Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka WOS w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SN-DPR/WOS
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WOS w programie rozszerzonym szkoły ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Spec. naucz. – Dydaktyka wos (zakres przygotowanie do pracy w szkole średniej)

Pełny opis:

Zob. szczegółowy sylabus grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. szczegółowy sylabus grupy zajęciowej w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- potrafi zbudować prezentację i symulację lekcji na wybrany przez siebie lub wskazany temat.

- potrafi zbudować i przeprowadzić 15 minutowy wykład szkolny na wybrany przez siebie lub wskazany temat

- zna kilka programów i podręczników przeznaczonych do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum;

- analizuje treści nauczania pod kątem potrzeb dydaktycznych;

- zna zasady konstruowania lekcji wiedzy o społeczeństwie;

- dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji oraz przeprowadzenia okolicznościowych wykładów i prezentacji.

- zna zasady przygotowania testu na egzamin zewnętrzny;

- potrafi zróżnicować nauczanie na potrzeby: liceum, technikum, szkoły zawodowej.

Student rozumie uwarunkowania pozalekcyjnych form edukacji obywatelskiej. Docenia znaczenie aktywności nauczyciela w środowisku społecznym. Student widzi miejsce edukacji szkolnej w kształtowaniu świadomości obywatelskiej Polaków.

Student zdaje sobie sprawę z tego, że dydaktyka wos musi pokazywać koncepcje teoretyczne, aby pojąć związki pomiędzy wyobrażeniami o demokracji i wolności a rzeczywistym życiem społeczeństw.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji, symulacji lekcji lub szkolnego wykładu na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)