Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3000-BA1POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii bałtyckiej - studia 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres problemowy kursu uwzględnia w szczególności potrzeby studentów Wydziału Polonistyki - nacisk położony zostaje na zagadnienia prawa autorskiego.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

Zapoznanie z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział praw własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych) oraz podstawowymi pojęciami m.in.: własności intelektualnej, prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych .

Literatura:

akty prawne

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z

późn. zm),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych

(Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.),

-Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności

przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z

późn. zm.),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);

literatura przedmiotu:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Ochrona własności intelektualnej, red. A.Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010

A.Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

Marek Łazewski, Ochrona własności intelektualnej - podstawy, UOTT UW, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student umie wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej;

zna podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności (z naciskiem na prawo autorskie); wie, czym jest plagiat

zdobywa podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Umiejętności:

1) rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

2) umie zastosować przepisy prawne dot. korzystania z utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

- Docenia potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

- dostrzega konsekwencje obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie testu zaliczeniowego jednokrotnego wyboru, przeprowadzonego na platformie – czas pisania ok. 20 min.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Marcin Leszczyński, Zofia Mitan-Gawryszewska, Ewa Szczęsna, Joanna Tabor-Książyk, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Ewa Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)