Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK5-TRANG
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka angielskiego
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, Doskonalenie kompetencji językowych
Przedmioty Judaistyki: Translatoria II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Translatorium ma na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego studenta do B2+ wg ESOKJ. Zajęcia koncentrują się na tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczną terminologię historyczną. Kładą nacisk na specyfikę narracji historycznej w j. angielskim. Studenci analizują różnego typu teksty naukowe z zakresu historii oraz różne typy źródeł.

Pełny opis:

Translatorium ma na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego studenta do B2+ wg Europejskiego Translatorium ma na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego studenta do B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia koncentrują się na tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczną terminologię historyczną. Kładą nacisk na specyfikę narracji historycznej w języku angielskim. Uświadamiają istnienie różnych strategii translacyjnych. Skłaniają do refleksji nad różnymi rejestrami językowymi i ramami retorycznymi osadzonymi w tradycji literackiej języka angielskiego. Studenci analizują różnego typu teksty naukowe z zakresu historii w danym j. nowożytnym, a także różne typy źródeł z różnych okresów rozwoju języka angielskiego.

Przedmiot do wyboru w ramach grupy zajęć: Doskonalenie kompetencji językowych.

Literatura:

Zależna od osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci znają:

- różne strategie tłumaczenia

- różne rejestry językowe i ramy retoryczne tekstów.

Studenci potrafią:

-samodzielnie tłumaczyć krótkie teksty

- stosować warsztat edytorski

- konstruktywnie oceniać pracę innych uczestników zajęć;

- dokonać analizy własnej pracy.

Studenci rozumieją:

- znaczenie języka jako narzędzia komunikacji (w tym naukowej),

- konieczność zastosowanie wiedzy o różnych strategiach tłumaczenia oraz rejestrach językowych w pracy tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

 Kontrola ciągła aktywności na zajęciach

 Odrabianie prac domowych

 Testy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński
Prowadzący grup: Anna Kizińska, Hanna Salich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński
Prowadzący grup: Piotr Podemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński
Prowadzący grup: Anna Kizińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Okniński
Prowadzący grup: Piotr Podemski, Hanna Salich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)