Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doskonalenie głosu i mowy młodzieży oraz osób dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L-S3BC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie głosu i mowy młodzieży oraz osób dorosłych
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - seminaria licencjackie - 3 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 28.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu merytoryczne i metodologiczne wsparcie studentów w procesie tworzenia pracy licencjackiej dotyczącej doskonalenia głosu lub mowy młodzieży oraz osób dorosłych. Prace powstające podczas seminarium mogą dotyczyć:

• profilaktyki zawodowych zaburzeń głosu

• doskonalenia głosu w mowie i śpiewie

• higieny głosu w pracy zawodowej

• rozwijania techniki mówienia (dykcji)

• pracy nad prozodią mowy

• korygowania zaburzeń artykulacji (o charakterze dyslalii obwodowej) młodzieży i osób dorosłych

Pełny opis:

Seminarium przeznaczone jest dla osób, które zamierzają napisać pracę licencjacką dotyczącą rozwijania możliwości głosowych lub artykulacyjnych osób dorosłych czy starszej młodzieży. Tematy mogą obejmować zarówno obszar logopedii artystycznej (pracę nad jakością głosu oraz wymowy), jak też higienę głosu czy profilaktykę zawodowych zaburzeń głosu. W zakres tematyki seminarium wchodzą również zaburzenia artykulacji młodzieży i osób dorosłych, mające charakter dyslalii obwodowej.

Spotkania seminaryjne będą obejmowały zarówno zagadnienia metodologiczne - związane z procesem projektowania oraz prowadzenia badań do celów pracy licencjackiej, jak też zagadnienia merytoryczne - dotyczące diagnozowania w logopedii artystycznej oraz metod pracy nad doskonaleniem głosu i artykulacji. Omawiane będą również treści szczegółowe, bezpośrednio związane z tematyką zaplanowanych prac licencjackich.

Obszary tematyczne spotkań seminaryjnych:

1. Podstawy metodologii badań naukowych (w zakresie koniecznym do stworzenia pracy licencjackiej)

• podstawowe pojęcia metodologii badań naukowych: problem badawczy, hipoteza, pytanie badawcze

• strategie badawcze (badania deskryptywne i eksperymentalne; badania ilościowe, jakościowe i mieszane, metoda studium przypadku)

• etapy postępowania badawczego: wybór obszaru badań, przegląd literatury przedmiotu, formułowanie hipotez i pytań badawczych, dobór grupy badawczej, wybór strategii, technik i narzędzi badawczych, badanie pilotażowe, gromadzenie i analiza danych

• metody opracowywania wyników badań

• narzędzia wyszukiwania informacji naukowej

• etyka badań naukowych

2. Zasady tworzenia pracy licencjackiej

• schemat publikacji o charakterze naukowym

• tytuł, abstrakt, słowa kluczowe

• zasady edytorskie dotyczące publikacji naukowych (zasady sporządzania przypisów i bibliografii; spisu treści; opisu tabel, wykresów, rysunków, ilustracji)

• etyka pisania pracy dyplomowej: plagiat, prawidłowe cytowanie

3. Metodologia badań naukowych w zakresie logopedii artystycznej i medialnej (doskonalącej)

• schemat diagnozy w logopedii artystycznej i medialnej (doskonalącej)

• metody badania głosu, artykulacji i prozodii mowy dla celów logopedii artystycznej i medialnej

• przegląd narzędzi służących badaniu głosu, artykulacji i prozodii mowy dla celów logopedii artystycznej i medialnej

• przegląd technik służących profilaktyce zawodowych zaburzeń głosu, doskonaleniu głosu w mowie i śpiewie, doskonaleniu artykulacji oraz prozodii mowy

• wiarygodne źródła informacji naukowych z zakresu doskonalenia głosu i mowy

4. Dyskusja nad zagadnieniami szczegółowymi, związanymi z tematyką projektowanych prac licencjackich

Literatura:

Kurowska-Janecka A., (2016), Napięcia narządu artykulacyjnego a proces tworzenia głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 53-61

Walencik-Topiłko A., (2016), Dobór materiału lingwistycznego oraz zasady prowadzenia ćwiczeń w terapii głosu, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 367-377

Jeżowska I., (2016), Kultura fizyczna w służbie techniki wokalnej. Czy metoda wyzwolenia głosu poprzez ruch może być skuteczna w nauce śpiewu?, [w:], Kształcenie wokalne, red. B. Tarasiewicz, Zielona Góra, s. 63-73

Kisiel M., 2012, Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza

Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., 2004, Głos i jego zaburzenia, Wrocław

