Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ortodoncja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1OR
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ortodoncja
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowe zagadnienia z anatomii i fizjologii jamy ustnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z podstaw ortodoncji umożliwią zdobycie wiedzy na temat rozwoju, fizjologii, patologii i leczenia wad narządu żucia, co pozwoli na prowadzenie interdyscyplinarne pacjentów z wadami zgryzu i wadami wymowy.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są przekazaniu informacji o rozwoju narządu żucia i diagnostyce ortodontycznej, zagadnieniom związanym z profilaktyką, etiologią i epidemiologią wad zgryzu, omawiane są podstawowe metody badania, rozpoznawania i leczenia ortodontycznego oraz zespołowego leczenia wad narządu żucia, a także współzależności między wadami zgryzu a wadami wymowy. W czasie ćwiczeń studenci uczą się rozpoznawania wad zgryzu na modelach diagnostycznych łuków zębowych oraz anamnezy, klinicznego badania pacjenta ogólnego, zewnątrzustnego i wewnątrzustnego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji narządu żucia.

Literatura:

Wymagana:

1. Gruba J., Zadurska M., Siemińska-Piekarczyk B.: Wybrane zagadnienia logopedyczne Część II- s,z,c,dz; www.komlogo.pl, Gliwice 2010

2. Olczak-Kowalczyk D., Grudziąż-Sękowska J.: Współzależność wad wymowy i wad zgryzu- doniesienie wstępne. Nowa Stomatologia 2010,2,62-67

3. Podstawy ortodoncji dla logopedów. Rokitiańska M., Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2004;

4. Ocena Współzależności występowania wady zgryzu, wady artykulacji i dysfunkcji narządu żucia u dzieci z przedszkoli warszawskich., Zadurska M., Siemińska-Piekarczyk B., Wierusz W., Mysiorska M., Kosińska K., Stomatologia Współczesna, supl.2007, 2, 17-24

Zalecana:

1. Stomatologia Wieku Rozwojowego red.Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M., PZWL, Warszawa 2003;

2. Zarys Współczesnej Ortodoncji. red. Karłowska I., PZWL, Warszawa 2008; Współzależność wad zgryzu i wymowy na tle przyczynowym., Mackiewicz B., Magazyn Stomatologiczny 1992, 2, 28-30;

3. Wady zgryzu a wady wymowy- przegląd piśmiennictwa. Raftowicz-Wójcik K., Matthews-Brzozowska T., Dental Medical Problems, 2005, 42, 1, 149-154;

4. Zgryzy otwarte w leczeniu ortodontyczno-logopedycznym, Górniak D., Konopska L., Stomatologia Współczesna, 1996, 3, 467-470; Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi w tyłozgryzach, Konopska L., Wędrychowska-Szulc B., Bielawska H., Górniak D.

5. Zaburzenia artykulacji u osób z poprzednimi wadami zgryzu, Konopska l., Rucińska-Grygiel B., Górniak D., Magazyn Stomatologiczny, 1998, 8, 32, 37

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu:

(wiedza)

- posiada wiedzę o rozwoju układu stomatognatycznego, diagnostyce oraz

etiologii, etiopatogenezie i leczeniu wad narządu żucia,

- zna rolę ortodonty i logopedy w leczeniu wad zgryzu i wymowy

- posiada podstawową wiedzę o warunkach zgryzowych w różnych okresach rozwojowych dziecka K_W21

- posiada ogólną znajomość wad zgryzu, wynikających z wad wrodzonych twarzy i szczęki K_W38

- zna współczesne poglądy na współzależność wad zgryzu i wad wymowy ze szczególnym uwzględnieniem seplenienia K_W28

(umiejętności)

- posiada umiejętność rozpoznawania wad zgryzu i nieprawidłowości

zębowych,

- potrafi uzyskać z wywiadu informacje na temat przyczyn wad zgryzu i

zaburzeń artykulacji,

(kompetencje społeczne)

- widzi potrzebę i potrafi współpracować z lekarzem ortodontą w zakresie

zwalczania dysfunkcji i parafunkcji narządu żucia,

- widzi potrzebę szerzenia informacji na temat zasad profilaktyki

ortodontycznej i higieny jamy ustnej.

- promuje wzorce zdrowego życia K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wykładach.

Obowiązkowa obecność, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Agnieszka Jurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)