Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do wiedzy o teatrze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LWWT1W
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład dla studentów kulturoznawstwa mający na celu ogólne wprowadzenie do problematyki wiedzy o teatrze. Pomyślany jest jako wstęp do tematyki, z którą studenci nie mieli okazji wcześniej się zapoznać na innych zajęciach w Instytucie Kultury Polskiej ani przed podjęciem studiów. Omówione będą podstawowe problemy wiedzy o teatrze, zarówno w aspekcie historycznym, jak i teoretycznym.


Wykład prowadzony z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.


Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma charakter propedeutyczny. Punktem wyjścia stanie się omówienie możliwych definicji teatru, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego, antropologicznego i społecznego. Akcent położony zostanie na problemach aktorstwa, publiczności i przestrzeni; na sposobach posługiwania się ciałem przez aktora, na zagadnieniu interakcji sceny i widowni, na stosunku dramatu scenicznego do rzeczywistości społecznej (pozateatralnej). Postawione też zostaną pytania o sposoby uprawiania teorii i historii teatru, o trudności związane z analizą przedstawienia teatralnego oraz o możliwości wykorzystania w badaniach teatrologicznych innych dyscyplin humanistycznych.

Pełny opis:

Wykład ma charakter propedeutyczny. Punktem wyjścia stanie się omówienie możliwych definicji teatru, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego, antropologicznego i społecznego. Akcent położony zostanie na problemach aktorstwa, publiczności i przestrzeni; na sposobach posługiwania się ciałem przez aktora, na zagadnieniu interakcji sceny i widowni, na stosunku dramatu scenicznego do rzeczywistości społecznej (pozateatralnej). Postawione też zostaną pytania o sposoby uprawiania teorii i historii teatru, o trudności związane z analizą przedstawienia teatralnego oraz o możliwości wykorzystania w badaniach teatrologicznych innych dyscyplin humanistycznych.

Tematyka kolejnych wykładów:

1. Pojęcie teatru - różne definicje teatru i ich konsekwencje.

2. Teatr jako sytuacja komunikacyjna.

3. Przedstawienie - spektakl - widowisko - performans.

4. Dramat a teatr. Tekst teatralny. Scenariusz. Teatr postdramatyczny.

5. Aktor - postać. Stosunek aktora do roli - modele aktorstwa - modele treningu aktorskiego.

6.Widz - odbiorca, partner, współuczestnik.

7. Reżyseria a inscenizacja. Uprawnienia reżysera. Problem autorstwa przedstawienia teatralnego.

8. Przestrzeń sceniczna i przestrzeń teatralna.

9. Problemy zapisu i opisu przedstawienia. Czy istnieje dzieło teatralne?

10. Badania teatralne i ich subdyscypliny. Warsztat badacza teatru.

11. Teatrologia a performatyka.

12. Teatrologia kulturowa - poetyka kulturowa teatru.

Literatura:

Wykład ma charakter autorski.

Literatura pomocnicza:

- Christopher Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. i uzup. Wojciech Dudzik i Małgorzata Leyko, Warszawa 2002;

- Erika Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Wrocław 2012;

- Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. i uzup. Sławomir Świontek, Wrocław 2002;

- David Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przeł. Łukasz Zaremba, Warszawa 2012.

- Elektroniczna Encyklopedia Teatru Polskiego

www.encyklopediateatru.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna współczesne pojęcia z zakresu historii i teorii teatru, antropologii teatru i widowisk

- student posiada wiedzę z zakresu badań teatralnych

- student zna współczesne metodologie w obszarze badań teatralnych

- student zna podstawowe fakty z zakresu historiografii teatralnej w Polsce i w Europie

Umiejętności

- student potrafi analizować zjawiska z zakresu historii teatru

- student interpretuje zjawiska teatralne z uwzględnieniem ich kontekstu społecznego i estetycznego

- student potrafi posługiwać się współczesnymi terminami i metodami teatrologicznymi

- student interpretuje ikonografię teatralną oraz materiały audiowizualne

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na zajęciach.

Końcowe zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chałupnik
Prowadzący grup: Agata Chałupnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chałupnik
Prowadzący grup: Agata Chałupnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)