Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Synteza i korespondencja sztuk w epoce romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SiK-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Synteza i korespondencja sztuk w epoce romantyzmu
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Rozwijanie umiejętności porównywania tekstów literackich z dziełami plastycznymi, określania sposobów i celów ich wzajemnego oddziaływania na siebie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Spotkania będą poświęcone analizie porównawczej tekstów epoki romantyzmu i dzieł plastycznych. Ważnym ich aspektem będzie dyskusja na temat relacji zachodzących między literaturą a sztukami wizualnymi w zakresie sposobów obrazowania, kreowania motywów, symboli itp. Podstawą tej dyskusji będzie wiedza z zakresu komparatystyki interdyscyplinarnej, a konkretnie – teorie wzajemnej przekładalności słowa i obrazu: od formuł Simonidesa przez poglądy semiologów (Roland Barthes) czy ikonologów (Erwin Panofsky), aż po interdyscyplinarny praktycyzm (Ulrich Weisstein).

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu kształtowanie wrażliwości estetycznej studentów, rozwijanie umiejętności dostrzegania, analizowania i precyzyjnego określania różnych rodzajów relacji zachodzących między sztukami.

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zjawisk estetycznych charakterystycznych dla pogranicza sztuk. Uczą się dostrzegać w literaturze symbolikę, topikę, struktury przestrzenne i inne środki wyrazu możliwe do rozpoznania również w malarstwie, grafice, rzeźbie oraz architekturze. Zyskują narzędzia i umiejętności niezbędne do samodzielnej analizy porównawczej utworu literackiego i dzieła plastycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Krysowski, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Olaf Krysowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia będą polegały m.in. na odczytywaniu utworów literackich okresu romantyzmu w kontekście rozmaitych prądów i konwencji estetycznych, różnych rodzajów powiązań i zależności, w jakie wchodzą one z malarstwem, sztukami rytowniczymi, grafiką, rzeźbą itp. Będą brane pod uwagę m.in. przypadki, w których:

- obraz jest swoistym komentarzem, dopowiedzeniem tekstu;

- dzieła literackie i plastyczne przedstawiają ten sam temat lub motyw;

- w tekście można dostrzec środki wyrazu charakterystyczne dla sztuk pięknych (barwa, kształt, kompozycja);

- dzieło malarskie, rzeźbiarskie czy architektoniczne występuje w utworze literackim w roli motywu albo bohatera;

- temat lub motyw literacki jest w jakiś sposób konkretyzowany w przedstawieniu plastycznym i na odwrót.

Literatura:

Allan Poe Edgar, Anioł dziwnych przypadków. Opowieść ekstrawagancka, w: tenże, Opowiadania, t. 2, Warszawa 1986.

Baudelaire Charles, Kwiaty zła, przeł. B. Wydżga, Kraków 2009.

Blake William, Zaślubiny Nieba i Piekła [w:] Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.

Broch Herman, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998.

Charkiewicz Jarosław, Tobą raduje się całe stworzenie. Ikonografia Matki Bożej w prawosławiu, Warszawa 2007.

Fredro Aleksander, Pisma wszystkie, oprac. S. Pigoń, t. 5: Komedie, Warszawa 1956 (Pan Jowialski);

Goethe Johann Wolfgang, Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2004.

Krawczuk Aleksander, Perykles i Aspazja, Wrocław 1987.

Krysowski Olaf, „Słońc ogromnych kręgi…” Malarskie inspiracje Słowackiego, Warszawa 2002.

Kudelska Dorota, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.

Lessing Gotthold Ephraim, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, Wrocław 1962.

Liana De Girolami Cheney, Arcimboldo, New York b. r.

Libera Leszek, Szwajcaria, w: tenże, Mickiewicz, Zielona Góra 2015.

Mantzaridis Georgios, Przebóstwienie człowieka, przeł. I. Czaczkowska, Lublin 1997.

Mickiewicz Adam, Dzieła. Wydanie rocznicowe 1798-1998, t. 1-17, oprac. Z. J. Nowak i in., Warszawa 1993-2005.

Norwid Cyprian, Promethidion, w: tenże, Pisma wszystkie, oprac. W. Gomulicki, t. 3: Poematy, Warszawa 1971.

Norwid Cyprian, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1990.

Panofsky Erwin, Ikonografia i ikonologia, w: tenże, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971.

Popova Olga, Smirnova Engelina, Cortesi Paola, Ikony różnych kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne, przeł. T. Łozińska, Warszawa 1998.

Ripa Cesare, Ikonologia, przeł. I. Kania, Kraków 2004.

Rrachleff Owen S., Okultyzm w sztuce, przeł. J. Korpanty i I. Liberek, Warszawa 1993.

Słowacki Juliusz, Dzieła pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1: Liryki i inne wiersze, Wrocław 1952.

Słowacki Juliusz, Dzieła pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 5: Król-Duch, Wrocław 1952.

Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.

Starzyński Juliusz, O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.

Weisstein Ulrich, Literatura i sztuki wizualne, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej pod red. Haliny Janaszek-Ivanićkovej, Warszawa 1997.

Wójtowicz Norbert, William Blake i jego świat tajemny, Warszawa 2015.

Żmichowska Narcyza, Poganka, Warszawa 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)