Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat humanisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LWH1C
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat humanisty
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem warsztatów uzupełniających przedmiot Antropologia kultury jest przygotowanie studentów do samodzielnego praktykowania wiedzy antropologicznej, a więc prowadzenia badań oraz formułowania ich rezultatów w postaci prac naukowych. Warsztat nie ma charakteru wykładu teoretycznego, lecz wspólnej pracy nad powstającymi pracami rocznymi. Konkretne zagadnienia techniczne wprowadzane są w oparciu o problemy, jakie stają przed uczestnikami podczas tworzenia ich własnych prac rocznych.

Pełny opis:

Warsztat stanowi oryginalne połączenie zajęć praktycznych, kursu typu academic writing oraz wybranych zagadnień zagadnień z zakresu metodologii nauk czy nauk pomocniczych.

Po ukończeniu zajęć student potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić poprawne metodologicznie badanie wybranych zjawisk kultury oraz przedstawić jego rezultaty w postaci tekstu; zna zaplecze pracy naukowej związane z kompletowaniem bibliografii, technikami pozyskiwania i lektury tekstów naukowych; rozumie, jak pisać teksty naukowe poprawne pod kątem formy i treści.

Poruszane zagadnienia:

1. Specyfika języka i tekstu naukowego:

- dlaczego jedne prace odwołują się do innych? Do czego w ogóle służy bibliografia i przypisy?

- techniki cytowania i sporządzania przypisów

- porządek prezentacji materiału, konstrukcja i logika tekstu naukowego

- kryteria oceny dobrej pracy naukowej

- specyfika „prac rocznych”

2. Specyfika badań kulturoznawczych

- formułowanie problemów badawczych (nauka „myślenia pytaniami” a nie materiałem)

- dobór metody; czym w ogóle jest metoda w badaniach kulturoznawczych?

- badania synchroniczne a diachroniczne

- wykorzystanie kategorii etic i emic

3. Specyfika „zjawisk kulturowych” jako przedmiotu badań

- docenianie i rozumienie specyfiki medium

- współczynnik humanistyczny

- kultura jako rzeczywistość historyczna (wymiar diachroniczny, doceniania kontekstu)

- interpretacja jako „odkrywanie treści ukrytej”

4. Prezentacja „kanonicznych interpretacji” – zestawienie własnych prób z inspirującymi „tekstami Mistrzów”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1. Rozumie strukturę i specyfikę badań naukowych nad kulturą.

- potrafi sformułować problem badawczy oraz dobrać do niego właściwy materiał i metodę badawczą

2. Potrafi samodzielnie zgromadzić szeroką i reprezentatywną bibliografię danego zagadnienia, w szczególności

- potrafi przełożyć rozróżnienie między badanym materiałem a stosowaną metodą na rozumienie różnicy pomiędzy literaturą przedmiotową i podmiotową;

- potrafi wskazać najważniejsze teksty traktujące o danym przedmiocie i odróżnić je od tekstów wtórnych, aplikujących daną metodologię, kierując się między innymi takimi kryteriami, jak: wzajemne inspiracje szkół i badaczy (analiza genealogiczna), cytowanie w innych tekstach.

3. Potrafi posługiwać się źródłami bibliograficznymi takimi jak:

- polskie i światowe bazy bibliografii adnotowanych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych;

- najważniejsze polskie i światowe słowniki bibliograficzne;

- bibliografie zamieszczone w tekstach opisujących dany przedmiot, w szczególności w encyklopediach specjalistycznych, słownikach dziedzinowych itp.

4. Potrafi odnaleźć poszukiwane teksty korzystając z

- bibliotek;

- pełnotekstowych baz czasopism (JSTOR, Elsevier itp.);

- innych źródeł internetowych.

5. Rozumie specyfikę lektury tekstu naukowego – potrafi czytać go szybko i ze zrozumieniem w poszukiwaniu najważniejszych myśli i struktur, w szczególności:

- zdolny jest do krytycznej analizy i odrzucenia tekstów nieprzydatny, ich dla prowadzonych badań;

- potrafi sporządzać notatki i fiszki (także w wersji elektronicznej), w celu późniejszego wykorzystania w pracy badawczej.

6. Potrafi samodzielnie pisać teksty naukowe, w szczególności

- zna i rozumie specyfikę stylu naukowego:

- odróżnia podstawowe gatunki wypowiedzi naukowej (esej, rozprawa, traktat, monografia);

- potrafi jasno przedstawiać swój wywód stosując środki takie jak podział na akapity, wyróżnienie podstawowych myśli, podział na rozdziały i podrozdziały;

- potrafi posługiwać się w stopniu podstawowym terminologią właściwą dla danej dziedziny i stosować pojęcia wyprowadzone z analizowanych tekstów, a także odróżniać kategorie metodologiczne od wyprowadzonych z analizowanego materiału (przeciwstawienie etic-emic)

7. Potrafi cytować i powoływać się na literaturę naukową, w tym:

- rozumie pojęcie plagiatu i potrafi odróżnić pracę samodzielną od niesamodzielnej;

- potrafi samodzielnie sporządzać przypisy zgodnie z najbardziej rozpowszechnionymi standardami (przypisy dolne, przypisy amerykańskie);

- potrafi przy użyciu najbardziej rozpowszechnionych edytorów tekstu wykonać w praktyce wszystkie powyższe działania.

8. Rozumie znaczenie otwartości wiedzy naukowej i reguły rządzące jej dystrybucją.

9. Rozumie i potrafi opracować samodzielnie strukturę tekstu naukowego z uwzględnieniem hipotezy, jej weryfikacji, dowodzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warsztatowi towarzyszy harmonogram pracy nad pracami rocznymi, zgodnie z którym w określonym terminie studenci dostarczają temat pracy, następnie konspekt, bibliografię, wreszcie ostateczną wersję pracy. Dzięki temu poszczególne zagadnienia wprowadzane będą wraz z rozwojem indywidualnej pracy studentów, a proces powstawania pracy stanowi także przedmiot oceny (oceniamy nie tylko końcowy rezultat, lecz także wywiązywanie się z tworzenia pracy na kolejnych jej etapach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Leszek Kolankiewicz, Piotr Kubkowski, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Leszek Kolankiewicz, Piotr Kubkowski, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Leszek Kolankiewicz, Seweryn Kuśmierczyk, Matylda Szewczyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Leszek Kolankiewicz, Seweryn Kuśmierczyk, Matylda Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)