Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1PD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzupełnienie kompetencji nauczycieli o wiedzę z zakresu dydaktyki tj. teorii nauczania-uczenia się oraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań przebiegu procesu kształcenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu opisowo:

Celem przedmiotu pedagogika ogólna jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (współczesne wychowanie, nowoczesna dydaktyka); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym. Studenci podczas wykładów zostaną zapoznani z głównymi dyscyplinami pedagogicznymi.

Realizację powyższych celów umożliwia między innymi wprowadzenie następujących treści kształcenia: teleologiczne i aksjologiczne podstawy współczesnego wychowania; prawidłowości procesu wychowania i nauczania i ich uwarunkowania; metody i formy, rezultaty pracy pedagogicznej; program i treści kształcenia, planowanie pracy, kontrola i ocena rezultatów; procesy integracyjne w obrębie grupy klasowej; metody profilaktyki, diagnostyki i terapii.

Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać. PWN. Warszawa 1994.

Danilewska J., Agresja u dzieci - szkoła porozumienia. WSiP Warszawa 2002.

Davis R., Dar dysleksji. Zysk i ska, Poznań 2001.

Debesse M., Mialaret G. (red.) Rozprawy o wychowaniu. PWN Warszawa 1998.

Dziewulak D.: Jak wykształcić dobrego nauczyciela? (wywiad dla edunews.pl) http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/wywiady/1302-tego-kandydata-przyjmiemy-tego-odprawimy-z-kwitkiem

Dziewulak D.: Jak być skutecznym nauczycielem nauczycieli, Tygodnik opinii Wszystko Co Najważniejsze, Instytut Nowych Mediów, Warszawa 2016.

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dobromir-dziewulak-jak-byc-skutecznym-nauczycielem-nauczycieli/

Janowski A., Pedagogika praktyczna. Wyd. Fraszka Edukacyjna. Warszawa 2002.

Janowski A.: Poznawanie uczniów, Fraszka Edukacyjna Warszawa 2002

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. GWP Gdańsk 2003.

Kawula S. i inni, Pedagogika rodziny. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002

Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wyd. UMCS. Lublin 2003.

Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela t.1 PWN Warszawa 1991 i nast.

Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki, WSiP 2005

Kwiatkowska H., Pedeutologia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008.

Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. T.1,2 PWN Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. OW Impuls. Kraków 2003 i nast.

Moroz H., Rozwój zawodowy nauczyciela. Impuls. Kraków 2005.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice. GWP. Gdańsk 2005.

Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tomy 1-3 GWP. Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

a) opisuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalność pedagogiczną oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

b) opisuje proces wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficzne i społeczno-kulturowe podstawy;

c) przedstawia współczesne teorie dotyczące wychowania;

d) wymienia główne elementy i cechy środowisk wychowawczych oraz opisuje procesy w nich zachodzące;

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

a) potrafi dokonywać operacjonalizacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

b) potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

c) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną korzystając z różnych źródeł;

d) potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

a) analizuje poziom swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych;

b) ma świadomość sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę zawiera pytania zamknięte (sprawdzające efekty kształcenia dotyczące wiedzy) i otwarte (sprawdzające efekty kształcenia związane z umiejętnościami wykorzystania przyswojonej wiedzy i stopniem opanowania kompetencji społecznych).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)