Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia archiwów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-SPA-HA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia archiwów
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Studiów Podyplomowych Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacja
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. podstawowe zagadnienia z zakresu historii archiwów, szczególnie dzieje archiwów nowożytnych

i nowoczesnych,

2. wyodrębnienie archiwum jako instytucji,

3. związki pomiędzy metodologią nauk historycznych a gromadzeniem archiwaliów,

4. ewolucja społecznych funkcji archiwów,

5. refleksja nad wybranymi typami archiwów: archiwami wojskowymi, archiwami rodowymi,

6. problem rozproszenia polskiego dziedzictwa kulturowego,

7. polonica w zasobie archiwów Europy

Pełny opis:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Literatura:

Literatura znajduje się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. zna podstawowe tendencje rozwojowe archiwów,

2. zna czynniki wpływające na kształt działalności archiwalnej,

3. zna dzieje wybranych archiwów.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. potrafi wskazać ważniejsze archiwa,

2. potrafi wskazać ważniejsze zespoły, zbiory archiwalne,

3. potrafi wskazać ważniejsze materiały archiwalne.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu studiów absolwent:

1. reprezntuje postawę szacunku wobec archiwum jako instytucji pamięci zbiorowej

2. propaguje postawy afirmacji dorobku archiwalnego i kulturowego,

3. wykazuje zainteresowanie polskim dziedzictwem kulturowym w archiwach Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania znajdują się w szczegółowym sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu (patrz: Typ zajęć -> więcej informacji -> szczegóły).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka, Katarzyna Wagner
Prowadzący grup: Jacek Kordel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)