Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dociekania semantyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-C4TN-GO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dociekania semantyczne
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Konwersatoria do wyboru dla filologii polskiej - stacjonarne 2go stopnia 2024/2025
Moduł "Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Moduł "Tradycja i Nowoczesność" - filologia polska od cyklu 2024 - stacjonarne 2-go stopnia
Moduł "Tradycja" - filologia polska od cyklu 2019 - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Strona przedmiotu: http://zbg.polon.uw.edu.pl/index.php/zajecia-dydaktyczne/konwersatorium-dociekania-semantyczne/
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium zasadniczo przeznaczone jest dla studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki – uczestników seminariów i proseminariów językoznawczych. Mile widziani są goście: studenci i doktoranci z innych filologii, zainteresowani językoznawstwem, zwłaszcza semantyką.


Wstępne wymagania: podstawowe wiadomości z zakresu wstępu do językoznawstwa i gramatyki opisowej języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach tych są referowane i dyskutowane tematy z zakresu szeroko rozumianej semantyki.

Zamierzamy omawiać wybrane zagadnienia z obszernych tematów badawczych, zwłaszcza rozwijanych w ramach językoznawstwa kognitywnego i funkcjonalnego.

Poruszana problematyka wiąże się z badaniami autorskimi referentów (pracowników, doktorantów, studentów), wykorzystujących dorobek lingwistyki polskiej i światowej.

W zależności od tematu badania te - podstawowo językoznawcze - nawiązują do wybranych nurtów filozoficznych, a także wskazują na związki z wybranymi obszarami kultury.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia zwykle są związane z badaniami własnymi prowadzonymi przez uczestników konwersatorium. Dotyczyć one mogą różnorodnych kwestii, w szczególności:

- metonimii i metafory w interpretacji kognitywnej (jako narzędzi konceptualizacji) i mechanizmów w działaniach komunikatywnych;

- językowego obrazu różnych elementów świata i jego uwarunkowań kulturowych;

- różnorodnych sposobów nazywania elementów rzeczywistości społecznej w dyskursie publicznym (w zdarzeniach mownych) oraz multimodalności w sposobie ich ujmowania w konkretnych użyciach;

- językowego ujmowania zjawisk takich jak empatia, choroba, uczucia i emocje w polszczyźnie ogólnej;

- kwestii teoretycznych, m.in. porządkowania terminologii z zakresu językoznawstwa kognitywnego oraz obserwowania rozwoju aparatu metodologicznego językoznawstwa na podstawie starszych i nowszych prac badawczych;

- wybranych problemów dyskursu i multimodalności.

Literatura:

Polecamy samodzielną lekturę następujących podręczników akademickich:

Evans V., Green M., 2006, Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press.

Geeraerts D., 2010, Theories of Lexical Semantics, Oxford. University Press; (r. 5: Cognitive Semantics, s. 182-287).

Gibbs R. W. (red.), 2008, The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge.

Grzegorczykowa R., 2010 i n., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Grzegorczykowa R., 2021, Język w służbie myśli. Szkice z dziejów polskiego słownictwa, Warszawa.

Kövecses Z., 2011, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. Kraków.

Langacker, R., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.

Niebrzegowska-Bartmińska,2020, Definiowanie w i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin 2020, Wydawnictwo UMCS

Tabakowska E., red., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków, Universitas.

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna. Red. nauk. E. Tabakowska, Kraków.

Tokarski R., 2013, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red.J. Bartmińskiego, Warszawa.

Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa.

Większość prac jest dostępna w wersji on line w BUWie; wszystkie są w zbiorach Biblioteki Jana Baudouina de Courtenay.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– ma większą świadomość złożoności opisu semantycznego zjawisk językowych,

– zna wybrane problemy z bogatej literatury przedmiotu,

– umie wykorzystać do własnych badań wybrane narzędzia i metody opisu semantyki,

– przedstawia syntetycznie główne tezy referowanych tekstów językoznawczych i poddaje je krytycznej ocenie,

– z większą swobodą zabiera głos w dyskusji o zjawiskach językowych z poszanowaniem zasad kultury debaty akademickiej.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie:

a) obecności na zajęciach (zob. szczegółowe zasady poniżej) oraz aktywnego w nich udziału;

b) końcowego zaliczenia w wybranej w porozumieniu z osobą prowadzącą formie, tj.

- rozmowy z osobą prowadzącą na temat wybranego fragmentu jednego z podręczników akademickich, umieszczonych na liście w sylabusie;

- przedstawionego na zajęciach referatu prezentującego własne badania z zakresu językoznawstwa.

Szacowany nakład pracy studentów: 210 godzin (7 ECTS), w tym:

- udział w zajęciach: 30 godzin (1 ECTS)

- bieżące przygotowanie do zajęć: 90 godzin (3 ECTS)

- przygotowanie referatu / przygotowanie się do zaliczenia: 90 godzin (3 ECTS)

Zasady dotyczące obecności

1. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

2. Jeśli student ma więcej nieusprawiedliwionych nieobecności, nie otrzymuje zaliczenia z zajęć.

3. Jeśli student chce usprawiedliwić nieobecności, musi w ciągu tygodnia udokumentować ich obiektywne przyczyny (np. zwolnieniem lekarskim).

4. Student ma obowiązek odrobić nadprogramowe usprawiedliwione nieobecności w sposób wskazany przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podstawa: Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

a. pkt. 17 par. 2,

b. pkt. 4.5 par. 17,

c. par. 33.

Zasady dotyczące sztucznej inteligencji

Wykorzystanie przez studentów narzędzi sztucznej inteligencji wymaga uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia (zgodnie z uchwałą nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia).

1. Jeśli student chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

2. Student nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli student wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Marta Chojnacka-Kuraś, Marta Falkowska
Prowadzący grup: Marta Chojnacka-Kuraś, Marta Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)