Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inne stany świadomości. Sny i widma w kulturze premodernizmu i modernizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C3T-LP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inne stany świadomości. Sny i widma w kulturze premodernizmu i modernizmu
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma poszerzać z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX i XX wieku, ale zestaw tekstów do analizy sięga wieku XVII, czego nie dało się uniknąć. Głównym przedmiotem naszej rozmowy będą bowiem – różnie rozumiane – szaleństwo i transgresja. Inne stany dotyczą bowiem tak nawiedzeń, przekroczeń i wszelkiego typu wypraw rozszczelniających granice podmiotowości, jak też eksperymentów z dowolnie pojmowanym innym.

Pełny opis:

Konwersatorium skupia się na zjawiskach konstytutywnych dla literatury – od wieku XVII po XX (jakkolwiek towarzyszyły jej, a czasem i wpływały na nią znacząco od początku – i robią to po dziś). Każdy z „odcinków” zajęciowych poświęcony zostanie innemu fenomenowi, inaczej reprezentującemu inność – i wystawiającemu podmiotowość bohatera, narratora (a czasem i autora) na inną próbę. Mamy tu zatem kolekcję niesamowitości: od elementów onirycznych po narkotyczne, od powrotników po inne upiory, od sobowtórów po dybuki. Kolekcja konwersatoryjna nie służy wyłącznie ewidencjonowaniu dziwności, lecz namysłowi nad tym, w jaki sposób interpretować teksty, w których zagnieżdża się inność. Co ona znaczy, czym jest, jaki jest jej status tekstowy i ontologiczny. Nad tym będziemy pracować,

dyskutować.

Literatura:

1. W. Szekspir, "Makbet", przeł. J. Paszkowski

2. E.T.A. Hoffmann, "Powieści fantastyczne", przeł. A. Lange, J. Pracki

3. A. Bürger, "Lenora", przeł. E. Szymański

M. Janion, "Panna i miłość szalona", "Teksty Drugie" 1993, nr 4/5/6

4. A. Puszkin, "Dama pikowa", przeł. A. Lange

5. M. Gogol, "Portret, Szynel, Pamiętnik wariata", przeł. J. Brzęczkowski, przeł. J. Wyszomirski (czytamy "Portret")

6. E. A. Poe, "Nowele", przeł. W. Dąbrowski (stąd: "Czarny kot", "Studnia i wahadło")

7. A. Villiers de L'Isle-Adam, "Wera", w: "Fantastyczne opowieści", przeł. Z. Jachimecka et. al.

8. B. Prus, "Lalka" (śmierć Rzeckiego), L. Tołstoj, "Anna Karenina" (śmierć Anny); L. Tołstoj, "Śmierć Iwana Iljicza" (fragment); W. Faulkner, "Kiedy umieram" (fragment)

9. K. Irzykowski, "Pałuba" (stąd: "Sny Marii Dunin"); A. Ważyk, "Surrealizm. Antologia" (stąd: "Pięćdziesięciolecie histerii" Bretona)

10. W. Briusow, "Ognisty anioł" (fragmenty); J.W. Goethe, "Noc Walpurgi"(fragmenty); J. Michelet, "Czarownica" (fragmenty)

11. Fragmenty ze "Sztucznych rajów" Baudelaire'a, "Klubu haszyszystów" Gautiera i protokoły z seansu peyotlowego (Witkacy)

12. A. Kardec, "Spirytyzm" (wybrane i udostępnione fragmenty); I. Matuszewski, "Czarnoksięstwo i mediumizm" (wybrane fragmenty)

13. F. Dostojewski, "Idiota" (wybrane fragmenty)

14. S. Freud, "Charakter a erotyka" (wskazane fragmenty); E. Canetti, "Masa i władza" (wybrane fragmenty)

15. F. Kafka, wybrane opowiadania - po uzgodnieniu z wykładowcą

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

1) wiedza:

- zna i rozumie problematykę modernizmu europejskiego (w szerokim znaczeniu tego słowa),

ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk kulturowych, jak nihilizm, nuda i

melancholia;

- zna i rozumie mechanizmy przenikania się idei filozoficznych i literackich w kulturze

modernizmu;

- zna i rozumie wpływ różnych konceptualizacji doświadczenia nowoczesności na zmiany w

zakresie sposobu definiowania literatury, określania jej cech swoistych oraz rozmienia tekstu

literackiego;

2) umiejętności:

- potrafi sprawnie i samodzielnie zgłębiać problematykę historycznoliteracką drugiej połowy

XIX i XX wieku, w zakresie wyznaczonym przez temat konwersatorium;

- potrafi konstruować dłuższą wypowiedź ustną w formie głosu w dyskusji, uwzględniając

sytuację społeczno-polityczną, środowiskową i kulturową, w której to dzieło powstało;

- potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę do napisania eseju, którego temat oscyluje wokół

zagadnień poruszanych na zajęciach;

- potrafi weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom

historycznoliterackim i filozoficznym;

3) kompetencje społeczne:

- jest gotowy do gromadzenia i wykorzystania we własnych projektach badawczych

informacji naukowej zdobytej podczas zajęć;

- po skończonym konwersatorium jest gotowy do oceniania poziomu swej wiedzy;

- jest gotowy do uznania etycznego wymiaru badań naukowych oraz znaczenia refleksji

humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

- jest gotowy do zaangażowanego uczestnictwa w życiu naukowym i kulturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia zajęć stanowi bieżąca aktywność w trakcie zajęć oraz krótki esej (tematyka do ustalenia z prowadzącą).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Kącka, Magdalena Kowalczuk, Urszula Kowalczuk, Magdalena Krzyżanowska, Łukasz Książyk, Damian Makuch
Prowadzący grup: Eliza Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)