Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje komunikacyjne w normie, zaburzeniach, dwujęzyczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L-S3KD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje komunikacyjne w normie, zaburzeniach, dwujęzyczności
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - seminaria licencjackie - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie prac licencjackich, których tematyka wskazana została w tytule. Studenci zapoznają się z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznymi dotyczącymi struktury pracy.

Pełny opis:

Seminarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych kompetencjami komunikacyjnymi dzieci i dorosłych.

Podczas seminarium zostaną poruszone m.in. takie kwestie, jak:

- norma w różnych podsystemach języka,

- akwizycja języka i związane z nią problemy,

- innowacje językowe w różnych płaszczyznach.

Studenci będą referować literaturę przedmiotu oraz własne prace.

Zostaną zapoznani z technikami pisania pracy licencjackiej jak: określanie zakresu tematycznego, formułowanie tematu, zbieranie materiałów, opracowanie konspektu pracy, bibliografii, przypisów itp.

Literatura:

Czarnecki K., Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów, Sosnowiec 2009.

Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, wyd. Harmonia, Gdańsk 2019.

M. Rocławska-Daniluk (2011), Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii, Gdańsk 2011.

Wysocka M., Kamińska B., Milewski S., red., (2020), Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, Gdańsk, Harmonia Universalis

Zieliński J., 2012, Metodologia pracy naukowej, Warszawa.

Literatura będzie podawana i uzupełniana w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna różne podstawowe metody i techniki badań językoznawczych i logopedycznych i wie, jak wykorzystać je w procesie badawczym.

Umiejętności:

- student krytycznie czyta literaturę przedmiotu i ją referuje,

- zna podstawowe narzędzia pracy językoznawcy,

- potrafi zgromadzić literaturę przedmiotu i umiejętnie ją wykorzystać w opracowaniu wybranego tematu pracy dyplomowej,

- potrafi samodzielnie zgromadzić materiał do analizy,

- umie stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować poprzez dobór właściwych narzędzi badawczych.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola przygotowania do zajęć (aktywność, przygotowanie referatów).

Przygotowywanie pracy licencjackiej (wybór tematu, opracowanie konspektu, przeprowadzenie badania, napisanie i złożenie pracy).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)