Wysocka M., (2015), Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias i. in., Lublin, s. 603-626

Szkiełkowska A., Kazanecka E., 2011, Emisja głosu. Wskazówki metodyczne, Warszawa

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularczyk M., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia t.37, s. 243-254

Kowalewska E., Walencik-Topiłko A., 2015, Metodyka diagnozy i terapii głosu, w: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk, s. 270-285

Kamińska B., 2012., Diagnoza w logopedii artystycznej, w: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s. 481-508

Kamińska B., (2012), Logopedia artystyczna i jej miejsce w kształceniu logopedów, w: Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk, s. 117-125

Kamińska B., Milewski S., red., (2016), Logopedia artystyczna, Gdańsk, Harmonia Universalis

Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., (2004), Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji głosu mówionego i śpiewanego, Audiofonologia, nr 26, s. 81-84

Kisiel M., (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza

Kowalewska E., Walencik-Topiłko A., (2015), Metodyka diagnozy i terapii głosu, w: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. Milewski S., Kaczorowska-Bray K., Gdańsk, s. 270-285

Maksymowicz K., (2014), Zestaw ćwiczeń dykcyjnych, w: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, t.2, Opole, Uniwersytet Opolski, s. 824-848

Marciniak-Firadza R., (2018), Współpraca logopedy z laryngologiem i foniatrą w procesie rehabilitacji zaburzeń głosu i mowy, Logopaedica Lodziensia, nr 2, s.107-117

Olszewski, J., Nowosielska-Grygiel, J., (2017), Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, Logopaedica Lodziensia, nr 1, s. 91-99

Pruszewicz A., Obrębowski A., red., (2019), Zarys foniatrii klinicznej, Poznań, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Tarasiewicz B., red., (2016), Kształcenie wokalne, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski

Wiskirska-Woźnica B., (2014), Medyczne źródła logopedii – foniatria i podstawy audiologii, w: Biomedyczne podstawy logopedii, red. M. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, Harmonia Universalis, s. 36-46

Wolański A., (2008), Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa, PWN

Wysocka M., (2013), Metody terapii czynnościowych zaburzeń głosu, Logopedia t. 42, s. 193-202

Wysocka M.,( 2015), Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, w: Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 603-623

Wysocka M., Kamińska B., Milewski S., red., (2020), Prozodia. Przyswajanie, badanie, zaburzenia, terapia, Gdańsk, Harmonia Universalis

Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularczyk M., (2008), Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, Logopedia t. 37, s. 243-254

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

• zna podstawy metodologii pracy naukowej i zasady projektowania, prowadzenia, opisu oraz analizy badań dla celów pracy licencjackiej

• zna techniki i narzędzia wykorzystywane w diagnozie stanu głosu i mowy w logopedii artystycznej

• zna metody pracy nad głosem, artykulacją i prozodią stosowane w logopedii artystycznej oraz umie wykorzystać je w procesie badawczym

Umiejętności

Student:

• umie zaprojektować, przeprowadzić i opisać badanie naukowe dla celów pracy licencjackiej

• wykorzystuje we własnych badaniach wiedzę teoretyczną z zakresu logopedii, językoznawstwa oraz medycyny

• umie wykorzystać w procesie badawczym odpowiednie narzędzia diagnostyczne oraz stosowne metody pracy nad głosem, artykulacją lub prozodią

• samodzielnie zdobywa informacje i rozwija umiejętności, korzystając zarówno ze źródeł tradycyjnych jak też źródeł i narzędzi cyfrowych

• potrafi opracować wyniki swoich badań w sposób poprawny metodologicznie i sprawny językowo

• trafnie i rzetelnie przytacza wyniki badań naukowych prowadzone przez innych autorów

• umie zaprezentować wyniki swoich badań, osadzając je w wybranym paradygmacie teoretycznym oraz popierając swoje wnioski merytoryczną argumentacją

Kompetencje społeczne

Student:

• ma świadomość roli odpowiedniej jakości głosu i mowy w procesie komunikacji

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

• rozumie potrzebę stałego aktualizowania własnej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności

• przestrzega zasad etycznych podczas prowadzenia badań naukowych oraz tworzenia publikacji naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach: wygłaszanie referatów opartych na literaturze dotyczącej wybranego obszaru badań oraz prezentujących wyniki badań własnych, uczestnictwo w dyskusji, terminowe przygotowanie konspektu pracy, przeglądu literatury oraz poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ciecierska-Zajdel, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ciecierska-Zajdel, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)