Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Od eposu do monografii historycznej. Gatunki pisarstwa historycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK4-EMGP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Od eposu do monografii historycznej. Gatunki pisarstwa historycznego
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Doskonalenie kompetencji w zakresie technol. inf. i komunikacji naukowej
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs ten koncentruje się na lekturze poszczególnych tekstów historiograficznych przez pryzmat ich gatunkowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie narracyjności i retoryczności pisarstwa historycznego. Oprócz rozważań teoretycznych nad samym pojęciem gatunku istotną część zajęć stanowi namysł nad konkretnymi realizacjami wzorców gatunkowych zarówno dawnych (epos historyczny, kronika, pisarstwo hagiograficzne), jak i współczesnych (esej, reportaż, historie rodzinne) oraz ich obecność w rozmaitych dyskursach – politycznym, medialnym oraz naukowym.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, integruje wiedzę z zakresu lingwistyki, genologii literackiej, historii historiografii oraz narratologii i retoryki. Dzięki pogłębionej świadomości teoretycznej student zyskuje narzędzia pozwalające interpretować teksty historiograficzne przez pryzmat ich uwikłań gatunkowych oraz sposobu funkcjonowania w różnych dyskursach – politycznym, tożsamościowym, medialnym, naukowym czy religijnym. Ważnym aspektem kursu jest umiejętność dostrzeżenia modeli epistemologicznych, filozoficznych i aksjologicznych stojących za poszczególnymi realizacjami gatunkowymi tekstów włączanych w obręb pisarstwa historycznego. Analizie i interpretacji zostaną poddane przykłady następujących gatunków: kronika średniowieczna, epos historyczny, biografia, pamiętnik, reportaż, felieton, esej, powieść historyczna, historia rodzinna oraz monografia naukowa, a także formy wypowiedzi o charakterze autobiograficznym. Pozyskana wiedza z zakresu kompozycji tekstu i stylistyki ułatwi także samodzielną i krytyczną lekturę poszczególnych tekstów.

Literatura:

Wybór

Polska genologia lingwistyczna, red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2010.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006 (lub wydania następne) – wybrane hasła.

M. Nahotko, Czytanie z perspektywy gatunków teorii gatunków tekstu, „Biuletyn EBIB”, nr 6 (159)/2015.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię, Warszawa 1996.

J. Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White'a, Warszawa-Toruń 2015.

K. Gajewski, Historiografia jako praktyka dyskursywna, „Nauka” 2018, nr 2.

Analizowane na zajęciach przykłady realizacji określonych form gatunkowych zostaną ustalone wspólnie z grupą.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu genologii pisarstwa historycznego.

Student samodzielnie i krytycznie potrafi odczytać konkretny tekst z uwzględnieniem jego struktury gatunkowej.

Student rozróżnia cechy poszczególnych gatunków pisarstwa historycznego i wiedzę tę stosuje w lekturze.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość lektur oraz udział w zajęciach rozumiany jako wkład w analizę stylistyczną tekstów przeprowadzaną podczas zajęć (ocena ciągła – ¼ oceny końcowej), wygłoszenie referatu lub prezentacji (¼ oceny końcowej), rozmowa na temat znajomości omawianych zagadnień (½ oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: Piotr Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Okniński, Piotr Ślusarczyk
Prowadzący grup: Piotr Ślusarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)