Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LAK1CE
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

UWAGA: w programie studiów zajęcia z antropologii kultury są ściśle powiązane z "Warsztatem humanisty" (II semestr, 30h). Osoby zarejestrowane do grupy z antropologii kultury na zajęcia całoroczne zostaną automatycznie zapisane w USOSie na semestr letni na warsztat prowadzony przez tego samego prowadzącego/ tę samą prowadzącą. Zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego konstruując plan zajęć, należy uwzględnić również właściwy warsztat.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej). Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Pełny opis:

UWAGA: w programie studiów zajęcia z antropologii kultury są ściśle powiązane z "Warsztatem humanisty" (II semestr, 30h). Osoby zarejestrowane do grupy z antropologii kultury na zajęcia całoroczne zostaną automatycznie zapisane w USOSie na semestr letni na warsztat prowadzony przez tego samego prowadzącego/ tę samą prowadzącą. Zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego konstruując plan zajęć, należy uwzględnić również właściwy warsztat.

Zaliczenie: I semestr: obecność, aktywność, konspekt pracy pisemnej; II semestr: obecność, aktywność, praca pisemna;

1. Kultura i kultury

2. Poznawanie kultury

3. Inny/Obcy

4. Przestrzenie, miejsca, trajektorie

5. Czas, trwanie i zmiana

6. Człowiek: między przyrodą a technologią

7. Ciało

8. Emocje

9. Osoba, osobowość, tożsamość

10. Rodzina

11. Grupy społeczne

12. Rzeczy i wymiana kulturowa

13. Praca, działanie, czas wolny

14. Kultura jako przemysł i towar

15. Nauka nowoczesna a kultura

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Dział 1. Kultura i kultury

• Stefan Czarnowski, Kultura

• Claude Lévi-Strauss, Jan Jakub Rousseau – twórca nauk humanistycznych

• Clifford Geertz, Myśl potoczna

Dział 2. Poznawanie kultury

• Kirsten Hastrup, Droga do antropologii

• Andrzej Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna

Dział 3. Inny/Obcy

• Georg Simmel, Obcy

• Edward Said, Orientalizm

Dział 4. Przestrzenie, miejsca, trajektorie

• Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata

• Edward Hall, Ukryty wymiar

• Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności

Dział 5. Czas, trwanie i zmiana

• Mircea Eliade, Święty czas i mity

• Francis C. Haber, Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu

Dział 6. Człowiek: między przyrodą a technologią

• Donna Haraway, Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie

Dział 7. Ciało

• Marcel Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem

• Norbert Elias, O zachowaniu w sypialni

• Mildred Blaxter, Zdrowie

• Margaret Mead, Płeć i charakter

• Louis-Vincent Thomas, Sposoby obchodzenia się z trupem

Dział 8. Emocje

• Arlie Russell Hochschild, Zarządzanie emocjami

• Mary Douglas, Czystość i zmaza

Dział 9. Osoba, osobowość, tożsamość

• Sigmund Freud, Osobowość i Kultura

• Marcel Mauss, Pojęcie osoby, pojęcie „ja”

• Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość

Dział 10. Rodzina

• Bronisław Malinowski, Małżeństwo, pokrewieństwo

• Claude Lévi-Strauss, Rodzina

Dział 11. Grupy społeczne

• Charles Horton Cooley, Grupy pierwotne

• Benedict Anderson, Wspólnoty wyobrażone

Dział 12. Rzeczy i wymiana kulturowa

• Lucien Lévy-Bruhl, Partycypacja mistyczna

• Claude Lévi-Strauss, Zasada wzajemności

• Krzysztof Pomian, Rzeczy, semiofory

• Bjørnar Olsen, W obronie rzeczy

Dział 13. Praca, działanie, czas wolny

• Włodzimierz Pawluczuk, Ludowa „ontologia” i „technologia”

• Max Weber, Duch kapitalizmu

• Thorstein Veblen, Próżnowanie na pokaz

Dział 14. Kultura jako przemysł i towar

• Antonina Kłoskowska, Homogenizacja kultury

• Henry Jenkins, Kultura konwergencji

Dział 15. Nauka nowoczesna a kultura

• John Brockman, Trzecia kultura

• Leszek Kołakowski, Złudzenia uniwersalizmu kulturowego

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U05, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

EU, PR, K.

Pod uwagę będą brane: obecność, aktywność na zajęciach, praca pisemna i rozmowa egzaminacyjna. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Justyna Jaworska, Leszek Kolankiewicz, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Justyna Jaworska, Leszek Kolankiewicz, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)