Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Academic Writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK5-AW
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic Writing
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia
Przedmioty Historii II stopnia, Doskonalenie kompetencji językowych
Zajęcia obcojęzyczne w WH UW
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć minimum ukończony kurs języka angielskiego na poziomie B2.

Kurs jest szczególnie polecany dla osób zainteresowanych dalszym rozwojem kariery naukowej i publikowaniem w czasopismach naukowych w środowisku międzynarodowym.


Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest stopniowe przygotowanie studentów do samodzielnego napisania prawidłowo ustrukturyzowanego tekstu akademickiego zgodnie z konwencjami anglosaskimi w formie eseju opartego o własnoręcznie znalezioną literaturę oraz przedstawienia jego głównych założeń w formie plakatu naukowego i prezentacji. Podczas kursu studenci uczą się na czym polega proces tworzenia tekstu naukowego i doskonalą niezbędne umiejętności na każdym etapie procesu. Kurs łączy ze sobą rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia podczas czytania i pisania tekstów. Istotnym celem kursu jest dostarczenie studentom narzędzi które w przyszłości umożliwią im bardziej efektywną samodzielną pracę nad tekstami naukowymi w języku angielskim, również w kontekście nauk historycznych.

Pełny opis:

Podczas semestru zimowego uczestnicy zdobędą szczegółową wiedzę na temat struktury, organizacji, stylu i rejestru językowego, rozwoju argumentacji oraz stosowania właściwych form językowych podczas pisania tekstów naukowych. Analizowane będą takie rodzaje tekstów jak esej, artykuł z czasopisma naukowego czy recenzja. Praca nad organizacją i spójnością będzie obejmowała wszystkie poziomy: tekst jako całość, rozwijanie akapitów oraz budowa zdań. Oprócz tego, uczestnicy kursu będą rozwijali umiejętności krytycznego czytania, robienia notatek, parafrazowania, streszczania oraz cytowania tekstów akademickich. Rozwijanie umiejętności przeprowadzania prezentacji akademickich skupi się na analizie i praktyce takich cech jak struktura, środki językowe, pomoce wizualne, mowa ciała, wymowa i intonacja oraz klarowność przekazu.

Semestr letni skupia się na wykorzystaniu i pogłębieniu wiedzy i umiejętności zdobytych w semestrze zimowym. Omawiane będą m.in. charakterystyka i rodzaje tekstów w naukach historycznych, cel i zasady recenzowania tekstów naukowych, używanie źródeł i literatury przedmiotu w pisaniu narracji w tekstach historycznych. Uczestnicy kursu będą mieli również okazję stworzyć i zaprezentować plakat naukowy, który jest powszechnie używaną formą na konferencjach naukowych na świecie. Taka forma prezentacji pozwala na bardziej interaktywne i komunikatywne podejście do przedstawiania osiągnięć naukowych, która umożliwia połączenie efektów pracy nad tekstem oraz wypowiedzią ustną.

Studia stacjonarne, II stopień.

Przedmiot do wyboru, z grupy: Doskonalenie kompetencji językowych (K5).

Literatura:

Wszystkie materiały są opracowane przez prowadzącą zajęcia. Studenci otrzymują materiały drogą elektroniczną lub wydrukowane.

Każdy student jest zobowiązany do przeczytania artykułów niezbędnych do napisania prac.

Materiały własne opracowane na podstawie poniższych źródeł:

Artykuły z czasopism naukowych.

‘Reading, Writing, and Researching for History: A Guide for College Students’, Patrick Rael, (Brunswick, ME: Bowdoin College, 2004), http://www.bowdoin.edu/writing‐guides/.

‘A Short Guide to Writing About History’, Richard Marius, Melvin E. Page

‘Academic Writing: A Handbook for International Students’, Stephen Bailey

‘Oxford Grammar for EAP’, Ken Paterson and Roberta Wedge

‘Oxford EAP Advanced’, Edward De Chazal, Julie Moore

‘Access EAP: Frameworks Course Book with audio DVD’, Sue Argent, Olwyn Alexander

‘Grammar Choices for Graduate and Professional Writers’, Nigel A. Caplan

‘English for Academic Research’, Adrian Wallwork

Źródła internetowe:

https://www.academic-englishuk.com/

http://www.uefap.net/

https://owl.purdue.edu/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- rozumie i potrafi opisać etapy procesu pisania pracy naukowej

