi scharakteryzować podstawowe problemy wczesnej edukacji w Polsce w kontekście doświadczeń międzynarodowych

- umie uzasadnić przyczyny reform edukacyjnych w Polsce i określić obszary i uwarunkowania efektywnej zmiany we wczesnej edukacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi charakteryzować podstawowe założenia teoretyczne głównych kierunków psychologicznych, psycholingwistycznych i pedagogicznych;

- ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji;

- jest świadom zależności między skutecznością działania a wyborem właściwej w danej sytuacji strategii komunikacyjnej;

- potrafi współpracować w grupie nad przygotowaniem zadania realizowanego w określonym celu i z myślą o konkretnym odbiorcy i temacie.

Metody i kryteria oceniania:

 Esej pedagogiczny na temat inspirowany tematyką wykładów (praca w parach lub w zespołach trzyosobowych)

 Kolokwium z całej tematyki zajęć.

Studenci otrzymują 16 zagadnień podzielonych na 4 grupy po 4 tematy w każdej i opracowują podczas pisemnego zaliczenia po jednym zagadnieniu z każdego tematu, czyli w sumie 4 tematy. Kryteria oceniania:

-zgodność tekstu z problematyką przedstawioną z zagadnieniach tematycznych

- logiczna i uporządkowana merytorycznie struktura wypowiedzi

- problemowe ujęcie zagadnień

- poprawność językowa (stylistyczna i ortograficzna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Małgorzata Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)