Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1KP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kwalifikowana pierwsza pomoc
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uzyskanie przez studenta podstawowych umiejętności podejmowania szybkich działań leczniczych w stanach nagłego zagrożenia życia.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone uzyskaniu wiedzy studenta z zakresu podstawowych procesów patofizjologicznych i objawów klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nagłych problemów kardiologicznych i internistycznych, które mogą wystąpić w przyszłym miejscu pracy logopedy

Literatura:

Plantz S.H., Adler J.N.: Medycyna ratunkowa. Wyd.polskie pod red. J.Jakubaszki. Wyd. Med. Urban&Partner, Wrocław 2005

Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL,2006

Kokot F.: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, 2000

Efekty uczenia się:

wiedza

- zna paradygmaty zdrowia oraz zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia posiada znajomość stanów zagrożenia zdrowia i życia K_W25

umiejętności

- potrafi rozpoznać stany zagrożenia życia związane z nagłymi stanami kardiologicznymi i internistycznymi,

- potrafi udzielić pierwszą pomoc,

- potrafi prowadzić BLS

-zna podstawowe procesy patofizjologiczne i objawy kliniczne najczęstszych ostrych stanów kardiologicznych i internistycznych - K_W25

-umie przeprowadzić BLS

kompetencje społeczne

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje przygotowanie się na podstawie podręczników i dostępnych konspektów. Asystenci kontrolują w czasie ćwiczeń znajomość obowiązującego materiału.

Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności i kolokwium testowego , które odbywa się na ostatnich zajęciach bloku ćwiczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Piotr Bienias, Olga Dzikowska-Diduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta logopedii podstawowych umiejętności podejmowania szybkich działań leczniczych w stanach nagłego zagrożenia życia. Umiejętność prowadzenia BLS.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu :

1. zasad prowadzenia resuscytacji BLS

2. stanów nagłego zagrożenia życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego

3. stanów nagłego zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego i postępowaniu.

4. objawów hipoglikemii i postępowania

5. zaburzeń świadomości i śpiączek

część praktyczna ćwiczeń prowadzona jest na manekinach

Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka uzyskana w toku dotychczasowego kształcenia

Zna podstawowe procesy patofizjologiczne i objawy kliniczne najczęstszych ostrych stanów kardiologicznych i internistycznych - K_W25

Potrafi rozpoznać stany bezpośredniego zagrożenia życia. Umie przeprowadzić BLS - K_U22

Asystenci kontrolują w czasie ćwiczeń znajomość obowiązującego materiału ze wskazanych podręczników. W ostatnim dniu ćwiczeń odbywa się zaliczenie w postaci testu

test

Obowiązkowe, ćwiczenia 15 godzin

W sali

polski

1. Kosior DA,Łazowski T, Pruszczyk P: Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Aktualny stan wiedzy. Termedia 2016

2. Plantz SH, Adler JN: medycyna ratunkowa. Wyd. polskie pod red. J.Jakubaszki. Wyd.med. Urban &Partner, Wrocław , 2008

3. Zagajewski T : Podręcznik pierwszej pomocy. Polska 2014

Literatura:

1. Kosior DA,Łazowski T, Pruszczyk P: Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Aktualny stan wiedzy. Termedia 2016

2. Plantz SH, Adler JN: medycyna ratunkowa. Wyd. polskie pod red. J.Jakubaszki. Wyd.med. Urban &Partner, Wrocław , 2008

3. Zagajewski T : Podręcznik pierwszej pomocy. Polska 2014

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w blokach w sali seminaryjnej Kliniki ( Lindleya 4, pawilon 3, II p Kliniki ).

Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności i kolokwium testowego , które odbywa się na ostatnich zajęciach bloku ćwiczeniowego.

Przed przystąpieniem do zajęć studenci pozostawiają odzież wierzchnią w szatni dla studentów Kliniki. Studenci są zobowiązania do zmiany obuwia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta logopedii podstawowych umiejętności podejmowania szybkich działań leczniczych w stanach nagłego zagrożenia życia. Umiejętność prowadzenia BLS.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu :

1. zasad prowadzenia resuscytacji BLS

2. stanów nagłego zagrożenia życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego

3. stanów nagłego zagrożenia życia w chorobach układu oddechowego i postępowaniu.

4. objawów hipoglikemii i postępowania

5. zaburzeń świadomości i śpiączek

część praktyczna ćwiczeń prowadzona jest na manekinach

Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka uzyskana w toku dotychczasowego kształcenia

Zna podstawowe procesy patofizjologiczne i objawy kliniczne najczęstszych ostrych stanów kardiologicznych i internistycznych - K_W25

Potrafi rozpoznać stany bezpośredniego zagrożenia życia. Umie przeprowadzić BLS - K_U22

Asystenci kontrolują w czasie ćwiczeń znajomość obowiązującego materiału ze wskazanych podręczników. W ostatnim dniu ćwiczeń odbywa się zaliczenie w postaci testu

test

Obowiązkowe, ćwiczenia 15 godzin

W sali

polski

1. Kosior DA,Łazowski T, Pruszczyk P: Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Aktualny stan wiedzy. Termedia 2016

2. Plantz SH, Adler JN: medycyna ratunkowa. Wyd. polskie pod red. J.Jakubaszki. Wyd.med. Urban &Partner, Wrocław , 2008

3. Zagajewski T : Podręcznik pierwszej pomocy. Polska 2014

Literatura:

1. Kosior DA,Łazowski T, Pruszczyk P: Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej. Aktualny stan wiedzy. Termedia 2016

2. Plantz SH, Adler JN: medycyna ratunkowa. Wyd. polskie pod red. J.Jakubaszki. Wyd.med. Urban &Partner, Wrocław , 2008

3. Zagajewski T : Podręcznik pierwszej pomocy. Polska 2014

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w blokach w sali seminaryjnej Kliniki ( Lindleya 4, pawilon 3, II p Kliniki ).

Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie obecności i kolokwium testowego , które odbywa się na ostatnich zajęciach bloku ćwiczeniowego.

Przed przystąpieniem do zajęć studenci pozostawiają odzież wierzchnią w szatni dla studentów Kliniki. Studenci są zobowiązania do zmiany obuwia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)