Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i fizjologia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1AF
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia człowieka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończonym kursie anatomii opisowej i czynnościowej student powinien:

 posługiwać się prawidłowym mianownictwem anatomicznym polskim,

 nazywać, opisać budowę i funkcję wszystkich struktur anatomicznych określonych programem przedmiotu, istotnych z punktu widzenia logopedy,

 znać czynność tkanek i narządów w warunkach prawidłowych,

 znać zależności pomiędzy budową i czynnością narządów,

 znać stosunki topograficzne wybranych narządów, zmienność ich budowy, odmiany i wyciągać z tego własne wnioski potrzebne w praktyce logopedy,


Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykłady 3h tygodniowo w I semestrze

1. Wprowadzenie do anatomii i fizjologii. Ogólna budowa organizmu człowieka. Komórki, tkanki i narządy. Podstawowe wiadomości z biochemii. Zasady opisu ciała. Powłoka wspólna.

2. Anatomia czynnościowa układu ruchu. Czaszka. Szkielet klatki piersiowej i szkielet kończyn. Układ połączeń kości.

3. Budowa i czynność układu mięśniowego.

4. Ogólna budowa układu nerwowego. Mózgowie. Kresomózgowie. Pień mózgu. Śródmózgowie. Most. Rdzeń przedłużony i kręgowy. Móżdżek.

5. Nerwy czaszkowe. Neuroanatomiczne podłoże mowy, słuchu i wzroku. Ośrodki i drogi układu piramidowego i pozapiramidowego. Układ nerwowy obwodowy i autonomiczny. Narządy zmysłów i układ endokrynny.

6. Organizacja jamy klatki piersiowej. Ściana klatki piersiowej. Krew. Układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Pnie naczyniowe. Serce. Płuca. Wymiana gazowa. Ogólny schemat krążenia krwi i przepływu limfy.

7. Ściana brzucha. Jama brzucha i miednicy. Układ trawienny i trzewia brzucha. Ożywianie.

8. Przestrzeń zaotrzewnowa i jej zawartość. Narządy układu moczowego.

9. Układ rozrodczy. Ciąża. Elementy genetyki.

10. Trzewia głowy i szyi - repetytorium. Gardło. Jama nosowa i zatoki przynosowe. Krtań. Mowa.

Ćwiczenia 3h tygodniowo w I semestrze

1. Wprowadzenie do anatomii. Ogólna budowa organizmu człowieka. Przegląd układów – ich budowa i funkcja – hormonalny, sercowo-naczyniowy, limfatyczny, trawienny, oddechowy, wydalniczy, płciowy, nerwowy. Skóra i jej przydatki. Budowa i podział kości. Połączenia kości.

2. Kość czołowa, ciemieniowa, potyliczna, sitowa i klinowa, kość skroniowa, łzowa, nosowa, lemiesz, małżowina nosowa dolna, kość jarzmowa, szczęka, kość podniebienna, żuchwa, kość gnykowa. Czaszka, jako całość - ściany, doły, jamy czaszki (jama nosowa kostna, oczodół). Ciemiączka. Połączenia kości czaszki. Staw skroniowo-żuchwowy. Kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa, kość guziczna. Połączenia kręgów. Kręgosłup jako całość. Żebra, mostek. Klatka piersiowa jako całość. Łopatka, obojczyk. Kość ramienna, łokciowa i promieniowa. Kości ręki. Miednica. Kość udowa, kość piszczelowa, strzałka, rzepka. Kości stopy. Wybrane połączenia kości.

3. Budowa układu mięśniowego: mięśnie poszczególnych grup topograficznych. Ogólna budowa i czynność mięśni. Mięśnie oddechowe właściwe i pomocnicze.

4. Ogólna budowa i uwagi rozwojowe układu nerwowego. Opony i płyn mózgowo-rdzeniowy. Naczynia OUN. Elementy neurohistologii. Rdzeń kręgowy i nerw rdzeniowy. Drogi rdzenia. Uszkodzenia rdzenia kręgowego. Pień mózgu – anatomia i uszkodzenia. Móżdżek. Wzgórze. Anatomia przekrojów. Anatomia czynnościowa. Kora mózgu.

