Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa medycznego i oświatowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1EP
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa medycznego i oświatowego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta.

Podstawowe zasady prawa. Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta i praw ucznia.

Pełny opis:

Treści ogólne przedmiotu to: istota prawa, norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny, źródła prawa, wykładnia prawa, procedury tworzenia prawa, systematyka prawna. Instytucje i system prawny Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, stosunki cywilno – prawne. Podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przedmiot prawa finansowego, gospodarczego i administracyjnego. Dostępne bazy aktów prawnych.

Treści szczegółowe w zakresie prawa medycznego: prawne regulacje opieki zdrowotnej – zawody medyczne, świadczeniodawca i świadczeniobiorca, problemy odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. Prawa pacjenta.

Treści szczegółowe w zakresie prawa oświatowego: główne zasady prawa oświatowego, pracownik i uczeń w systemie oświaty. Status prawny logopedy.

Literatura:

1. Konstytucja RP

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135.

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408.

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2008 r. Nr 52, poz. 417.

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19.

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dz. U. z 2020 r.

poz. 910, 1378.

7. http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

8. http://www.mz.gov.pl

9. http://www.men.gov.pl

Literatura obowiazkowa:

1. Górski A.:Leksykon prawa medycznego. 2012

2. Zajdel J. Prawo medyczne w algorytmach.

3. Brzezińska-Grabarczyk D. : Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej. 2012

4. Brzozowska Kruczek M.: Zawody Medyczne. Prawo Ochrony zdrowia w Pytaniach i odpowiedziach. 2013

5. Karski J. Praktyka J. B. Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWU, 2011.

6. Prawo oświatowe. Komentarz, red. Mateusz Pilich, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniajaca:

Zajdel J. Prawo medyczne w algorytmach. 2011

Teksty wybranych ustaw

Efekty uczenia się:

Wiedza i rozumienie:

- zna podstawy prawne, wykonywania zawodów medycznych

- zna odpowiedzialność prawną osób wykonujacych zawody medyczne

- zna i rozumie istotę prawa, normy prawnej, przepisu prawnego, stosunku prawny, źródła prawa; rozumie istotę wykładni prawa, procedury tworzenia prawa, systematykę prawną

-zna podstawowe elementy systemu prawnego Unii Europejskiej.

- wymienia i omawia zakres regulacji podstawowych aktów prawa medycznego i oświatowego

-zna miejsca dostępu do aktów prawnych. Rozumie istotę odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Umiejętności:

- potrafi nazwać instytucje odpowiedzilne za tworzenie prawa

- umie wskazać akty prawne dotyczące wykonywania zawodów medycznych

-interpretuje podstawowe przepisy z zakresu prawa medycznego i oświatowego

-potrafi znaleźć wskazany akt prawny w bazach aktów prawnych.

Kompetencje społeczne:

- respektuje prawa pacjenta

- przestrzega regulacji prawnych w relacjach z instytucjami ochrony

zdrowia i systemu oświaty

- przestrzega określonych przepisami praw pacjenta i praw ucznia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Test zaliczeniowy z całości materiału po zakończeniu wykładów. Zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: jedna nieobecność.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: Piotr Ślusarczyk, Olga Wojciechowska, Karolina Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta.

Podstawowe zasady prawa. Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta i praw ucznia.

Pełny opis:

Treści ogólne przedmiotu to: istota prawa, norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny, źródła prawa, wykładnia prawa, procedury

tworzenia prawa, systematyka prawna. Instytucje i system prawny Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, stosunki

cywilno-prawne. Podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przedmiot prawa finansowego,

gospodarczego i administracyjnego. Dostępne bazy aktów prawnych.

Treści szczegółowe w zakresie prawa medycznego: prawne regulacje opieki zdrowotnej – zawody medyczne, świadczeniodawca i

świadczeniobiorca, problemy odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. Prawa pacjenta.

Treści szczegółowe w zakresie prawa oświatowego: główne zasady prawa oświatowego, pracownik i uczeń w systemie oświaty. Status

prawny logopedy.

Literatura:

1. Konstytucja RP

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 Nr 210 poz.

2135.

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408.

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2008 r. Nr 52, poz. 417.

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19.

7. http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

8. http://www.mz.gov.pl

9. http://www.men.gov.pl

Literatura obowiazkowa:

1. Górski A.:Leksykon prawa medycznego. 2012

2. Zajdel J. Prawo medyczne w algorytmach.

3. Brzezińska-Grabarczyk D. : Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej. 2012

4. Brzozowska Kruczek M.: Zawody Medyczne. Prawo Ochrony zdrowia w Pytaniach i odpowiedziach. 2013

5. Karski J. Praktyka J. B. Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWU, 2011.

Literatura uzupełniajaca:

Zajdel J. Prawo medyczne w algorytmach. 2011

Teksty wybranych ustaw

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: Piotr Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta.

Podstawowe zasady prawa. Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta i praw ucznia.

Pełny opis:

Treści ogólne przedmiotu to: istota prawa, norma prawna, przepis prawny, stosunek prawny, źródła prawa, wykładnia prawa, procedury

tworzenia prawa, systematyka prawna. Instytucje i system prawny Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego, stosunki

cywilno-prawne. Podstawowe zagadnienia prawa pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Przedmiot prawa finansowego,

gospodarczego i administracyjnego. Dostępne bazy aktów prawnych.

Treści szczegółowe w zakresie prawa medycznego: prawne regulacje opieki zdrowotnej – zawody medyczne, świadczeniodawca i

świadczeniobiorca, problemy odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. Prawa pacjenta.

Treści szczegółowe w zakresie prawa oświatowego: główne zasady prawa oświatowego, pracownik i uczeń w systemie oświaty. Status

prawny logopedy.

Literatura:

1. Konstytucja RP

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 Nr 210 poz.

2135.

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408.

4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz. U. 2008 r. Nr 52, poz. 417.

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19.

7. http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

8. http://www.mz.gov.pl

9. http://www.men.gov.pl

Literatura obowiazkowa:

1. Górski A.:Leksykon prawa medycznego. 2012

2. Zajdel J. Prawo medyczne w algorytmach.

3. Brzezińska-Grabarczyk D. : Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej. 2012

4. Brzozowska Kruczek M.: Zawody Medyczne. Prawo Ochrony zdrowia w Pytaniach i odpowiedziach. 2013

5. Karski J. Praktyka J. B. Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWU, 2011.

Literatura uzupełniajaca:

Zajdel J. Prawo medyczne w algorytmach. 2011

Teksty wybranych ustaw

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)