Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka historii w programie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-M-SN-DHPR/L
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii w programie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii II stopnia, specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów realizujących program specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia na kierunku “Historia”. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy z uczniami realizującymi na lekcjach historii program rozszerzony w szkołach ponadpodstawowych.

Pełny opis:

Zajęcia „Dydaktyka historii w programie rozszerzonym w szkole ponadpodstawowej” skierowane są do studentów realizujących specjalność nauczycielską na kierunku “Historia” na studiach II stopnia. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy z uczniami realizującymi na lekcjach historii program rozszerzony w szkołach ponadpodstawowych.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: analizę zapisów podstawy programowej dla przedmiotu “Historia” na poziomie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych, analizę zapisów standardów egzaminu maturalnego z historii oraz analizę poszczególnych arkuszy maturalnych.

Podczas zajęć studenci rozwiną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania pracy w klasach realizujących program rozszerzony z przedmiotu “Historia”, metod ewaluacji i udzielania informacji zwrotnej oraz doboru metod i środków dydaktycznych na lekcjach historii w szkołach ponadpodstawowych.

Literatura:

- Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.

- Buehl D., Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Kraków 2004

- Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D. , Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

- Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012

- MaternickiJ., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993

- Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców., Sopot 2010

- Sawiński J.P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2014

- Szulc A., Nowa szkoła: zmianę warto zacząć przy tablicy, Rybna 2019

- Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:

- zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczące nauczania historii w zakresie rozszerzonym;

- zna procedury i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z historii;

- zna typy, modele i ogniwa lekcji; zna konstrukcję lekcji problemowej;

- zna strukturę i zasady tworzenia scenariusza lekcji;

- hierarchizuje według zasad taksonomii treści potrzebne do przeprowadzenia lekcji przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych;

- systematyzuje środki dydaktyczne stosowane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych;

- zna pozapodręcznikowe środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania – uczenia się przedmiotu historia w szkołach ponadpodstawowych w programie rozszerzonym.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- samodzielnie przygotować scenariusze wszystkich typów lekcji;

- porządkować treści nauczania potrzebne do osiągnięcia założonych celów kształcenia, w tym celów lekcji problemowej;

- dokonać wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;

- dobrać odpowiednie metody do osiągnięcia założonych celów kształcenia;

- prawidłowo wykorzystać środki dydaktyczne, w tym środki multimedialne i technologię informacyjną

- formułować zadania kształcące kluczowe kompetencje uczniów i przygotowujące ich do egzaminu maturalnego oraz tworzy test nauczycielski z historii w szkołach ponadpodstawowych;

- planować swoją pracę dydaktyczną.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- dostrzegania konieczności dostosowania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów;

- współpracy w grupie w celu rozwiązania postawionego zadania.

- prowadzenia konstruktywnej wymiany poglądów, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć oraz kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności. Obie trzeba zaliczyć, o ile prowadząca nie zwolni z tego obowiązku)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie zadań opisanych w sylabusie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll, Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Barbara Łochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kroll
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)