Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do wiedzy o teatrze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LWWT1W
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład dla studentów kulturoznawstwa mający na celu ogólne wprowadzenie do problematyki wiedzy o teatrze. Pomyślany jest jako wstęp do tematyki, z którą studenci nie mieli okazji wcześniej się zapoznać na innych zajęciach w Instytucie Kultury Polskiej ani przed podjęciem studiów. Omówione będą podstawowe problemy wiedzy o teatrze, zarówno w aspekcie historycznym, jak i teoretycznym.


Wykład prowadzony z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.


Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma charakter propedeutyczny. Punktem wyjścia stanie się omówienie możliwych definicji teatru, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego, antropologicznego i społecznego. Akcent położony zostanie na problemach aktorstwa, publiczności i przestrzeni; na sposobach posługiwania się ciałem przez aktora, na zagadnieniu interakcji sceny i widowni, na stosunku dramatu scenicznego do rzeczywistości społecznej (pozateatralnej). Postawione też zostaną pytania o sposoby uprawiania teorii i historii teatru, o trudności związane z analizą przedstawienia teatralnego oraz o możliwości wykorzystania w badaniach teatrologicznych innych dyscyplin humanistycznych.

Pełny opis:

Wykład ma charakter propedeutyczny. Punktem wyjścia stanie się omówienie możliwych definicji teatru, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego, antropologicznego i społecznego. Akcent położony zostanie na problemach aktorstwa, publiczności i przestrzeni; na sposobach posługiwania się ciałem przez aktora, na zagadnieniu interakcji sceny i widowni, na stosunku dramatu scenicznego do rzeczywistości społecznej (pozateatralnej). Postawione też zostaną pytania o sposoby uprawiania teorii i historii teatru, o trudności związane z analizą przedstawienia teatralnego oraz o możliwości wykorzystania w badaniach teatrologicznych innych dyscyplin humanistycznych.

Tematyka kolejnych wykładów:

1. Pojęcie teatru - różne definicje teatru i ich konsekwencje.

2. Teatr jako sytuacja komunikacyjna.

3. Przedstawienie - spektakl - widowisko - performans.

4. Dramat a teatr. Tekst teatralny. Scenariusz. Teatr postdramatyczny.

5. Aktor - postać. Stosunek aktora do roli - modele aktorstwa - modele treningu aktorskiego.

6.Widz - odbiorca, partner, współuczestnik.

7. Reżyseria a inscenizacja. Uprawnienia reżysera. Problem autorstwa przedstawienia teatralnego.

8. Przestrzeń sceniczna i przestrzeń teatralna.

9. Problemy zapisu i opisu przedstawienia. Czy istnieje dzieło teatralne?

10. Badania teatralne i ich subdyscypliny. Warsztat badacza teatru.

11. Teatrologia a performatyka.

12. Teatrologia kulturowa - poetyka kulturowa teatru.

Literatura:

Wykład ma charakter autorski.

Literatura pomocnicza:

- Christopher Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. i uzup. Wojciech Dudzik i Małgorzata Leyko, Warszawa 2002;

- Erika Fischer-Lichte, Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przeł. Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Wrocław 2012;

- Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, przeł. i uzup. Sławomir Świontek, Wrocław 2002;

- David Wiles, Krótka historia przestrzeni teatralnych, przeł. Łukasz Zaremba, Warszawa 2012.

- Elektroniczna Encyklopedia Teatru Polskiego

www.encyklopediateatru.pl

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty widowisk kulturowych i kultury teatralnej, kultury wizualnej i filmowej oraz relacjach między nimi

– podstawową terminologię nauk o kulturze oraz nauk o teatrze i widowisku

wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu

Absolwent potrafi

wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

Absolwent jest gotów do

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Końcowe zaliczenie na podstawie pisemnego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Chałupnik
Prowadzący grup: Agata Chałupnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)