- potrafi odróżnić prawidłowy styl akademicki od nieprawidłowego

- potrafi krytycznie czytać teksty naukowe

- potrafi napisać prawidłowo skonstruowaną tezę i odpowiednio ją uargumentować

- rozumie na czym polega proces argumentacji

- potrafi napisać prawidłowo skonstruowany esej używając odpowiedniego rejestru i środków językowych

- wie, jak należy cytować źródła informacji, stosując trafne parafrazy i nie popełniając plagiatu

- potrafi parafrazować i streszczać teksty źródłowe

- potrafi samodzielnie wyszukać i krytycznie ocenić materiały źródłowe

- potrafi przeprowadzić syntezę przeczytanych tekstów

- rozumie na czym polega prezentacja w kontekście akademickim

- potrafi przeprowadzić prezentację i wyjaśnić jej główne założenia

- potrafi stworzyć plakat naukowy i go zaprezentować

- potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym w zakresie tematyki związanej z kierunkiem studiów, przy wykorzystaniu specjalistycznej terminologii.

- Jest gotów ciągłej oceny i weryfikacji poziomu własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, przyjmowania i konstruktywnego ustosunkowywania się do recenzji swej pracy naukowej i zawodowej oraz prezentowania aktywnej i krytycznej postawy wobec przekazywanych mu treści.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kładzie nacisk na ocenianie kształtujące w którym studenci otrzymują informacje zwrotne i komentarze dotyczące tego w jaki sposób wykorzystać je w ulepszeniu kolejnej pracy. Prace pisemne na koniec semestru są poddane ocenie sumującej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie wszystkich 4 esejów oraz przeprowadzenie prezentacji i przygotowanie plakatu naukowego.

Na końcową ocenę będą się składały następujące elementy:

1. Prace pisemne:

- Timed Essay 15%,

- Managed Essay 20%,

- Final Essay 30%.

2. Prezentacja naukowa 10%.

3. Prezentacja plakatu naukowego 10%.

4. Przygotowanie do zajęć oraz aktywność na zajęciach 15%.

W semestrze zimowych ocenie podlegają Timed Essay, Managed Essay oraz prezentacja grupowa.

W semestrze letnim ocenie podlegają Timed Essay, Final Essy, plakat naukowy oraz prezentacja indywidualna.

Studenci zostaną poinformowani o terminach złożenia prac pisemnych oraz prezentacji ustnych w pierwszym dniu zajęć.

Kurs częściowo opiera się o metodę flipped classroom gdzie studenci czytają materiały przed zajęciami. Przygotowanie się do zajęć w taki sposób umożliwia wykorzystanie czasu spędzonego na zajęciach w bardziej interaktywny i efektywny sposób. Dlatego też niezmiernie ważne jest to aby studenci byli przygotowani do zajęć.

Obecność na zajęciach oraz przygotowanie są obowiązkowe. Dopuszczalne jest opuszczenie dwóch zajęć. W przypadku nieobecności, student powinien skontaktować się z prowadzącym zajęcia w celu otrzymania materiałów i wytycznych co do tego jak nadrobić opuszczone zajęcia.

Ogólne kryteria oceny prac pisemnych:

Tekst zawiera przejrzystą tezę która jest we właściwy sposób uargumentowana.

Argumenty są odpowiednio rozwinięte i oparte na źródłach.

Esej jest dobrze zorganizowany na poziomie tekstu, akapitu i struktury zdania.

Widoczna jest efektywna synteza tekstów źródłowych oraz ich pełne zrozumienie.

Zachowane są wszystkie elementy stylu naukowego.

Język jest poprawny.

Tekst zawiera różnorodne słownictwo i struktury gramatyczne.

Ogólne kryteria oceny prezentacji:

Prezentacja jest zrozumiała i w pełni rozwija temat.

Efektywna struktura i organizacja.

Główne założenia są przekazane w przejrzysty sposób.

Język jest poprawny.

Zachowane są wszystkie elementy stylu naukowego.

Prezentujący w efektywny sposób wykorzystuje pomoce wizualne oraz strategie komunikacyjne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Mateusz Kusio, Agnieszka Przewłoka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Agnieszka Przewłoka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński
Prowadzący grup: Agnieszka Przewłoka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)