Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurologia dziecięca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2ND
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neurologia dziecięca
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy na temat uwarunkowań i obrazu klinicznego najczęstszych zaburzeń neurologicznych wśród dzieci i młodzieży, umiejętności planowania pomocy logopedycznej wobec dziecka z zaburzeniami neurologicznymi oraz zapoznanie się z organizacją opieki neurologicznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Dodatkowo zajęcia mają na celu naukę współpraca logopedy z innymi specjalistami w ramach opieki nad dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi.

.

Literatura:

Steinborn B. (red. nauk.): Neurologia wieku rozwojowego. PZWL, Warszawa, 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma wiedzę na temat budowy i czynności organizmu, niezbędną do wykonywania zawodu logopedy: zna podstawy anatomii i fizjologii narządu słuchu, mowy i głosu oraz układu nerwowego człowieka, podstawowe objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i chorób zachodzących w układzie nerwowym w okresie dzieciństwa i adolescencji, a także metody ich diagnozowania;

- zna wybrane zagadnienia reedukacji nerwowo-mięśniowej

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- prawidłowo odczytuje dokumenty medyczne, w tym wyniki badań diagnostycznych niezbędnych do prowadzenia skutecznej terapii logopedycznej, rozumie treść tych dokumentów, a informacje w nich zawarte wykorzystuje w planowaniu procesu diagnostycznego i terapeutycznego

- rozumie, jak złożone są anatomia i fizjologia człowieka, w tym zjawiska głosu, mowy i słuchu, dlatego konsultuje się z różnymi specjalistami: lekarzem, psychologiem w celu sformułowania prawidłowej diagnozy oraz planuje i prowadzi, na podstawie analizy objawów i wyników badań pacjenta, terapię logopedyczną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę pełni profilaktyka w różnych dziedzinach ludzkiego życia, dlatego promuje wzorce zdrowego trybu życia w działaniach z zakresu profilaktyki zdrowia, a w szczególności profilaktyki logopedycznej

- rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy o informacje z dziedzin medycznych pokrewnych logopedii, a także umie współpracować z lekarzami-specjalistami podczas planowania i organizacji procesu terapeutycznego

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładach, aktywność na ćwiczeniach i wynik uzyskany w teście jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anita Bryńska, Anna Hermann, Krystyna Szymańska, Urszula Szymańska, Tomasz Wolańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk

dr hab. n. med. Anita Bryńska

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

dr n. med. Urszula Szymańska

dr n.med. Elżbieta Stawicka

lek .med. Anna Hermann

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anita Bryńska, Anna Hermann, Krystyna Szymańska, Urszula Szymańska, Tomasz Wolańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

dr Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk

dr hab. n. med. Anita Bryńska

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

dr n. med. Urszula Szymańska

dr n.med. Elżbieta Stawicka

lek .med. Anna Hermann

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)