Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena poziomu rozwoju komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2OP-W1
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena poziomu rozwoju komunikacji
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - przedmioty do wyboru - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącym oceny poziomu rozwoju komunikacji dziecka.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone w sześciu blokach tematycznych. Każdy blok będzie obejmował część teoretyczną i część praktyczną. Podczas zajęć będą omawiane następujące zagadnienia:

1. Ocena zdolności komunikacyjnych małego dziecka

Omówienie wywiadu logopedycznego. Ocena odruchów niemowlęcych. Ocena funkcji poznawczych, społeczno-emocjonalnych, motorycznych i mowy małego dziecka. Omówienie kwestionariuszy rodzicielskich do oceny rozwój mowy.

2. Przesiewowe badania logopedyczne w żłobkach i przedszkolach

Przesiewowe badania logopedyczne jako jedna z form profilaktyki logopedycznej. Omówienie narzędzi do badań przesiewowych dostępnych na rynku. Stworzenie własnego narzędzia do badań przesiewowych.

3. Diagnoza logopedyczna

Zasady i metody postępowania logopedycznego. Ocena rozwoju mowy i komunikacji podczas diagnozy logopedycznej. Omówienie narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku.

4. Ocena umiejętności czytania i pisania

Rozwój umiejętności czytania i pisania. Ocena tych umiejętności pod kątem ryzyka dysleksji, dysleksji, SLI.

5. Ocena dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej

Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na komunikację dziecka. Ocena zachowań dziecka.

6. Ocena zdolności komunikacyjnych dziecka niemówiącego

Zasady i metody postępowania logopedycznego w przypadku dziecka niemówiącego. Wykorzystanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w celu rozwoju kompetencji komunikacyjnej.

Literatura:

Bieńkowska K., 2012, Jak dzieci uczą się mówić, Warszawa.

Błeszyński J.J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

Cieszyńska J., Korendo M., 2012, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia, Karków.

Cytowska B., Winczura E., 2016, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków.

Czaplewska E., Milewski S., 2011, Diagnoza logopedyczna, Sopot.

Diener K., 1999, Profilaktyka zaburzeń mowy. Przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy, Kielce.

Dołęga Z., 2003. Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa. Prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice.

Emiluta-Rozya D., 1994, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.

Emiluta – Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci 2, 4, 6-letnich, Warszawa.

Emiluta-Rozya D., 2014, Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym, Warszawa.

Franczyk A., Krajewska K., 2002, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju mowy, Kraków.

Gruszczyk-Kolczyńska E., 2000, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.

Jodzis D., 2013, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk.

Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (red.), 2016, Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk.

Krajna E., 2008, 100-wyrazowy test artykulacyjny, Niezdrowice.

Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice.

Mikler-Chwastek A., 2011, Sprawdzian rozwoju psychoruchowego niemowląt, Gdańsk.

Okraska-Ćwiek B., 2016, Przedszkolaki - sensoraki : scenariusze zajęć z terapii integracji sensorycznej do pracy z małymi dziećmi, Warszawa.

Paluch A., Drewniak-Wołosz E., L. Sikora, 2003, Afa-skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków.

Patkiewicz J. (red.), 2016, Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia, Wrocław.

Rocławski B. (red.), 1991, Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk.

Stecko E., 2009, Sprawdź jak mówię, Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, Warszawa.

Szmigielska Narbutt E., 2014, Elementy integracji sensorycznej w przedszkolu – niezbędnik nauczyciela, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę na temat oceny komunikacyjnej i językowej dziecka.

Umiejętności

Student prezentuje stan wiedzy na podstawie literatury przedmiotu, potrafi ocenić możliwości komunikacyjne dziecka oraz przygotować ćwiczenia stymulujące rozwój kompetencji komunikacyjnej.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, uzupełnia ja i doskonali, a dążąc do tego, dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach

- praca indywidualna i w zespole: realizowanie w ramach zespołu zadań, które danemu zespołowi wyznaczył prowadzący

- ustne przedstawienie wyników pracy w zespole w postaci krótkiej prezentacji podczas zajęć

- zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Karolina Król, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Karolina Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Król, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Karolina Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)