5. Nerwy czaszkowe. Układ trójdzielny, słuchowy i przedsionkowy, wzrokowy, węchowy, smakowy i limbiczny. Jądra podstawy i układ pozapiramidowy. Układ nerwowy autonomiczny. Neuroprzekaźniki. Narządy: przedsionkowo-ślimakowy, wzroku.

KOLOKWIUM

6. Podział jamy klatki piersiowej. Serce i płuca – budowa i czynność. Schemat krążenia. Krew i limfa. Układ limfatyczny. Budowa układu oddechowego.

7. Budowa i funkcja układu trawiennego. Jama ustna i zęby, gardło. Przełyk, żołądek, jelita, wielkie gruczoły. Wstęp do żywienia.

8. Nerki i drogi wyprowadzające mocz.

9. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Ciąża. Elementy genetyki człowieka.

10. Trzewia głowy i szyi – repetytorium. Krtań – szkielet, budowa, unaczynienie, unerwienie, mięśnie, czynność. Anatomiczne podłoże mowy.

KOLOKWIUM

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA/ZALECANA

1/ Ross & Wilson. Anatomia i Fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. red. Ciszek B., Maciejewski R. Elsevier U&P 2012

2/ Ross & Wilson. Ćwiczenia. Anatomia i Fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. red. Ciszek B., Maciejewski R. Elsevier U&P 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1/ Anatomia Człowieka . Repetytorium. R. Aleksandrowicz. B. Ciszek, K. Krasucki PZWL 2014 (wybrane rozdziały, jako uzupełnienie do anatomii układu nerwowego, głowy i szyi, w tym m. in.: oko, ucho, język oraz drogi oddechowe, przepona, tłocznia brzuszna)

2/ Anatomia człowieka. Kompendium. red. K. Krasucki, IPNR 2014

Inne przykładowe propozycje

1/ Anatomia Głowy dla Stomatologów W. Łasiński PZWL

2/ Anatomia tom I i II - Lippert Urban & Partner 1998

3/Anatomia Człowieka podręcznik dla studentów W. Woźniak U&P 2001

ATLASY – przykłady

1/Atlas funkcjonalny mózgu W. Orrison PZWL 2010

2/ Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera

3/Atlas anatomii Nettera – dowolne wydanie

4/Sobotta – dowolne wydanie

5/ Prometeusz - dowolne wydanie

ATLASY FOTOGRAFICZNE - przykłady

1/ Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka Mc.Minn i wsp. - dowolne wydanie

2/ Anatomia Człowieka Rohen,Yokochi - dowolne wydanie

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie anatomii opisowej i czynnościowej student powinien:

 posługiwać się prawidłowym mianownictwem anatomicznym polskim,

 nazywać, opisać budowę i funkcję wszystkich struktur anatomicznych określonych programem przedmiotu, istotnych z punktu widzenia logopedy,

 znać czynność tkanek i narządów w warunkach prawidłowych,

 znać zależności pomiędzy budową i czynnością narządów,

 znać stosunki topograficzne wybranych narządów, zmienność ich budowy, odmiany i wyciągać z tego własne wnioski potrzebne w praktyce logopedy,

Metody i kryteria oceniania:

Program zajęć jest podzielony na dwa bloki tematyczne:

1.Anatomia i fizjologia ogólna. Osteologia z miologią. Układ nerwowy i hormonalny.

2.Trzewia

Po realizacji każdego bloku, student jest zobowiązany przystąpić do kolokwium (zaliczenie wiadomości i umiejętności). Kolokwium ma postać testu.

Każde kolokwium można zaliczać w dwóch terminach wyznaczonych przez Zakład. W przypadku niepowodzenia trzeci termin - komisyjny dla niezaliczonych kolokwiów wyznaczany jest pod koniec semestru.

Do egzaminu dopuszczone są jedynie osoby, które zaliczyły ćwiczenia godnie z zasadami określonymi w regulaminie oraz złożyły wszystkie kolokwia.

Egzamin ma formę testu i odbywa się podczas sesji egzaminacyjnej.

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy odbywa się w sesji poprawkowej.

Nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej, którą wpisuje się do indeksu. Szczegóły sposobu realizacji kursu określa regulamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Adrian Drożdż, Ewa Kotwica-Strzałek, Tomasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Adrian Drożdż, Ewa Kotwica-Strzałek, Tomasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)