Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej do końca XVIII w. w kontekście europejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LHKP1WE
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej do końca XVIII w. w kontekście europejskim
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony dla studentów, którzy znają podstawy historii, historii sztuki, historii literatury i filozofii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program wykładu przekazuje całościowy, choć sprowadzony do węzłowych problemów, obraz kultury epok dawnych oraz poszerza zakres materiałowy w stosunku do ćwiczeń z historii kultury tego okresu. Wprowadza elementy historii idei oraz buduje kontekst dla kultury polskiej epok dawnych, wskazując na najważniejsze etapy przemian komunikacyjnych, mentalnościowych i społecznych w Polsce i w Europie do końca XVIII wieku. Omawia także zjawiska „czysto polskie”, takie jak sarmatyzm czy wielowyznaniowość i wielokulturowość naszych Kresów.

Literatura:

Backvis C., Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975 (Nurt utopijny w Polsce w dobie renesansu).

Barber M., Katarzy, Warszawa 2004.

Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976 („Barok”: styl, epoka, postawa).

Borowski A., Renesans, Kraków 2002, rozdz. Świadomość historyczna renesansu północnego.

Burckhardt J., Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991.

Cohn N., W pogoni za milenium. Milenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści średniowiecza, Kraków 2007

Coulton G. G., Panorama średniowiecznej Anglii, Warszawa 1976.

Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997, 2005.

Delumeau J., Cywilizacja odrodzenia, Warszawa 1993.

Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w., t. 1, 2, Warszawa 1986.

Eminowicz T., Hiszpański romans pasterski, Kraków 1974.

Eustachiewicz M., Twórczość Dominika Rudnickiego, Wrocław 1966.

Garin E., Filozofia odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1969.

Gibbon E., Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, Warszawa 2000.

Gingerich O., Książka, której nikt nie przeczytał, Warszawa 2004.

Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

Grant E., Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej, Warszawa b.r. [2004].

Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974.

Hazard P., Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974.

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.

James J., Muzyka sfer, Kraków 1996.

Jonas H., Religia gnozy, Kraków 1994.

Ker W. P., Wczesne średniowiecze, Warszawa 1977, 1987.

Kieckhefer R., Magia w średniowieczu, Kraków 2001.

Kłoczowski J., Młodsza Europa, Warszawa 1998.

Kłoczowski J., Müllerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986.

Kołakowski L., Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku, Warszawa 1965, 1997.

Kooijmans L., Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama, Warszawa 2010.

Kostkiewiczowa T., Oświecenie – próg naszej współczesności, Warszawa 1994

Koyrè A., Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata, Gdańsk 1998.

Kozakiewiczowie H. i S., Renesans w Polsce, Warszawa 1987.

Krzewińska A., Początki utopii w literaturze staropolskiej, Toruń 1994.

Lacouture J., Jezuici, t. 1 Zdobywcy, Warszawa 1998.

Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970.

LeRoy Ladurie E., Montaillou, wioska heretyków, Warszawa 1989.

Levey M., Wczesny renesans, Warszawa 1972.

Maciejewski J., Sarmatyzm jako formacja kulturowa, "Teksty" 1974, z. 4.

Mańkowski T., Sztuka Islamu w Polsce, Kraków 1935.

Marrou H.-I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność?: III-VI wiek, Warszawa 1997.

Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice 1993.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973.

Pomian K. Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja w wiekach XVI-XVIII, Warszawa 1996, Lublin 2001.

Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 1992.

Quispel G., Gnoza, Warszawa 1988.

Schilling H., Konfesjonalizacja. Kościół i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań 2010.

Sokołowska J., Dwie nieskończoności, Warszawa 1978.

Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.

Sulimirski T., Sarmaci, Warszawa 1979.

Topolski J., Od Achillesa do Beatrice de Planissoles. Zarys historii historiografii, Warszawa 1998.

Vogt J., Upadek Rzymu, Warszawa 1993.

Weston J. L., Legenda o Graalu, Warszawa 1974.

Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, oprac. E. Jung-Palczewska, Warszawa 2000.

Zakrzewski L., Ethos rycerski w dawnej i współczesnej wojnie, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Po ukończeniu przedmiotu student:

1) zna najważniejsze doktryny filozoficzne, formy duchowości i teorie estetyczne Europy na przestrzeni od średniowiecza po oświecenie,

2) potrafi wyodrębnić specyficzną pozycję kulturową Polski w europejskim kontekście kultury tych czasów,

3) rozpoznaje w kulturze współczesnej relikty form kulturowych z wcześniejszych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Majewski, Igor Piotrowski
Prowadzący grup: Paweł Majewski, Igor Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Piotrowski
Prowadzący grup: Igor Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)